Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poinformuj powiatowy urząd pracy o porozumieniu w sprawie zwolnień grupowych

Pracodawca, który zwalnia większą liczbę pracowników musi przeprowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi albo przedstawicielami pracowników i przekazać informację o porozumieniu w sprawie zwolnień grupowych do powiatowego urzędu pracy. Sprawdź, jak przygotować zawiadomienie do PUP.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to są zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe są szczególnym trybem rozwiązywania umowy o pracę, z przyczyn leżących po stronie pracodawcy

Zwolnienia, które planujesz, będą zwolnieniamimi grupowymi, jeśli są spełnione następujące warunki:

 • twoja firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników
 • powodem zwolnień są przyczyny leżące po stronie pracodawcy, a nie po stronie pracowników (na przykład likwidacja zakładu pracy, bankructwo firmy)
 • w okresie 30 dni zwalnianych jest co najmniej:
  • 10 pracowników (gdy twoja firma zatrudnia mniej niż 100 pracowników)
  • 10% pracowników (gdy twoja firma zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników)
  • 30 pracowników (gdy twoja firma zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników).

Do podanych limitów trzeba dodać pracowników, z którymi umowa o pracę jest rozwiązywana na mocy porozumienia stron, ale z inicjatywy pracodawcy, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 osób.

Dowiedz się więcej na temat zasad przeprowadzania zwolnień grupowych.

Jakie są obowiązki pracodawcy w związku ze zwolnieniami grupowymi

Jeśli zwolnienia, które planujesz spełniają warunki dla zwolnień grupowych, powinieneś:

 • przekazać do PUP informację o przyczynach zwolnień

Sprawdź, jak poinformować powiatowy urząd pracy o przyczynach zwolnień grupowych.

 • przeprowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi działającymi w twojej firmie lub wybranymi przedstawicielami pracowników – jeśli takich związków nie ma
 • powiadomić na piśmie zakładowe organizacje związkowe o:
  • przyczynach zamierzonego grupowego zwolnienia
  • liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą
  • grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia
  • okresie, w ciągu którego nastąpi takie zwolnienie
  • proponowanych kryteriach doboru pracowników do grupowego zwolnienia
  • kolejności dokonywania zwolnień pracowników
  • propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych z zamierzonym grupowym zwolnieniem, a jeżeli obejmują one świadczenia pieniężne - dodatkowo przedstawia sposób ustalania ich wysokości
  • dodatkowe informacje, jeżeli mogą mieć wpływ na konsultacje i samo porozumienie
 • zawrzeć porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w twojej firmie
 • ustalić regulamin zwolnień grupowych, jeśli nie udało się zawrzeć porozumienia ze związkami albo w twojej firmie związki nie działają i konsultacje prowadzono z wybranymi przedstawicielami pracowników
 • poinformować PUP o zawarciu porozumienia i przekazać kopię zawiadomienia zakładowym organizacjom związkowym albo przedstawicielom pracowników.

Pamiętaj! Powiadom zakładowe organizacje związkowe o przyczynach zwolnień w terminie umożliwiającym tym organizacjom zgłoszenie swoich propozycji w ramach konsultacji.

Jaki jest cel konsultacji ze związkami lub przedstawicielami pracowników

Po zapoznaniu się z informacjami od pracodawcy, reprezentanci pracowników mogą przedstawić swoje propozycje ograniczenia rozmiarów zwolnień grupowych. Celem konsultacji jest sprawdzenie, czy można uniknąć lub ograniczyć rozmiar zwolnienia grupowego oraz jakie są możliwości przekwalifikowania, przeszkolenia zawodowego lub uzyskania innego zatrudnienia przez zwolnionych pracowników.

Jak przygotować porozumienie 

W ciągu 20 dni od przekazania związkom zawodowym informacji o przyczynach zwolnień grupowych musisz zawrzeć z nimi porozumienie.

Porozumienie powinno określać:

 • zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zamiarem grupowego zwolnienia
 • obowiązki pracodawcy związane z planowanym zwolnieniem grupowym (na przykład zasady udzielania urlopów i wypłacania odpraw).

Są sytuacje, w których porozumienia nie udaje się zawrzeć. Wtedy zasady postępowania w sprawach dotyczących zwalnianych pracowników ustalasz w regulaminie zwolnień grupowych.

Regulamin musisz przygotować także wtedy, gdy zasady postępowania w związku ze zwolnieniami grupowymi konsultujesz z przedstawicielami pracowników.

Pamiętaj, aby w regulaminie zwolnień grupowych, w miarę możliwości, uwzględnić propozycje przedstawione przez związki zawodowe.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Prześlij pisemne zawiadomienie do powiatowego urzędu pracy, jeżeli, jako pracodawca:

 • zawarłeś porozumienie ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników
 • ustaliłeś regulamin zwolnień grupowych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe urzędy pracy

Zawiadomienie o porozumieniu ze związkami zawodowymi złóż do powiatowego urzędu pracy właściwego dla siedziby twojej firmy lub miejsca wykonywania pracy.

Jeżeli jesteś armatorem i zatrudniasz załogi na polskich statkach to zawiadomienie złóż do powiatowego urzędu pracy właściwego dla twojej siedziby.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż zawiadomienie o porozumieniu dotyczącym zwolnień grupowych

Zawiadomienie musi zawierać informacje o:

 • przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia
 • liczbie zatrudnionych i zwalnianych pracowników
 • przyczynach ich zwolnienia
 • okresie, w ciągu którego ma być dokonane zwolnienie
 • wynikach przeprowadzonej konsultacji z zakładowymi organizacjami związkowymi lub z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Pamiętaj! Przekaż kopię zawiadomienia zakładowym organizacjom związkowym albo przedstawicielom pracowników, jeśli w twojej firmie nie ma organizacji związkowych. Reprezentacja pracowników może przedstawić powiatowemu urzędowi pracy swoją opinię w sprawie zwolnienia grupowego.

Dokumenty

Termin

Prześlij pisemne zawiadomienie do powiatowego urzędu pracy, jeżeli, jako pracodawca:

 • zawarłeś porozumienie ze związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników
 • ustaliłeś regulamin zwolnień grupowych.
 1. Urząd przyjmie zawiadomienie o porozumieniu dotyczącym zwolnień grupowych

Nie czekaj na oficjalną odpowiedź z urzędu w tej sprawie, gdyż urząd jej nie wydaje.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Urząd pracy od razu przyjmie twoją informację o zwarciu porozumienia w sprawie zwolnień grupowych.

Jak możesz się odwołać

Urząd jedynie przyjmuje twoje zawiadomienie, dlatego w tej sprawie nie możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Zwolnienie większej liczby osób z twojej firmy może nakładać na ciebie dodatkowe obowiązki. Na przykład, jeśli chcesz zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy, to musisz uzgodnić z powiatowym urzędem pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych, dotyczące w szczególności pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń.

Czy ta strona była przydatna?