Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poinformuj powiatowy urząd pracy o porozumieniu w sprawie zwolnień grupowych

Pracodawca, który zwalnia większą liczbę pracowników musi przeprowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników i przekazać informację o porozumieniu w sprawie zwolnień grupowych do powiatowego urzędu pracy. Sprawdź, jak przygotować zawiadomienie do PUP.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to są zwolnienia grupowe

Ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia kiedy spełnione są następujące warunki:

 • twoja firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników;
 • powodem zwolnień są przyczyny leżące po twojej stronie a nie po stronie pracowników (np. likwidacja zakładu pracy, bankructwo firmy);
 • w okresie 30 dni zwalniane jest co najmniej:
  • 10 pracowników (gdy twoja firma zatrudnia mniej niż 100 pracowników),
  • 10% pracowników (gdy twoja firma zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników),
  • 30 pracowników (gdy twoja firma zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników).

Do podanych limitów trzeba dodać pracowników, z którymi umowa o pracę jest rozwiązywana  z twojej inicjatywy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 osób.

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku ze zwolnieniami grupowymi

Jeśli zwolnienia, które planujesz spełniają warunki dla zwolnień grupowych, to powinieneś:

 • przekazać do PUP informację o przyczynach zwolnień;

Sprawdź, jak poinformować powiatowy urząd pracy o przyczynach zwolnień grupowych.

 • przeprowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi działającymi w twojej firmie lub wybranymi przedstawicielami pracowników - jeśli takich związków nie ma;
 • zawrzeć porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w twojej firmie;
 • ustalić regulamin zwolnień grupowych, jeśli nie udało się zawrzeć porozumienia ze związkami albo w twojej firmie związki nie działają i konsultacje prowadzono z wybranymi przedstawicielami pracowników;
 • poinformować PUP o zawarciu porozumienia. Kopię zawiadomienia przekazuje się także zakładowym organizacjom związkowym albo przedstawicielom pracowników.

Jak prowadzić konsultacje ze związkami lub przedstawicielami pracowników

Celem konsultacji jest sprawdzenie, czy można uniknąć lub ograniczyć rozmiar zwolnienia grupowego oraz jakie są możliwości przekwalifikowania, przeszkolenia zawodowego lub uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników.

Pracodawca zawiadamia na piśmie zakładowe organizacje związkowe:

 • o przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia,
 • liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą,
 • grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia,
 • okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie,
 • proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia,
 • kolejności dokonywania zwolnień pracowników,
 • propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem, a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne - dodatkowo przedstawia sposób ustalania ich wysokości,
 • dodatkowe informacje, jeżeli mogą mieć wpływ na konsultacje i samo porozumienie. 

Jak przygotować porozumienie 

W ciągu 20 dni od przekazania związkom zawodowym informacji o przyczynach zwolnień grupowych musisz zawrzeć z nimi porozumienie, które określi:

 • zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia;
 • obowiązki pracodawcy związane z planowanym zwolnieniem grupowym (np. zasady udzielania urlopów, wypłacania odpraw, itd.).

Są sytuacje, w których porozumienia nie udaje się zawrzeć. Wtedy zasady postępowania w sprawach dotyczących zwalnianych pracowników ustalasz w regulaminie zwolnień grupowych. Regulamin przygotowujesz także wtedy, gdy zasady postępowania w związku ze zwolnieniami grupowymi konsultujesz z przedstawicielami pracowników.

Pamiętaj, aby w regulaminie zwolnień grupowych, w miarę możliwości, uwzględnić propozycje przedstawione przez związki zawodowe.

Kiedy pracodawca musi zawiadomić PUP o przyjętych zasadach zwolnień 

Prześlij pisemne zawiadomienie do powiatowego urzędu pracy zawiadomienie, jeżeli, jako pracodawca:

 • zawarłeś porozumienie ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników,
 • ustaliłeś regulamin zwolnień grupowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe urzędy pracy

Zawiadomienie o porozumieniu ze związkami zawodowymi złóż do powiatowego urzędu pracy właściwego dla siedziby twojej firmy lub miejsca wykonywania pracy. Jeżeli jesteś armatorem i zatrudniasz załogi na polskich statkach to zawiadomienie złóż do powiatowego urzędu pracy właściwego dla twojej siedziby.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zawiadomienie o porozumieniu dotyczącym zwolnień grupowych

Zawiadomienie musi zawierać informację o:

 • przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia,
 • liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników,
 • przyczynach ich zwolnienia,
 • okresie, w ciągu którego ma być dokonane zwolnienie,
 • wynikach przeprowadzonej konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Dokumenty

 1. Urząd przyjmie zawiadomienie o porozumieniu dotyczącym zwolnień grupowych

Nie czekaj na oficjalną odpowiedź z urzędu w tej sprawie, gdyż urząd jej nie wydaje.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd pracy od razu przyjmie twoją informację o zwarciu porozumienia w sprawie zwolnień grupowych.

Jak możesz się odwołać

Urząd jedynie przyjmuje twoje zawiadomienie, dlatego w tej sprawie nie możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Kopię zawiadomienia o porozumieniu przekaż związkom zawodowym działającym w twojej firmie albo przedstawicielom pracowników.

Zwolnienie większej liczby osób z twojej firmy może nakładać na ciebie dodatkowe obowiązki. Na przykład, jeśli chcesz zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy, to musisz uzgodnić z powiatowym urzędem pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych, dotyczące w szczególności pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń.

Czy ta strona była przydatna?