Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Poinformuj powiatowy urząd pracy o przyczynach zwolnień grupowych

Zwolnienia grupowe to sytuacja, w której przedsiębiorca zwalniana większą liczbę pracowników jednocześnie. Pamiętaj, że jeśli planujesz zwolnienia grupowe musisz zawiadomić powiatowy urząd pracy o przyczynach tych zwolnień. Sprawdź, jak przygotować taką informację.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to są zwolnienia grupowe

Ze zwolnieniami grupowymi mamy do czynienia kiedy spełnione są następujące warunki:

 • twoja firma zatrudnia co najmniej 20 pracowników;
 • powodem zwolnień są przyczyny leżące po twojej stronie a nie po stronie pracowników (np. likwidacja zakładu pracy, bankructwo firmy);
 • w okresie 30 dni zwalniane jest co najmniej:
  • 10 pracowników (gdy twoja firma zatrudnia mniej niż 100 pracowników),
  • 10% pracowników (gdy twoja firma zatrudnia co najmniej 100, ale mniej niż 300 pracowników),
  • 30 pracowników (gdy twoja firma zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników).

Do podanych limitów trzeba dodać pracowników, z którymi umowa o pracę jest rozwiązywana  z twojej inicjatywy na mocy porozumienia stron, jeżeli dotyczy to co najmniej 5 osób.

Jakie są obowiązki pracodawcy

Jeśli zwolnienia, które planujesz spełniają warunki dla zwolnień grupowych, to  musisz:

 • przekazać do PUP informację o przyczynach zwolnień;
 • przeprowadzić konsultacje ze związkami zawodowymi działającymi w twojej firmie lub wybranymi przedstawicielami pracowników - jeśli takich związków nie ma;
 • zawrzeć porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w twojej firmie lub wybranymi przedstawicielami pracowników - jeśli takich związków nie ma;

W porozumieniu trzeba określić zasady postępowania w sprawach dotyczących pracowników objętych zwolnieniami grupowymi.

 • poinformować PUP o zawarciu porozumienia. Kopię zawiadomienia przekazuje się także zakładowym organizacjom związkowym albo przedstawicielom pracowników.

Przeczytaj, jak poinformować o porozumieniu ze związkami zawodowymi w sprawie zwolnień grupowych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • powiatowe urzędy pracy

Zawiadomienie o przyczynach zwolnień grupowych złóż do powiatowego urzędu pracy, właściwego dla siedziby twojej firmy lub miejsca wykonywania pracy. Jeżeli jesteś armatorem i zatrudniasz załogi na polskich statkach, to zawiadomienie złóż do powiatowego urzędu pracy właściwego dla twojej siedziby.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania działalności lub siedzibę firmy.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż pisemną informację o przyczynach zwolnień grupowych

Masz obowiązek poinformować powiatowy urząd pracy o zamiarze przeprowadzania zwolnień grupowych i ich przyczynach. Informujesz urząd o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia, w tym o:

 • przyczynach zwolnienia,
 • liczbie zatrudnionych pracowników i grupach zawodowych, do których oni należą,
 • grupach zawodowych pracowników objętych zamiarem zwolnienia,
 • okresie, w ciągu którego nastąpi zwolnienie,
 • proponowanych kryteriach doboru pracowników do zwolnienia,
 • kolejności dokonywania zwolnień pracowników,
 • propozycjach rozstrzygnięcia spraw pracowniczych związanych ze zwolnieniem.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Przykładowy wzór informacji o przyczynach zwolnień grupowych

 1. Urząd przyjmie informację o przyczynach zwolnień grupowych

Nie czekaj na oficjalną odpowiedź z urzędu w tej sprawie, gdyż urząd jej nie wydaje.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Urząd pracy od razu przyjmie twoją informację o powodach zwolnień grupowych.

Jak możesz się odwołać

Urząd jedynie przyjmuje twoją informację, dlatego w tej sprawie nie możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Zwolnienie większej liczby osób z twojej firmy może nakładać na ciebie dodatkowe obowiązki. Na przykład, jeśli chcesz zwolnić co najmniej 50 pracowników w okresie 3 miesięcy to musisz uzgodnić z powiatowym urzędem pracy zakres i formy pomocy dla zwalnianych pracowników, w tym pracowników niepełnosprawnych, dotyczące w szczególności pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego i szkoleń.

Czy ta strona była przydatna?