Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Nadawanie materiałom wybuchowym przeznaczonym do użytku cywilnego numeru identyfikacyjnego

Uzyskanie numeru identyfikacyjnego dla materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz - w konsekwencji - wpis do rejestru materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego na terytorium RP podlegają obowiązkowi:

  • posiadania numeru identyfikacyjnego
  • wpisu do rejestru materiałów wybuchowych

Z wnioskiem o nadanie numeru identyfikacyjnego do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego (WUG) występuje producent, jego upoważniony przedstawiciel lub importer materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice

Co zrobić krok po kroku

  1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wnioskodawca składa wniosek wraz z załącznikami do Kancelarii Głównej Wyższego Urzędu Górniczego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wzór wniosku o nadanie numeru identyfikacyjnego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego oraz rejestru materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Wniosek o nadanie numeru identyfikacyjnego zawiera: 1) nazwę i rodzaj materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego, 2) nazwę producenta materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego i jego siedzibę, 3) określenie zakresu używania materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wraz z aneksem (aneksami), wydany przez jednostkę notyfikowaną.
  1. Sprawdzenie kompletności wniosku

Prezes WUG weryfikuje poprawność formalną złożonego wniosku.

W przypadku braków formalnych organ wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Jeżeli od wniosku nie została uiszczona należna opłata organ prowadzący postępowanie wzywa wnioskodawcę w terminie nie krótszym niż 7 dni i nie dłuższym niż 14 dni do wniesienia należności. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone wniosek podlega zwrotowi.

  1. Sprawdzenie wniosku pod względem wymogów merytorycznych

Jeśli nie jest możliwe załatwienie sprawy na podstawie przedłożonego wniosku i załączonych dokumentów, organ może przeprowadzić postępowanie wyjaśniające. W ramach postępowania wyjaśniającego może wezwać stronę do złożenia wyjaśnień albo pozyskać dokumenty i opinie innych organów do załatwienia sprawy.

  1. Nadanie numeru identyfikacyjnego

Nadanie numeru identyfikacyjnego oraz wpis do rejestru materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego następuje poprzez wydanie świadectwa nadania numeru identyfikacyjnego materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego (tzw. świadectwo identyfikacyjne).

Świadectwo identyfikacyjne zawiera datę jego wydania, numer identyfikacyjny oraz informację o zakresie używania materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego.

W związku z faktem, iż nadanie numeru identyfikacyjnego jest w istocie „pozwoleniem” na wprowadzenie tych materiałów do użytku cywilnego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy rozpatrywaniu złożonego wniosku należy stosować terminy przewidziane w art. 35 i 36 Kpa, co oznacza, że organ administracji publicznej obowiązany jest załatwiać sprawę bez zbędnej zwłoki. Jeżeli załatwienie sprawy wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, powinno to nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Ponadto o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w wyżej cytowanych terminach organ administracji publicznej  jest obowiązany zawiadomić stronę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

  1. Wpis do rejestru materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Wydanie świadectwa identyfikacyjnego stanowi podstawę wpisania do rejestru. Wpis materiału wybuchowego do rejestru dokonywany jest przez opracowanie karty rejestrowej i dokumentu elektronicznego oraz włączenie ich do rejestru. Kopia rejestru informatycznego udostępniona jest w Biuletynie Informacji Publicznej (http://www.wug.bip.info.pl/dokument.php?iddok=255&idmp=18&r=r)

Prezes WUG prowadzi rejestr materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Rejestr prowadzony jest w księdze rejestrowej oraz w systemie informatycznym. Wpis materiału wybuchowego do rejestru jest dokonywany przez opracowanie karty rejestrowej i dokumentu elektronicznego oraz włączenie ich do rejestru. Opracowanie karty rejestrowej i dokumentu elektronicznego oraz włączenie ich do rejestru następuje w tym samym dniu, niezwłocznie po wydaniu świadectwa identyfikacyjnego.

Osoba prowadząca rejestr zawiadamia pisemnie o dokonaniu wpisu materiału wybuchowego do rejestru podmiot, który wystąpił z wnioskiem o nadanie numeru identyfikacyjnego. Do zawiadomienia dołącza się kopię karty rejestrowej.

Wykreślenie z rejestru oraz zmiany danych w rejestrze w zakresie dotyczącym nazwy producenta materiałów wybuchowych lub siedziby producenta dokonuje się na wniosek producenta, jego upoważnionego przedstawiciela lub importera materiału wybuchowego przeznaczonego do użytku cywilnego.

Dokumenty

Termin

Niezwłocznie po wydaniu świadectwa identyfikacyjnego.

Ile zapłacisz

82,00 zł

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Wniosek składa się do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego wydaną w następstwie złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w terminie 30 dni od dnia doręczenia skarżącemu decyzji Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

W trakcie biegu terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wnioskodawca może zrzec się prawa do wniesienia takiego wniosku wobec Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego. Z dniem doręczenia Prezesowi Wyższego Urzędu Górniczego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Czy ta strona była przydatna?