Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Nie zgadzasz się z decyzją wydaną w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze? Złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W jakich sytuacjach można złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy możesz złożyć, jeśli:

 • nie zgadzasz się z decyzją wydaną w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze (SKO)
 • jesteś stroną postępowania.

Na skutek wniosku organ ponownie zajmie się sprawą i wyda kolejną decyzję. Nie może to być decyzja na twoją niekorzyść. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której decyzja, z którą się nie zgadzasz, rażąco narusza prawo lub rażąco narusza interes społeczny. Jeśli wynik ponownego rozstrzygnięcia sprawy nie spełni twoich oczekiwań, możesz wnieść skargę do sądu administracyjnego.

Ważne! Możesz zaskarżyć decyzję ministra lub SKO do sądu administracyjnego od razu – bez konieczności składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli chcesz skorzystać z tego prawa, złóż skargę do właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w twojej sprawie.

Przeczytaj, jak złożyć skargę na decyzję do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

W przypadku gdy zgadzasz się z decyzją ministra lub SKO, możesz zrezygnować ze składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Jeśli zrobią to wszystkie strony uczestniczące w postępowaniu to decyzja szybciej się uprawomocni.

Czy wniosek wpływa na wykonalność decyzji

Co do zasady wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy wstrzymuje wykonanie decyzji ministra lub SKO.

Ta zasada nie obowiązuje jeżeli:

 • decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności
 • decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy.

Rygor natychmiastowej wykonalności może zostać nadany decyzji przez ministra lub SKO samodzielnie lub na twój wniosek, jeżeli jest to konieczne ze względu na przykład na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego.

Organ, który rozpatruje sprawę może w uzasadnionych przypadkach wstrzymać natychmiastowe wykonanie decyzji.

Decyzja będzie również wykonana przed upływem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdy jej treść jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji, a jeśli decyzja została ci ogłoszona ustnie – to od dnia jej ogłoszenia

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do organu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

Wniosek możesz złożyć na piśmie lub przez internet, wysyłając pismo ogólne na skrzynkę e-PUAP odpowiedniego organu.

Musisz podać we wniosku swoje imię i nazwisko oraz adres, nawet jeśli składasz wniosek drogą elektroniczną. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, że we wniosku napiszesz, że nie zgadzasz się z wydaną decyzją i jakie jest twoje żądanie. W niektórych przypadkach przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści wniosku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z wniosku wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji. Przepisy szczególne mogą ustalać inne wymogi co do treści wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Termin

Złóż wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji, a jeśli decyzja została ci ogłoszona ustnie – to od dnia jej ogłoszenia

 1. Organ sprawdzi czy wniosek spełnia wymagania formalne

Jeżeli wniosek ma braki formalne – na przykład nie ma wszystkich wymaganych informacji – urząd wezwie cię do ich uzupełnienia. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, sprawa nie będzie dalej rozpatrywana.

 1. Organ rozpozna wniosek i wyda decyzję

Po rozpoznaniu twojego wniosku minister lub SKO wyda decyzję, w której:

 • utrzyma w mocy zaskarżoną przez ciebie decyzję albo
 • uchyli zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeknie co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję – umorzy postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części
 • umorzy postępowanie odwoławcze.

Organ nie rozpatrzy twojego wniosku merytorycznie, jeśli został złożony po terminie albo jest z innych powodów niedopuszczalny.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.  

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

Twój wniosek zostanie rozpoznany w ciągu miesiąca od jego złożenia.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli po złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy organ wyda decyzję z którą się nie zgadzasz, możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego. Skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego złóż za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Masz na to 30 dni od otrzymania decyzji.

Warto wiedzieć

Organ powiadomi ciebie jeśli w twojej sprawie złożono wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Czy ta strona była przydatna?