Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Koncesja na wykonywanie przewozu lotniczego

Chcesz przewozić samolotem pasażerów, towar lub pocztę? Musisz najpierw uzyskać koncesję. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania przewozów lotniczych wymaga uzyskania odpowiedniej koncesji. Przez przewóz lotniczy należy rozumieć lot albo serię lotów, w których przewozi się pasażerów, ładunki lub pocztę za wynagrodzeniem lub w ramach najmu (umowy leasingu bez załogi). Przewozy lotnicze dzielą się na regularne oraz nieregularne wykonywane:

 • przy użyciu statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej oraz liczby miejsc pasażerskich
 • przy użyciu statków powietrznych o maksymalnej masie startowej poniżej 10 000 kg lub posiadających mniej niż 20 miejsc pasażerskich.

 

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia nr 1008/2008/WE w sprawie wspólnych zasad wykonywania przewozów lotniczych na terenie Wspólnoty, główne miejsce działalności przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego musi znajdować się w tym państwie członkowskim UE, którego organ wydaje koncesję, a wykonywanie przewozów lotniczych, oddzielnie lub w połączeniu z każdą inną działalnością handlową przy użyciu statku powietrznego lub z naprawą i konserwacją statków powietrznych, powinno stanowić jego podstawową działalność gospodarczą.

Ponadto, zgodnie z ww. art. 4 rozporządzenia nr 1008/2008/WE przedsiębiorca:

 • posiada ważny AOC, wydany przez Prezesa ULC
 • dysponuje co najmniej jednym statkiem powietrznym, którego jest właścicielem lub który jest przedmiotem umowy leasingu bez załogi
 • struktura przedsiębiorstwa pozwala Prezesowi ULC na zastosowanie przepisów rozporządzenia 1008/2008/WE
 • państwa członkowskie lub obywatele państw członkowskich posiadają ponad 50% udziałów w przedsiębiorstwie oraz skutecznie je kontrolują, bezpośrednio lub pośrednio poprzez jedno lub więcej przedsiębiorstw pośredniczących, z wyjątkiem przypadków zgodnych z postanowieniami umowy z państwem trzecim, której Wspólnota jest stroną
 • spełnia warunki finansowe określone w art. 5 rozporządzenia nr 1008/2008/WE
 • spełnia wymagania ubezpieczeniowe określone w art. 11 rozporządzenia nr 1008/2008/WE i w rozporządzeniu (WE) nr 785/2004
 • spełnia wymogi przepisów dotyczących dobrej reputacji określone w art. 7 rozporządzenia nr 1008/2008/WE.

 

Nie wymagają posiadania koncesji:

 • przewozy lotnicze wykonywane statkiem powietrznym bez napędu silnikowego lub ultralekkim statkiem powietrznym o napędzie silnikowym o maksymalnej masie startowej do 495 kg
 • loty lokalne (przez które należy rozumieć loty nieobejmujące przewozu pasażerów, poczty lub ładunków pomiędzy różnymi portami lotniczymi lub innymi zatwierdzonymi miejscami do lądowania).

 

Koncesjonowany przewóz lotniczy nie może być prowadzony w formie spółki jawnej, spółki partnerskiej, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
Departament Rynku Transportu Lotniczego
Marcina Flisa 2, 02-247 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zostać złożony na formularzu – podpisanym zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy – będącym załącznikiem do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie wykazu dokumentów, informacji i oświadczeń,, jakie jest obowiązany przedłożyć przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie koncesji lub przewoźnik lotniczy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu lotniczego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1312).

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

1. Dokumenty określające status prawny wnioskodawcy: dokumenty określające status prawny wnioskodawcy będącego osobą prawną – akt zawiązania osoby prawnej stanowiący w przypadku:

 • spółki akcyjnej – statut, uwzględniający wszystkie wprowadzone w nim zmiany, i oświadczenie woli o zgodzie na zawiązanie spółki, brzmienie statutu oraz na objęcie akcji
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – umowę spółki, uwzględniającą wszystkie wprowadzone w niej zmiany
 • prostej spółki akcyjnej – umowę spółki, uwzględniającą wszystkie wprowadzone w niej zmiany.

2. Dokumenty i oświadczenia, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, potwierdzające spełnianie wymogu dobrej reputacji przez członków zarządu oraz prokurentów – w przypadku osoby prawnej – albo przez osobę fizyczną i prokurentów – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą:

 • gdy posiadają obywatelstwo polskie:
  • oświadczenie, że wobec danej osoby nie ogłoszono upadłości, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 1520 z późn. zm.),
  • zaświadczenie, że dana osoba nie jest wpisana jako dłużnik do rejestru dłużników niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego,
  • informację o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzającą, że dana osoba nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo: karne skarbowe, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, bezpieczeństwu powszechnemu, mieniu, obrotowi gospodarczemu i interesom majątkowym w obrocie cywilnoprawnym, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, prawom osób wykonujących pracę zarobkową, wiarygodności dokumentów, za przestępstwo wskazane w ustawie z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, z późn. zm.) oraz za umyślne przestępstwo wskazane w ustawie,
 • gdy nie posiadają obywatelstwa polskiego – dokumenty, o których mowa wyżej, albo dokumenty równoważne tym dokumentom, a w przypadku gdy państwo pochodzenia lub państwo, w którym dana osoba ma miejsce stałego pobytu, nie wydaje takich dokumentów – oświadczenia złożone w sposób, o którym mowa w art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1008/2008/WE.

 

3. Kopia dokumentu potwierdzającego objęcie wnioskodawcy ważnym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej w zakresie przewozu lotniczego.

Dokument powinien być zgodny z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 785/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie wymogów w zakresie ubezpieczenia w odniesieniu do przewoźników lotniczych i operatorów statków powietrznych zmienionego rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 285/2010 z dnia 6 kwietnia 2010 r. oraz z wymogami art. 11 rozporządzenia nr 1008/2008/WE.

 

4. Oświadczenie wnioskodawcy, że nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie upadłości oraz że nie znajduje się on w stanie likwidacji.

 

5. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów finansowych zgodnie z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 mają potwierdzić, że przedsiębiorstwo występujące po raz pierwszy o koncesję może:

 • w każdym momencie wypełnić swoje istniejące i potencjalne zobowiązania, ustalone na podstawie realistycznych założeń, przez okres 24 miesięcy od rozpoczęcia prowadzenia operacji oraz 
 • pokryć koszty stałe i operacyjne ponoszone w związku z prowadzonymi operacjami zgodnie ze swym planem gospodarczym i ustalone na podstawie realistycznych założeń, przez okres trzech miesięcy od daty rozpoczęcia prowadzenia operacji, nie uwzględniając żadnych przychodów z prowadzonych przez niego operacji.

Dokumentami tymi są:

 • w przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego obejmującego wyłącznie eksploatację statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 ton lub o liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20 – aktualny bilans sporządzony zgodnie z przepisami o rachunkowości lub, jeżeli przepisy o rachunkowości nie wymagają sporządzenia bilansu – inny dokument potwierdzający posiadanie kapitału netto w wysokości co najmniej 100 000 euro, a jeżeli kapitał netto ma wartość niższą – dokumenty zawierające informacje określone w pkt 1 załącznika I do rozporządzenia nr 1008/2008/WE;
 • w przypadku wnioskodawcy ubiegającego się o koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego obejmującego eksploatację statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) lub liczby miejsc pasażerskich: 
  • plan gospodarczy obejmujący okres co najmniej 3 lat od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, spełniający wymogi określone w art. 2 pkt 12 oraz art. 5 ust. 2 rozporządzenia nr 1008/2008/WE, a także zawierający co najmniej:
   • oznaczenie przedsiębiorcy
   • rodzaj i zakres dotychczasowej działalności przedsiębiorcy
   • opis powiązań finansowych przedsiębiorcy z inną działalnością gospodarczą, w którą przedsiębiorca jest zaangażowany bezpośrednio lub przez przedsiębiorstwa powiązane
   • datę planowanego rozpoczęcia działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego, – – krótką analizę rynku, na którym przedsiębiorca planuje rozpocząć działalność gospodarczą, wraz z przewidywaniami co do jego rozwoju w okresie objętym planem, w tym kształtowania się wskaźników makroekonomicznych, oraz opis zakładanej pozycji przedsiębiorcy na tym rynku wraz z analizą otoczenia konkurencyjnego,
   • szczegółowy opis planowanej działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego co najmniej w okresie objętym planem, w tym określenie rodzaju i typu przewozu lotniczego, zakresu i warunków oferowanych usług, jak również określenie statków powietrznych przeznaczonych do eksploatacji,
   • opis inwestycji planowanych przez przedsiębiorcę w okresie objętym planem ze wskazaniem źródeł ich finansowania,
   • opis założeń dla prognoz finansowych
   • prognozy finansowe dotyczące wyników działalności przedsiębiorcy w okresie objętym planem gospodarczym, w szczególności umożliwiające ocenę spełnienia wymogów określonych w art. 5 ust. 1 rozporządzenia nr 1008/2008/WE;
 • dokumenty zawierające informacje określone w pkt 1 załącznika I do rozporządzenia nr 1008/2008/WE.

 

Informacje określone w pkt 1 załącznika I do rozporządzenia nr 1008/2008, to:

 • najnowsze wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy są dostępne, poddane kontroli biegłego rewidenta sprawozdania finansowe za poprzedni rok obrotowy;
 • przewidywany bilans wraz z rachunkiem zysków i strat na kolejne trzy lata;
 • podstawa przewidywanych kosztów i przychodów w formie danych liczbowych w stosunku do takich pozycji, jak paliwo, taryfy i stawki, wynagrodzenia, konserwacja, amortyzacja, wahania kursu walutowego, opłaty lotniskowe, opłaty nawigacyjne, koszty obsługi naziemnej, ubezpieczenie itd. Prognozy dotyczące ruchu lotniczego/przychodów;
 • szczegółowe dane dotyczące kosztów rozpoczęcia działalności ponoszonych w okresie od złożenia wniosku do rozpoczęcia operacji oraz wyjaśnienie, w jaki sposób proponuje się sfinansować te koszty;
 • szczegółowe dane dotyczące istniejących i przewidywanych źródeł finansowania;
 • szczegółowe dane dotyczące udziałowców lub akcjonariuszy, w tym obywatelstwo i rodzaj posiadanych udziałów/akcji, oraz statut spółki. Jeżeli jest to część grupy przedsiębiorstw, informacje dotyczące związków między nimi;
 • przewidywane rachunki przepływów pieniężnych oraz plany dotyczące płynności w pierwszych trzech latach prowadzenia operacji;
 • szczegółowe dane dotyczące finansowania nabycia/leasingu statku powietrznego, w tym, w przypadku leasingu, terminy i warunki umowy.

 

6. Dowód uiszczenia opłaty lotniczej, o której mowa w art. 26a ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo lotnicze.

 

7. W przypadku reprezentowania przez pełnomocnika dołącza się pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

 

Uwaga! Dokumenty wymienione powyżej w punktach 1-5, powinny zawierać dane aktualne na dzień złożenia wniosku o udzielenie koncesji na podjęcie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego. Dokumenty, potwierdzające spełnienie obowiązku dobrej reputacji (określone w punkcie 2) powinny być sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku.

 1. Weryfikacja formalna wniosku

 • Weryfikacja uiszczenia opłaty lotniczej. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, czynność urzędowa zostanie zaniechana.
 • Ocena kompletności wniosku o udzielenie koncesji (w tym dokumentów i informacji). Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego dokonuje weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania przewozów lotniczych. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków. Wnioskodawca na uzupełnienie braków będzie mieć co najmniej 7 dni. Jeśli braki wniosku nie zostaną usunięte, to wniosek zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

 1. Ocena merytoryczna

Weryfikacja spełniania przez wnioskodawcę przewidzianych przepisami prawa materialnego wymogów do uzyskania koncesji. Prezes Urzędu może zobowiązać wnioskodawcę do przedstawienia w wyznaczonym terminie dodatkowych danych i dokumentów mogących uprawdopodobnić, że spełni on warunki wykonywania działalności gospodarczej, które będą określone w koncesji lub wynikają z właściwych przepisów.

 1. Wydanie decyzji

W przypadku, gdy z analizy dokumentów wynika, ze wnioskodawca spełnia wszelkie wymagania wynikające z przepisów prawa, to Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydaje decyzję o udzieleniu koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie wykonywania przewozów lotniczych.

Jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymagań wynikających z przepisów prawa, to Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego odmawia wydania koncesji w drodze decyzji, która powinna zawierać uzasadnienie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W koncesji określa się:

 • osobę koncesjonariusza i jego siedzibę lub miejsce zamieszkania osoby fizycznej;
 • strukturę kapitałową spółki koncesjonariusza, o ile działa on w takiej formie prawnej;
 • rodzaj, zakres i przedmiot działalności objętej koncesją;
 • obszar działalności;
 • szczególne warunki wykonywania działalności.

Ile zapłacisz

Opłata lotnicza

Opłatę lotniczą za wydanie koncesji na wykonywanie przewozu lotniczego wnosi się z chwilą złożenia wniosku o dokonanie danej czynności urzędowej. W związku z powyższym, wraz ze złożeniem wniosku o udzielenie koncesji niezbędne jest uiszczenie opłaty lotniczej w wysokości zgodnej z załącznikiem nr 6 do ustawy Prawo lotnicze, rewaloryzowanej corocznie obwieszczeniem.

Opłata ta wynosi:

 • 8277 zł – przyznanie uprawnień do wykonywania regularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc pasażerskich;
 • 5520 zł – przyznanie uprawnień do wykonywania regularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub liczbie miejsc pasażerskich poniżej 20;
 • 6899 zł – przyznanie uprawnień do wykonywania nieregularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych bez ograniczenia maksymalnej masy startowej (MTOM) i liczby miejsc pasażerskich;
 • 2761 zł – przyznanie uprawnień do wykonywania nieregularnego przewozu z wykorzystaniem statków powietrznych o maksymalnej masie startowej (MTOM) poniżej 10 000 kg lub liczby miejsc pasażerskich poniżej 20.

Opłatę lotniczą wpłać na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego: 31 1010 1010 0022 9322 3100 0000

Opłata skarbowa za pełnomocnictwo

W przypadku reprezentowania w sprawie przez pełnomocnika bądź prokurenta należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Wpłać ją na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Centrum Obsługi Podatnika: 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Ile będziesz czekać

Prezes Urzędu wydaje decyzję w sprawie złożonego wniosku o udzielenie koncesji jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy po przekazaniu wszelkich niezbędnych informacji, biorąc pod uwagę wszystkie dostępne dowody.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej przez Prezesa Urzędu Lotnictwa nie służy odwołanie. Można jednak zwrócić się do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy Należy to zrobić w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zamiast składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, można wnieść skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Należy to zrobić w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę składa się za pośrednictwem Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Wpis stały od skargi wynosi 10 000 zł. Strona ma możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Wniosek o przyznanie prawa pomocy może być złożony do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przed wszczęciem postępowania lub w jego toku. Wniosek ten jest wolny od opłat sądowych.

Strona może w trakcie biegu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, złożyć Prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia takiego oświadczenia przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna, prawomocna i nie przysługuje od niej prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Warto wiedzieć

Na stronach internetowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego znajduje się lista podmiotów posiadających wydaną przez Prezesa ULC koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przewozu lotniczego.

Czy ta strona była przydatna?