Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności

Chcesz zakończyć prowadzenie działalności turystycznej? Jesteś wpisany do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych? Złóż wniosek o wykreślenie z rejestru do marszałka województwa prowadzącego rejestr. Jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli jesteś wpisany do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych i chcesz zakończyć tę działalność masz obowiązek poinformowania o tym marszałka województwa prowadzącego rejestr.

Pamiętaj, że zanim złożysz wniosek o wykreślenie z rejestru musisz wywiązać się ze wszystkich zobowiązań wobec podróżnych wynikających z zawartych umów oraz zobowiązań ustawowych dotyczących wpłat składek do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.

Uwaga

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą (w oparciu o wpis do CEIDG) i złożyłeś wniosek o zakończenie działalności to nie musisz składać osobnego wniosku o wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

 • 14 dni od dnia zakończenia prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru
 • Nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wykreślenie z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Dokumenty

Termin

 • 14 dni od dnia zakończenia prowadzenia działalności objętej wpisem do rejestru
 • Nie później niż 14 dni przed upływem terminu obowiązywania umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych
 1. Urząd zweryfikuje dokumenty

Urząd sprawdza kompletności danych zawartych w złożonym wniosku. Jeśli dane są kompletne, marszałek województwa wykreśla wpis przedsiębiorcy turystycznego z rejestru.

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomylisz się we wniosku, nie podasz wymaganych danych, albo nie dołączysz potrzebnych dokumentów), urząd wezwie cię do poprawienia błędów lub uzupełnienia dokumentów w podanym terminie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów lub nie uzupełnisz braków w wyznaczonym terminie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana lub urząd rozpatrzy sprawę na podstawie posiadanych dokumentów.

 1. Decyzja o wykreśleniu z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych

Marszałek województwa wydaje decyzję o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru. Oryginał decyzji przesyłany jest do przedsiębiorcy. Gdy decyzja staje się ostateczna, marszałek województwa dokonuje wykreślenia przedsiębiorcy z prowadzonego rejestru.

W przypadku przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, marszałek województwa przekazuje do CEIDG, nie później niż w następnym dniu roboczym, informację o wykreśleniu z rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych.

Dokumenty

Ile zapłacisz

10 zł

Zapłać za decyzję o wykreśleniu z rejestru opłatę skarbową na rachunek bankowy wskazany przez urząd marszałkowski.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją odmawiającą wykreślenia z rejestru, możesz złożyć odwołanie za pośrednictwem marszałka województwa, który ją wydał do Ministra Sportu i Turystyki. Odwołanie złóż w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli złożysz w urzędzie oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania, decyzja będzie ostateczna z dniem doręczenia tego oświadczenia do urzędu. Utracisz jednak w ten sposób możliwość wniesienia skargi na tę decyzję do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Zwrot wpłat przekazanych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Jeśli przedsiębiorca turystyczny został wykreślony z rejestru w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności objętej wpisem i w okresie wykonywania działalności:

 • złożył wszystkie wymagane deklaracje
 • odprowadził należne składki, a odprowadzone składki nie podlegają dalszemu zarachowaniu

– to może wystąpić o zwrot nadpłaconych składek do TFG nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja  marszałka województwa o wykreśleniu z rejestru stała się ostateczna.

We wniosku do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego o zwrot wpłat należy wykazać kwotę mającą podlegać zwrotowi oraz załączyć:

 • kopię ostatecznej decyzji administracyjnej właściwego marszałka województwa o wykreśleniu z rejestru w związku z zaprzestaniem wykonywania działalności
 • wykaz umów, z których wynikają składki podlegające zwrotowi

Czy ta strona była przydatna?