Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odwołanie

Jeśli nie jesteś zadowolony z otrzymanej decyzji, możesz złożyć odwołanie. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możesz złożyć odwołanie zarówno od decyzji pozytywnych, jak i negatywnych. Odwołanie od decyzji składasz gdy:

 • jesteś stroną – postępowanie dotyczy twojego interesu prawnego lub obowiązku,
 • jest to decyzja pierwszej instancji.

Odwołanie możesz złożyć nawet wtedy, gdy nie brałeś udział w poprzednim postępowaniu.

Wyjątki

Nie możesz złożyć odwołania od decyzji wydanej przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze. W tej sytuacji możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Masz 14 dni na złożenie odwołania. Czas liczy się od dnia, gdy decyzja została ci ogłoszona, lub od dnia jej otrzymania.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miast lub gmin
 • wojewódzkie urzędy pracy
 • urzędy wojewódzkie
 • izby administracji skarbowej
 • komendy wojewódzkie policji
 • kuratoria oświaty
 • urzędy żeglugi śródlądowej
 • wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne
 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
 • okręgowe izby aptekarskie
 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego
 • okręgowe urzędy górnicze
 • jednostki certyfikujące
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE D/S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT

Odwołanie wnieś do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał zaskarżaną decyzję.

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż odwołanie

Organ, który wydał tobie decyzję, przekaże odwołanie do właściwego organu odwoławczego. Dzięki temu, nawet jeśli niewłaściwie wskażesz organ drugiej instancji, organ pierwszej instancji przekaże go do właściwego organu odwoławczego.

Organami wyższego stopnia są:

1) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego (wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, starostów, marszałków województw) – samorządowe kolegia odwoławcze, chyba że ustawy szczególne stanowią inaczej;

2) w stosunku do wojewodów – właściwi w sprawie ministrowie;

3) w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone powyżej – odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku – organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością;

4) w stosunku do organów organizacji społecznych – odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku – organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści odwołania.

Jeśli odwołujesz się od decyzji, podaj o którą decyzję chodzi, datę jej wystawienia oraz datę jej otrzymania. Aby odwołanie mogło być rozpatrywane organ musi stwierdzić kto składa odwołanie. Dlatego składając odwołanie, podaj swoje dane: nazwę, adres, adres do korespondencji, NIP. Pamiętaj o podpisaniu odwołania.

Termin

Masz 14 dni na złożenie odwołania. Czas liczy się od dnia, gdy decyzja została ci ogłoszona, lub od dnia jej otrzymania.

 1. Organ niższego stopnia przyjmie odwołanie

Organ pierwszej instancji może zmienić swoją decyzję.

Jeśli organ uwzględni twoje odwołanie – uchyli lub zmieni zaskarżoną decyzję. Od nowej decyzji możesz się odwołać.

Jeśli organ nie uwzględni twojego odwołania – przekaże twój wniosek do organu wyższego stopnia. Zrobi to w ciągu 7 dni od dnia złożenia przez ciebie odwołania.

 1. Otrzymasz decyzję organu

Organ odwoławczy sprawdzi czy:

 • odwołanie złożyłeś w terminie, oraz
 • miałeś prawo składać odwołanie w tej sprawie.

Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne. Jeśli złożyłeś odwołanie po terminie lub organ stwierdzi niedopuszczalność odwołania – organ nie będzie kontrolował decyzji.

Otrzymasz informację o wyniku postępowania. Organ odwoławczy wyda jedną z poniższych decyzji, w której:

 • odrzuca twoje żądania – utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję;
 • częściowo spełnia twoje żądania – uchyla część zaskarżonej decyzji i odpowiednio ją zmienia;
 • unieważnia decyzję i umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części;
 • kończy postępowanie odwoławcze.

Zasadą jest, że organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes społeczny.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Organ odwoławczy po przeprowadzeniu postępowania wydaje decyzję, w której:
1) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję albo
2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję - umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części, albo
3) umarza postępowanie odwoławcze.
Organ odwoławczy może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy. Jeżeli przepisy przewidują wydanie decyzji na blankiecie urzędowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a istnieją podstawy do zmiany zaskarżonej decyzji, organ odwoławczy uchyla decyzję i zobowiązuje organ pierwszej instancji do wydania decyzji o określonej treści.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w miesiąc.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji odwoławczej nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, np. kolejne odwołanie, zażalenie, lub wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na taką decyzje możesz jednak złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Masz na to 30 dni od dnia doręczenia decyzji odwoławczej. Instrukcję jak wnieść skargę znajdziesz w pouczeniu w decyzji.

Warto wiedzieć

Chcę zrezygnować ze złożonego odwołania

Możesz cofnąć odwołanie przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy. Organ odwoławczy nie uwzględni jednak cofnięcia odwołania, jeżeli prowadziłoby to do utrzymania w mocy decyzji naruszającej prawo lub interes społeczny.

Co zrobić, jeśli minął termin złożenia odwołania

Jeśli chcesz odwołać się od decyzji a minął już termin, możesz złożyć wniosek o przywrócenie terminu odwołania.

W otrzymanej decyzji zauważyłeś błędy pisarskie lub drobne, oczywiste błędy

Jeśli zauważysz omyłki w otrzymanej decyzji możesz złożyć wniosek o uzupełnienie decyzji i sprostowanie omyłek.

Czy decyzja, którą otrzymałem jest ostateczna

Jeśli od wydania decyzji nie minęło jeszcze 14 dni, decyzja nie stała się jeszcze ostateczna. Decyzja nie będzie wykonana dopóki nie minie termin na składnie odwołania.

Wyjątki: decyzja nie będzie wstrzymana, gdy:

 • decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności; 
 • decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy;
 • decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdy jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.

Czy ta strona była przydatna?