Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o wydanie dowodu pierwszeństwa dla znaku towarowego

Chcesz zastrzec pierwszeństwo, żeby zagwarantować ochronę swojego znaku towarowego? A może chcesz zgłosić znak za granicą i potrzebujesz potwierdzić, że zgłosiłeś go do ochrony w Polsce? Będzie ci potrzebny dowód pierwszeństwa. Zobacz czy możesz go uzyskać i jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij wniosek przez Platformę Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest dowód pierwszeństwa

Urząd Patentowy może wydać zgłaszającemu znak towarowy, na jego wniosek, dowód dokonania zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym, czyli dowód pierwszeństwa. Taki dowód może mieć znaczenie, jeżeli o ochronę podobnych znaków ubiega się jednocześnie kilka podmiotów lub jeśli chcesz zgłosić znak do ochrony za granicą.

Podstawą sporządzenia dowodu pierwszeństwa jest prawidłowe zgłoszenie znaku towarowego.

Pamiętaj! Jeżeli zgłoszenia dokonają niezależnie od siebie co najmniej dwie osoby, które korzystają z pierwszeństwa oznaczonego tą samą datą, prawo do prawa ochronnego przysługuje każdej z tych osób.

Co to jest pierwszeństwo zwykłe

Pierwszeństwo zwykłe do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy oznacza się według daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Zgłoszenie uważa się za dokonane w dniu, w którym wpłynęło do Urzędu Patentowego. 

Co to jest pierwszeństwo uprzednie

Pierwszeństwo uprzednie może wynikać z wcześniejszego zgłoszenia zagranicznego oraz  z wystawy – wystawienia znaku na uznanej wystawie. W takich przypadkach pierwszeństwo do uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy określa się według:

 • daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia znaku towarowego, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym zostanie dokonane w okresie 6 miesięcy od tej daty;
 • daty wystawienia towaru oznaczonego tym znakiem w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego znaku towarowego nastąpi w okresie 6 miesięcy od tej daty.

Oznacza to, że w przypadku znaku, który został zgłoszony po raz pierwszy poza Polską lub był wykorzystany do oznaczenia towaru na wystawie, możesz dokonać zgłoszenia powołując się na pierwszeństwo w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia lub wystawienia na wystawie.

Pierwszeństwo uprzednie

Jeżeli zgłaszasz znak towarowy i chcesz skorzystać z pierwszeństwa uprzedniego, powinieneś w zgłoszeniu  złożyć oświadczenie oraz dołączyć dowód potwierdzający:

 • dokonanie zgłoszenia znaku towarowego we wskazanym państwie lub
 • wystawienie towaru oznaczonego tym znakiem na określonej wystawie.

Dowód pierwszeństwa można złożyć także w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeżeli zostanie złożony później - pierwszeństwo nie zostanie przyznane.

Ważne! Pierwszeństwo uprzednie ma charakter priorytetowy w stosunku do pierwszeństwa zwykłego. Pierwszeństwo uprzednie jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Umowa o przeniesienie pierwszeństwa musi mieć formę pisemną.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie dowodu pierwszeństwa

Wniosek o dowód pierwszeństwa składasz w Urzędzie Patentowym. Możesz to zrobić razem ze zgłoszeniem znaku towarowego lub później, w trakcie trwania postępowania.

O dowód pierwszeństwa ubiegać się może jedynie zgłaszający lub jego pełnomocnik. Pełnomocnikiem w postępowaniu przed Urzędem Patentowym może być rzecznik patentowy, radca prawny, adwokat lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Pełnomocnikiem osoby fizycznej może być również współuprawniony (np. współtwórca), a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia. Zobacz dodatkowe informacje na temat pełnomocnictwa.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek może być składany razem ze zgłoszeniem znaku towarowego lub w trakcie postępowania.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał
 1. Urząd Patentowy formalnie sprawdzi wniosek

Urząd Patentowy sprawdza, czy zgłoszenie spełnia minimum wymogów dla uznania go za dokonane. Urząd może wezwać do uzupełnienia braków w trybie przewidzianym dla rozpatrywania zgłoszeń.

 1. Urząd Patentowy wyda dowód pierwszeństwa

Urząd wydaje dowód pierwszeństwa, który składa się z: 

 • zaświadczenia zawierającego nazwisko i imię oraz miejsce zamieszkania lub nazwę oraz siedzibę zgłaszającego; datę i numer zgłoszenia,
 • kopii zgłoszenia znaku towarowego.

Dowód pierwszeństwa wynikający z wcześniejszego zgłoszenia składa się z:

 • kopii lub odpisu takiego zgłoszenia, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez właściwy organ, w którym dokonano zgłoszenia;
 • zaświadczenia wydanego przez organ, w którym dokonano zgłoszenia wskazującego datę i numer zgłoszenia oraz, w przypadku wystawienia towaru na wystawie − datę wystawienia towaru ze znakiem towarowym.

Dowód pierwszeństwa wynikający z wcześniejszego wystawienia towarów oznaczonych zgłaszanym znakiem towarowym składa się z:

 • zaświadczenia organizatora wystawy o wystawieniu towarów oznaczonych danym znakiem; 
 • dokumentu stwierdzającego, że wystawa miała charakter wystawy międzynarodowej oficjalnej lub oficjalnie uznanej.

Jeśli nie są spełnione warunki uzyskania dowodu pierwszeństwa, to Urząd Patentowy odmówi jego wydania.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

 • 60 zł - opłata za sporządzenie dowodu pierwszeństwa,

Opłaty należy wnieść na konto Urzędu Patentowego: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000.

Osoby posiadające konto na Platformie Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP) mogą wnieść opłatę elektronicznie za pośrednictwem systemu PUEUP e-Płatności.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę za pelnomocnictwo wpłać na konto Miasta Stołecznego Warszawy. 

Gdy wykażesz, że nie jesteś w stanie ponieść opłaty za zgłoszenie wzoru przemysłowego w pełnej wysokości, Urząd Patentowy zwolni cię częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej. 

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji i postanowień wydanych przez Urząd Patentowy można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek składa się z uzasadnieniem, w terminie:

 • 2 miesięcy w przypadku decyzji
 • 1 miesiąca w przypadku postanowienia.

Natomiast na decyzje i postanowienia wydane przez Urząd Patentowy w postępowaniu odwoławczym można wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?