Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Jesteś zagranicznym przedsiębiorcą i chcesz mieć biuro promujące twoją firmę w Polsce? Poniżej dowiesz się, jak zarejestrować przedstawicielstwo swojej firmy na terytorium Polski.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Osoby zagraniczne i polscy obywatele, którzy wykonują działalność gospodarczą za granicą i chcą mieć przedstawicielstwo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, muszą uzyskać wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Rejestr prowadzi minister właściwy do spraw gospodarki.

Ważne! Przedstawicielstwo może prowadzić wyłącznie działalność w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego. Przedstawicielstwo firmy zagranicznej nie daje uprawnień do prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej. 

Przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu kraju, w którym mają siedzibę. Zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii
Departament Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Justyna Filipczuk tel.: (22) 411 94 44, Dariusz Domżalski tel.: (22) 411 94 41
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Wniosek o wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych wraz z załącznikami i dowodem wniesienia opłaty skarbowej prześlij pocztą lub złóż w gmachu ministerstwa właściwego do spraw gospodarki, w Kancelarii Ogólnej.

Wpisu do rejestru dokonuje minister na podstawie złożonego wniosku i zgodnie z jego treścią.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek sporządzony przez przedsiębiorcę zagranicznego w języku polskim powinien zawierać:

- nazwę, siedzibę i formę prawną przedsiębiorcy zagranicznego;

- przedmiot głównej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego;

- imię, nazwisko osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego;

- adres siedziby przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Informacja dodatkowa

Jeżeli dokument potwierdzający rejestrację przedsiębiorcy zagranicznego, na podstawie którego przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą nie zawiera niezbędnych informacji w zakresie wskazania adresu siedziby przedsiębiorcy zagranicznego, zasad reprezentacji przedsiębiorcy zagranicznego oraz wskazania osób uprawnionych do jego reprezentacji, wnioskodawca składa oddzielny dokument zawierający te informacje.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Informacja dodatkowa

Dokument powinien zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, jej datę urodzenia, imiona jej rodziców oraz numer dokumentu tożsamości, którym osoba ta posługuje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z potwierdzeniem przyjęcia tego upoważnienia przez osobę upoważnioną.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

 • Dokumenty sporządzone w języku obcym należy przedstawić wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie powinno być: 
  • sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego albo
  • sprawdzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego wykonującego zawód tłumacza przysięgłego na warunkach określonych w Ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego, lub
  • sporządzone i poświadczone przez tłumacza przysięgłego mającego siedzibę na terytorium jednego z państw - przepis ten obejmuje osoby ze wszystkich państw członkowskich oraz osoby z Szwajcarii.
 • Jeżeli działasz na terenie państwa będącego stroną Konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację firmy powinien być poświadczony przez apostille
 • Jeżeli działasz na terenie państwa nie będącego stroną Konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, urzędowy odpis dokumentu potwierdzającego rejestrację firmy powinien być poświadczony przez legalizację
 • Jeśli wniosek składasz przez pełnomocnika – dołącz dowód wniesienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Sprawdź, jak uzyskać apostille lub legalizację dokumentów urzędowych.

 1. Minister sprawdza wniosek

Minister sprawdza, czy wnioskodawca poprawnie sporządził wniosek oraz dołączył niezbędne dokumenty.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, minister wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków. Wyznaczony termin na uzupełnienie wniosku, na umotywowany wniosek wnioskodawcy złożony przed jego upływem, może zostać przedłużony. Nieusunięcie braków formalnych w wyznaczonym terminie skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Minister sprawdza, czy wnioskodawca jest podmiotem uprawnionym do uzyskania wpisu, czyli czy jest przedsiębiorcą zagranicznym prowadzącym działalność gospodarczą za granicą lub czy jest osobą zagraniczną, właściwie powołaną do promocji kraju jej siedziby.

Minister bada także, czy planowana działalność przedstawicielstwa w Polsce nie wykracza poza zakres promocji i reklamy.

 1. Minister wpisuje przedstawicielstwo do rejestru i wydaje zaświadczenia o wpisie

Jeżeli wnioskodawca spełnia wszystkie wymogi ustawowe, minister wpisuje przedstawicielstwo do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Ponadto, minister wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw. Zaświadczenie dostarczane jest wnioskodawcy listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Jeżeli chcesz odebrać zaświadczenie osobiście, zamieść taką informację we wniosku. Odbiór osobisty (lub przez pełnomocnika) w siedzibie ministerstwa właściwego do spraw gospodarki jest możliwy wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z pracownikiem prowadzącym sprawę w Departamencie Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Minister wydaje decyzję o odmowie wpisu do rejestru przedstawicielstw, jeżeli:

 • utworzenie przedstawicielstwa zagrażałoby bezpieczeństwu lub obronności państwa lub bezpieczeństwu informacji niejawnych o klauzuli tajności "poufne" lub wyższej, lub innemu ważnemu interesowi publicznemu
 • wniosek w sprawie rejestracji przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego dotyczy zamiaru prowadzenia działalności wykraczającej poza zakres reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego

Jeżeli wnioskodawca nie jest przedsiębiorcą zagranicznym lub nie jest osobą zagraniczną właściwie powołaną do promocji gospodarki kraju, wniosek uznaje się za bezprzedmiotowy i minister wydaje decyzję o umorzeniu postępowania.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 1000 zł - opłata za złożenie wniosku o wpis do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.

Opłatę musisz wnieść przed złożeniem wniosku o dokonanie wpisu do rejestru. Opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika. Oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej za dokonanie wpisu do rejestru przedstawicielstw dołącz do składanego wniosku.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy Centrum Obsługi Podatnika.

Opłatę przelej na konto 21 1030 1508 0000 0005 5000 0070

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję o odomowie wpisu, to możesz zwrócić się do Ministra Rozwoju i Technologii z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od dnia, w którym otrzymasz decyzję.

Jeśli nadal nie uzyskasz wpisu do rejestru, to możesz wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę złóż za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki. Masz na to 30 dni od dnia, w którym otrzymasz decyzję wydaną na podstawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pamiętaj, że jeżeli nie chcesz skorzystać z prawa do zwrócenia się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, możesz z pominięciem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję w terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji.

Skargę złóż za pośrednictwem ministra właściwego do spraw gospodarki.

Warto wiedzieć

Rejestr przedstawicielstw

Aktualny rejestr przedstawicielstw znajdziesz na stronie Dane.gov.pl. W rejestrze znajdują się dane rejestrowe przedsiębiorcy zagranicznego oraz przedstawicielstwa, a także numer wpisu do rejestru przedstawicielstw, data wpisu, ostatni dzień obowiązywania wpisu oraz data wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru. Dane udostępnia się przez okres obowiązywania wpisu przedstawicielstwa w rejestrze oraz przez okres 5 lat od dnia wykreślenia przedstawicielstwa z rejestru.

Obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył przedstawicielstwo, jest zobowiązany:

 • używać do oznaczenia przedstawicielstwa oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z dodaniem wyrazów "przedstawicielstwo w Polsce";
 • prowadzić dla przedstawicielstwa oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • zgłaszać w terminie 14 dni ministrowi właściwemu do spraw gospodarki:
  • wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w zakresie danych przedsiębiorcy zagranicznego objętych wpisem do rejestru dotyczące:
   • nazwy, siedziby, formy prawnej przedsiębiorcy zagranicznego,
   • przedmiotu głównej działalności gospodarczej przedsiębiorcy zagranicznego,
   • imienia, nazwiska osoby upoważnionej w przedstawicielstwie do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego,
   • adresu siedziby przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wszelkie informacje o otwarciu likwidacji przedsiębiorcy zagranicznego, który utworzył przedstawicielstwo lub o utracie przez niego prawa wykonywania działalności gospodarczej.

Pamiętaj, że musisz posiadać tytuł prawny do nieruchomości, którą wskazałeś w rejestrze przedstawicielstw jako siedzibę przedstawicielstwa.

Przedłużenie wpisu 

Wpis do rejestru przedstawicielstw jest ważny przez okres 2 lat. Jeśli przedstawicielstwo ma działać dłużej, przedsiębiorca zagraniczny powinien złożyć wniosek o przedłużenie wpisu do rejestru - w ciągu ostatnich 90 dni obowiązywania wpisu. Jeżeli przedsiębiorca nie złoży w terminie wniosku o przedłużenie wpisu do rejestru przedstawicielstw, straci prawo do prowadzenia przedstawicielstwa w Polsce i zostanie wykreślony z rejestru przedstawicielstw.

Przedłużony wpis będzie obowiązywał przez kolejne 2 lata.

Czy ta strona była przydatna?