Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poświadczenie zgody przewozowej na przemieszczanie broni palnej

Uzyskanie poświadczenia zgody przewozowej na przemieszczanie broni palnej. Poświadczona zgoda przewozowa wraz z poświadczoną uprzednią zgoda przewozową są dokumentami niezbędnym do przemieszczania broni palnej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Na podstawie otrzymanej od nabywcy z innego państwa członkowskiego uprzedniej zgody przewozowej przedsiębiorca (sprzedawca) wypełnia zgodę przewozową zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • komendy wojewódzkie policji
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wypełnionej zgody przewozowej

Na podstawie otrzymanej od kupującego z innego państwa członkowskiego uprzedniej zgody przewozowej sprzedawca wypełnia zgodę przewozową i przekazuje ją wraz z kopią uprzedniej zgody przewozowej komendantowi wojewódzkiemu Policji w celu poświadczenia.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zgody przewozowej określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Wzór uprzedniej zgody przewozowej określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej.

Jak uzyskać dokument?
Poświadczenie uprzedniej zgody przewozowej na przemieszczanie broni palnej
  1. Sprawdzenie poprawności wypełnionego druku zgody przewozowej

KWP sprawdza poprawność wypełnionego druku, zgodność przedmiotu wywozu z koncesją oraz czy przedsiębiorca zagraniczny posiada poświadczoną przez władze swojego kraju uprzednią zgodę.

  1. Poświadczenie zgody przewozowej

W rezultacie przedłożenia właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji zgody przewozowej wraz z kopią uprzedniej zgody przewozowej, przedsiębiorca uzyskuje poświadczenie zgody przewozowej. Oznacza to, iż władze państwowe zaświadczają o wiarygodności przedsiębiorcy oraz o objęciu przez nie kontrolą transakcji przemieszczania broni palnej. Poprawność zgody przewozowej potwierdzana jest w rubryce Nr 8.

Komendant wojewódzki Policji po dokonaniu czynności poświadczenia zgody przewozowej jest obowiązany do bezzwłocznego przesłania kopii tej zgody do Komendanta Głównego Policji, który przekazuje ten dokument właściwym władzom państwa docelowego transakcji i państw, przez których terytorium będzie przemieszczana broń palna, oraz Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

Po dokonaniu czynności poświadczenia zgody przewozowej komendant wojewódzki Policji może przeprowadzić kontrolę zgodności informacji zawartych w zgodzie przewozowej z bronią palną przemieszczaną z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji może, w drodze decyzji administracyjnej, zwolnić przedsiębiorcę dokonującego przemieszczenia broni palnej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa początkowego transakcji z obowiązku każdorazowego poświadczania zgód przewozowych przez komendanta wojewódzkiego Policji, jeżeli udokumentuje on stosowanie co najmniej przez 3 lata wewnętrznego systemu kontroli i zarządzania obrotem towarami strategicznymi, o którym mowa w ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Przedsiębiorca posiadający decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zwolnieniu z obowiązku każdorazowego poświadczania zgód przewozowych, sam dokonuje poświadczenia zgody przewozowej.

Przedsiębiorca dokonujący przemieszczania broni palnej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, któremu wydano decyzję o zwolnieniu, jest dodatkowo obowiązany:

1) każdorazowo poświadczyć przez siebie i przekazać zgodę przewozową nabywcy broni palnej z innego państwa członkowskiego,

2) przekazać poświadczoną przez siebie kopię zgody przewozowej komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na swoją siedzibę, nie później niż 5 dni roboczych przed wydaniem broni palnej jej nabywcy.

MSWiA przekazuje kopię decyzji o zwolnieniu komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na siedzibę przedsiębiorcy oraz Komendantowi Głównemu Straży Granicznej. Decyzję o zwolnieniu wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Komendant wojewódzki Policji może odmówić poświadczenia zgody przewozowej

1) ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, a także w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,

2) gdy przedsiębiorca nie spełnia określonych w ustawie warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.

Odmowa poświadczenia zgody przewozowej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór zgody przewozowej określa załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie wzoru zgody przewozowej.

Termin

5 dni

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 5 dni

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 35e. ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, komendant wojewódzki Policji może odmówić poświadczenia zgody przewozowej z przyczyn określonych w art. 17 ust. 3. Odmowa poświadczenia zgody przewozowej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Art. 17 ust. 3:

Organ koncesyjny może cofnąć koncesję albo zmienić jej zakres:

1) ze względu na zagrożenie obronności i bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa obywateli, a także w razie ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,

2) gdy przedsiębiorca nie spełnia określonych w ustawie warunków wykonywania działalności gospodarczej objętej koncesją.

Organem odwoławczym jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego:

Art. 111.

§ 1. Strona może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji zażądać jej uzupełnienia co do rozstrzygnięcia bądź co do prawa odwołania, wniesienia w stosunku do decyzji powództwa do sądu powszechnego lub skargi do sądu administracyjnego albo sprostowania zamieszczonego w decyzji pouczenia w tych kwestiach.

§ 1a. Organ administracji publicznej, który wydał decyzję, może ją uzupełnić lub sprostować z urzędu w zakresie, o którym mowa w § 1, w terminie czternastu dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji.

§ 1b. Uzupełnienie lub odmowa uzupełnienia decyzji następuje w formie postanowienia.

§ 2. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w § 1b, termin dla strony do wniesienia odwołania, powództwa lub skargi biegnie od dnia jego doręczenia lub ogłoszenia.

Art. 127.

§ 1. Od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji.

§ 2. Właściwy do rozpatrzenia odwołania jest organ administracji publicznej wyższego stopnia, chyba że ustawa przewiduje inny organ odwoławczy.

Art. 128.

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Art. 129.

§ 1. Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

Warto wiedzieć

Po poświadczeniu zgody przewozowej oryginał dokumentu przedsiębiorca (sprzedawca) przekazuje kupującemu. Dokument ten towarzyszy przemieszczanej broni i amunicji do miejsca przeznaczenia i powinien on być okazywany na każde żądanie właściwych władz państw członkowskich UE.

Czy ta strona była przydatna?