Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę

Nabyłeś nieruchomość z wydanym pozwoleniem na budowę i chcesz kontynuować inwestycję na podstawie tej decyzji? Możesz przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę na siebie. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez portal e-Budownictwo. Będziesz potrzebować Profilu Zaufanego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Pozwolenie na budowę uprawnia określonego inwestora do prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych. Jeśli stałeś się właścicielem działki, dla której poprzedni inwestor uzyskał pozwolenie na budowę, możesz kontynuować inwestycję dopiero po przeniesieniu tej decyzji na ciebie.

Jako nowy inwestor przyjmujesz wszystkie warunki zawarte w przenoszonej decyzji.

Przeniesienie pozwolenia na budowę wymaga zgody dotychczasowego inwestora, dla którego decyzja została wydana.

Jednak nie musisz dołączać zgody pierwotnego inwestora do wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę, jeśli kupiłeś nieruchomość albo została ci darowana. W takiej sytuacji uznaje się, że przez sam fakt przeniesienia prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, pierwotny inwestor wyraża zgodę na przeniesienie pozwolenia na budowę.

Przenoszone pozwolenie musi być ważne i nie może wygasnąć do dnia wydania decyzji o przeniesieniu pozwolenia.

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli:

 • budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata
 • budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę możesz złożyć w formie elektronicznej na portalu e-Budownictwo.

Wniosek złóż do organu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

Uwaga! Jeśli decyzję o pozwoleniu na budowę wydał organ wyższej instancji (w wyniku procedury odwoławczej), to wniosek o przeniesienie tej decyzji złóż do urzędu, który zgodnie z przepisami powinien wydać decyzję w pierwszej instancji.

W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego, złóż wniosek do organu nadzoru górniczego albo do Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, który wydał pozwolenie na budowę.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek oraz wymagane dokumenty

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej – za pośrednictwem portalu e-Budownictwo. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany profilem zaufanym.

Przeczytaj instrukcję użytkownika portalu e-Budownictwo.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia, przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.

W takim wypadku wystarczy załączyć akt notarialny przeniesienia własności nieruchomości.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał

Niektóre załączniki musisz złożyć w oryginale, jest to pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy) i oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Pozostałe dokumenty możesz dołączone również w postaci skanów lub zdjęć tych dokumentów.

Dokumenty, które składasz w oryginale, mogą mieć formę dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym. Dokumenty zawierające podpis elektroniczny są oryginałami.

 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli twój wniosek ma braki, na przykład nie dołączysz wszystkich dokumentów, urząd wezwie cię do ich uzupełnienia i poda termin, w którym masz to zrobić. Będzie to co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd nie rozpatrzy twojego wniosku. Brakujące dokumenty złóż do tego samego urzędu, w którym składasz wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

 1. Otrzymasz decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę

Jeśli twój wniosek nie miał braków formalnych lub je usunąłeś, a decyzja o pozwoleniu na budowę nie wygasła, otrzymasz decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę. Tym samym zaczną cię obowiązywać wszystkie warunki wynikające z przenoszonej decyzji. Możesz, jako inwestor, kontynuować roboty budowlane zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę.

Jeśli twój wniosek nie spełnia wymagań wynikających z przepisów prawa, urząd odmówi ci przeniesienia pozwolenia.

Otrzymasz decyzję odmowną, jeśli:

 • inwestor, dla którego wydano pierwotną decyzję, nie wyrazi zgody na przeniesienie (jeśli jest wymagana)
 • nie przedstawisz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • nie przyjmiesz wszystkich warunków wynikających z pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

 • 90 zł – opłata skarbowa za przeniesienie pozwolenia na budowę

Z opłaty zwolnione jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczące budownictwa mieszkaniowego, a także wnioski składane przez jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek. Na przykład, jeśli wniosek składasz do Urzędu Miasta Poznania, to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. 

 •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy).

Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania, to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od otrzymanej decyzji. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Odwołanie złóż do:

 • urzędu wojewódzkiego – jeśli decyzję wydało starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli decyzję wydał urząd wojewódzki.

Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę.

Pamiętaj! Możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej będzie ostateczna.

Warto wiedzieć

Jak zmienić projekt budowlany

Jeśli nie wszystkie warunki przenoszonego pozwolenia na budowę ci odpowiadają, możesz je zmienić.

W tym celu, najpierw przenieś na siebie decyzję o pozwoleniu na budowę. Następnie twój projektant oceni, czy planowane przez ciebie zmiany w projekcie to istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Jeśli uzna odstąpienia za nieistotne, nie musisz uzyskiwać decyzji o zmianie pozwolenia na budowę. Wystarczy, że projektant zamieści w projekcie budowlanym odpowiednie informacje: rysunek i opis odstąpienia.

Jeśli odstąpienie od projektu jest istotne, musisz uzyskać zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.

Przeczytaj, jak uzyskać zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę

Przeczytaj, jak uzyskać pozwolenie na budowę.

Czy ta strona była przydatna?