Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Przeniesienie pozwolenia na budowę

Nabyłeś nieruchomość z wydanym pozwoleniem na budowę i chcesz kontynuować budowę na podstawie tego pozwolenia? Przenieś na siebie decyzję o pozwoleniu na budowę. Przeczytaj opis usługi i dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez e-Budownictwo. Będziesz potrzebować Profilu Zaufanego.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przenieś na siebie decyzję o pozwoleniu na budowę, jeśli jesteś nowym inwestorem (na przykład w wyniku zmiany właściciela działki lub terenu) i chcesz kontynuować budowę realizowaną na podstawie pozwolenia na budowę wydanego dla poprzedniego inwestora.

Stronami w postępowaniu o przeniesienie pozwolenia na budowę są wyłącznie dotychczasowy i nowy inwestor.

Dotychczasowy inwestor, dla którego decyzja pierwotnie była wydana, musi zgodzić się na przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę. Jednak zgoda dotychczasowego inwestora nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia, przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.

Przenoszone pozwolenie musi być ważne i nie może wygasnąć do dnia wydania decyzji o przeniesieniu pozwolenia.

Pamiętaj! Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli:

 • budowa została przerwana na dłużej niż 3 lata
 • budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna.

Ważne! Nowy inwestor przyjmuje wszystkie warunki zawarte w przenoszonej decyzji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy wojewódzkie
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Od 1 lipca 2021 roku wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę możesz złożyć w formie elektronicznej na portalu e-Budownictwo.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek oraz wymagane dokumenty

Wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę złóż do urzędu, który wydał decyzję o pozwoleniu na budowę.

W przypadku realizacji inwestycji na terenie zakładu górniczego, wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę złóż do organu nadzoru górniczego albo Dyrektora Specjalistycznego Urzędu Górniczego, który wydał pozwolenie na budowę.

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych, jeśli decyzję o pozwoleniu na budowę wydał organ wyższej instancji (w wyniku procedury odwoławczej), to wniosek o przeniesienie tej decyzji złóż do urzędu, który zgodnie z przepisami powinien wydać decyzję w pierwszej instancji.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Zgoda dotychczasowego inwestora, na rzecz którego decyzja została wydana, nie jest wymagana, jeżeli własność nieruchomości lub uprawnienia wynikające z użytkowania wieczystego dotyczącego nieruchomości, objęte decyzją o pozwoleniu na budowę po wydaniu tego pozwolenia, przeszły z dotychczasowego inwestora na nowego inwestora wnioskującego o przeniesienie pozwolenia na budowę.

W takim wypadku wystarczy załączyć akt notarialny przeniesienia własności nieruchomości.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Kopia, Oryginał
 1. Urząd sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli wniosek ma braki, na przykład nie dołączysz wszystkich dokumentów, urząd wezwie cię do ich usunięcia i poda termin, w którym masz to zrobić. Będzie to co najmniej 7 dni – licząc od dnia, w którym otrzymasz wezwanie. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania, czyli nie załatwi twojej sprawy. Brakujące dokumenty złóż do tego samego urzędu, w którym składasz wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wydanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę, urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek. Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Jednak odpowiedni organ podatkowy (wójt, burmistrz lub prezydent miasta) może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

 1. Otrzymasz decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę

Jeśli twój wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę nie posiadał braków formalnych lub je usunąłeś, a decyzja o pozwoleniu na budowę nie wygasła, to urząd wyda ci decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę. Przejmujesz wszystkie warunki wynikające z przenoszonej decyzji o pozwoleniu na budowę. Możesz, jako inwestor, kontynuować roboty budowlane, zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę.

Jeśli twój wniosek nie spełnia wymagań wynikających z przepisów prawa, to urząd odmówi ci przeniesienia pozwolenia. Odmowa może być spowodowana:

 • brakiem zgody inwestora, dla którego wydano pierwotną decyzję
 • brakiem twojego oświadczenia, jako nowego inwestora, o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
 • nieprzyjęciem przez ciebie wszystkich warunków wynikających z pierwotnej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

 • 90 zł – opłata skarbowa za przeniesienie pozwolenia na budowę

Z opłaty zwolnione jest przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczące budownictwa mieszkaniowego, a także wnioski składane przez jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek. Na przykład, jeśli wniosek składasz do Urzędu Miasta Poznania, to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. 

 •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy).

Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania, to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od otrzymanej decyzji. Odwołanie złóż do:

 • urzędu wojewódzkiego – jeśli decyzję wydało ci starostwo albo urząd miasta na prawach powiatu
 • Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego – jeśli decyzję wydał ci urząd wojewódzki.

Odwołanie złóż za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję w sprawie przeniesienia pozwolenia na budowę. Masz na to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji.

Pamiętaj również o tym, że możesz zrezygnować ze składania odwołania od decyzji. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej będzie ostateczna.

Warto wiedzieć

Jak zmienić projekt budowlany

Najpierw przenieś na siebie decyzję o pozwoleniu na budowę. Następnie sprawdź, czy planowane przez ciebie zmiany w projekcie, to istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę. Jeśli tak, to musisz uzyskać zmianę decyzji o pozwoleniu na budowę. Twój projektant ocenia, czy odstąpienie jest istotne czy nie. Jeśli uzna, że jest to nieistotne odstąpienie, to zamieszcza w projekcie budowlanym odpowiednie informacje. Będzie to rysunek i opis dotyczący tego odstąpienia. W takim przypadku nie musisz uzyskać decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę

Przeczytaj, jak uzyskać pozwolenie na budowę.

Czy ta strona była przydatna?