Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Powiadomienie o wprowadzeniu produktu spożywczego po raz pierwszy do obrotu w Polsce

Jeśli po raz pierwszy wprowadzasz lub masz zamiar wprowadzić do obrotu w Polsce suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia lub wzbogacone o witaminy i składniki mineralne – to musisz powiadomić o tym Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS). Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Załóż konto w systemie i złóż wniosek elektronicznie.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zamierzasz importować do Polski suplementy diety, żywność wzbogacaną lub specjalnego przeznaczenia - pamiętaj, że muszą one spełniać wymagania określone w przepisach prawa żywnościowego dla środków spożywczych.

Środki spożywcze, które musisz zgłosić do GIS to:

 • suplementy diety;
 • środki spożywcze wzbogacone o witaminy, składniki mineralne lub inne substancje;
 • preparaty do początkowego żywienia niemowląt;
 • dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego.

GIS traktuje wyżej wymienione środki spożywcze jako żywność. Powiadamiając o zamiarze ich wprowadzenia do obrotu nie musisz dostarczać np. wyników badań co do skuteczności określonego produktu.

Na stronach internetowych GIS znajdziesz szczegółowe informacje o wymaganiach dla:

Kto może złożyć powiadomienie

 • przedsiębiorcy polscy,
 • przedsiębiorcy zagraniczni:
  • z siedzibą w krajach UE (nie jest wymagane posiadanie oddziału firmy w Polsce);
  • z siedzibą w krajach trzecich (muszą posiadać przynajmniej jeden oddział w państwie należącym do UE).

Pamiętaj

Zanim zaczniesz wprowadzać do obrotu środki spożywcze złóż – co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem planowanej działalności – wniosek o wpis do rejestru zakładów albo o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających kontroli Sanepidu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed planowanym terminem pierwszego wprowadzenia środka spożywczego.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT SANITARNY ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Powiadom o zamiarze wprowadzenia po raz pierwszy do Polski środka spożywczego

Powiadomienie złóż elektronicznie do Głównego Inspektora Sanitarnego. Aby mieć dostęp do elektronicznego formularza powiadomienia musisz wcześniej założyć sobie indywidualne konto na stronie GIS.

Jeśli masz podpis elektroniczny lub Profil Zaufany, to po wypełnieniu formularza zapisz dokument na dysku w formacie .pdf i podpisz go elektronicznie. Podpisany dokument załącz ponownie do systemu.

Jeśli nie masz podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego, to wydrukuj wygenerowane przez system powiadomienie w formacie .pdf, podpisz je czytelnie i złóż z kompletem dokumentów w siedzibie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie.

Jeśli GIS nie ma zastrzeżeń do złożonego przez ciebie powiadomienia to wyśle ci pismo, że przyjął do wiadomości twoje powiadomienie.

Co, jeśli GIS ma wątpliwości co do zgłoszonego produktu

Po otrzymaniu powiadomienia, Główny Inspektorat Sanitarny może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, czy zgłaszany przez ciebie produkt spożywczy z kategorii suplement diety, żywność wzbogacana, żywność specjalnego przeznaczenia spełnia wymagania określone w prawie żywnościowym.

GIS poinformuje cię o rozpoczęciu postępowania wyjaśniającego. GIS może także zażądać od ciebie dodatkowych opinii (np. jednostki naukowej polskiej lub z UE, Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub Zespołu do Spraw Suplementów Diety działającego w ramach Rady Sanitarno-Epidemiologicznej).

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Powiadomienie zawiera następujące dane:

1)     nazwę produktu oraz jego producenta;

2)     postać produktu, w jakiej jest on wprowadzany do obrotu;

3)     wzór oznakowania w języku polskim;

4)     kwalifikację/rodzaj środka spożywczego przyjętą przez podmiot działający na rynku spożywczym;

5)     skład jakościowy obejmujący dane dotyczące składników zawartych w produkcie, w tym substancji czynnych;

6)     skład ilościowy składników;

7)     imię i nazwisko albo nazwę, adres oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu powiadamiającego o pierwszym wprowadzeniu do obrotu.

Wzór formularza powiadomienia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Etykieta powinna być zgodna z przepisami dotyczącymi znakowania środków spożywczych wydanymi na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Kopię powiadomienia lub zezwolenia z innego państwa UE dołącz wtedy, gdy środek spożywczy, który masz zamiar wprowadzić po raz pierwszy w Polsce znajduje się już w obrocie w tym państwie.

Jeśli składasz dokumenty w języku obcym, to dołącz do nich tłumaczenia na język polski, wykonane przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku, gdy działasz przez pełnomocnika – dołącz upoważnienie do reprezentowania cię przed Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej.

Załączniki do powiadomienia złóż w formie elektronicznej – jako skany dokumentów.

Termin

Przed planowanym terminem pierwszego wprowadzenia środka spożywczego.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Z chwilą powiadomienia możesz na własną odpowiedzialność wprowadzać zgłoszony do GIS produkt do obrotu. Dzień złożenia powiadomienia to dzień otrzymania przez GIS powiadomienia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub własnoręcznym podpisem. Jeśli urzędnik będzie mieć wątpliwości, to wezwie cię do złożenia wyjaśnień.

Warto wiedzieć

Sprawdź na stronie GIS jakie produkty zostały już zgłoszone.

Czy ta strona była przydatna?