Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania

Organ zawiesił twoje postępowanie. Chciałbyś, aby znów się rozpoczęło? Sprawdź poniżej jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Gdy twoje postępowanie zostało zawieszone, możesz złożyć wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania – i przywrócić ciągłość sprawie.

Złóż wniosek, gdy:

 • postępowanie dotyczy twojego interesu prawego lub obowiązków, czyli jesteś stroną postępowania, oraz
 • nie ma już powodu, przez który zawieszono postępowanie.

Możesz żądać, aby znów prowadzono twoją sprawę, jeśli wystąpi co najmniej jedna z wymienionych poniżej sytuacji:

 • otrzymałeś rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego (postanowienie innego organu dotyczącego twojej sprawy)
 • sąd lub strony wyznaczyły nowych przedstawicieli ustawowych, w miejsce tych, którzy – w trakcie postępowania – utracili zdolność do czynności prawnych lub zmarli
 • sąd wyznaczył przedstawicieli ustawowych, dla stron, które – w trakcie postępowania – utraciły zdolność do czynności prawnych
 • udało ci się ustalić następcę prawnego zmarłej w trakcie postępowania strony. Możesz to potwierdzić odpowiednim dokumentem:
  • sądowym stwierdzeniem nabycia spadku, albo
  • notarialnym poświadczeniem dziedziczenia.
 • sąd wyznaczył kuratora sądowego, ponieważ w trakcie postępowania jedna ze stron zmarła i nie ustalono następców prawnych.

Pamiętaj! Wniosek możesz złożyć nawet wtedy, gdy nie brałeś udziału w poprzednim postępowaniu.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Masz 3 lata na złożenie wniosku. Termin liczy się od daty zawieszenia postępowania. Jeżeli tego nie zrobisz organ umorzy postępowanie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miast lub gmin
 • wojewódzkie urzędy pracy
 • urzędy wojewódzkie
 • komendy wojewódzkie policji
 • kuratoria oświaty
 • urzędy żeglugi śródlądowej
 • wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne
 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
 • okręgowe izby aptekarskie
 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
 • GŁÓWNY URZĄD MIAR
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII
 • KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
 • KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE
 • MINISTERSTWO FINANSÓW
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 • MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Bank Polski
 • PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
 • POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH
 • URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
 • URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
 • WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
 • URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
 • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
 • CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE D/S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W WARSZAWIE
 • URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
 • Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest organ, który wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania.

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek

Organ, który zawiesił postępowanie przyjmie twój wniosek. Napisz we wniosku, dlaczego zawieszone postępowanie powinno znów być prowadzone.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek powinien zawierać:

 • informację, które postępowanie ma być znów prowadzone,
 • informację kto składa wniosek, aby organ mógł ustalić, czy jesteś stroną postępowania,
 • adres osoby składającej wniosek,

Adres, który podajesz we wniosku, powinien być adresem siedziby. Dzięki temu organ administracji ustali, czy jest właściwy miejscowo do prowadzenia postępowania w sprawie, której dotyczy wniosek. Możesz również podać adres do korespondencji.

Dzięki temu organ będzie mógł się z tobą kontaktować, np. przesyłać tobie dokumenty. Dlatego tak ważne jest, abyś podał adres, pod którym aktualnie się znajdujesz.

 • uzasadnienie, które umożliwi organowi prowadzącemu postępowanie ocenę, czy postępowania może być znów prowadzone,
 • twój podpis:
 • jeśli nie umiesz lub nie możesz złożyć podpisu, zrobi to za ciebie osoba przez ciebie upoważniona, w takim wypadku dołącz również dokumenty pełnomocnictwa,
 • jeśli składałeś swój wniosek w formie elektronicznej – podpisz go kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelnij w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej,
 • wniosek składany przez osobę prawną musi być podpisane przez podmioty uprawnione do jej reprezentowania – uprawnienie do reprezentowania osoby prawnej musi być wykazane w stosowny sposób, np. za pomocą stosownego wypisu z KRS potwierdzającego sposób reprezentacji osoby prawnej na zewnątrz,
 • jeśli składałeś wniosek do protokołu musi go podpisać również osoba sporządzająca protokół,
 • adres elektroniczny - jeśli składałeś swój wniosek w formie elektronicznej,
 • inne wymagania, jeśli przepisy szczegółowe tego wymagają.

Termin

Masz 3 lata na złożenie wniosku. Termin liczy się od daty zawieszenia postępowania. Jeżeli tego nie zrobisz organ umorzy postępowanie.

 1. Organ sprawdzi twój wniosek

Jeśli organ zauważy braki, poprosi cię o ich uzupełnienie. Na uzupełnienie braków będziesz mieć co najmniej 7 dni. Pamiętaj, że jeśli ich nie uzupełnisz, twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

Organ sprawdzi:

 • okoliczności, które podałeś we wniosku
 • czy złożyłeś wniosek w terminie 3 lat od zawieszenia postępowania
 • czy możesz składać taki wniosek, czyli czy jesteś stroną postępowania.

 1. Otrzymasz postanowienie

Organ poinformuje cię, czy zawieszone postępowanie zostanie ponownie podjęte.

Jeśli nie jesteś jedyną stroną postępowania, organ powiadomi również pozostałe strony o swoim postanowieniu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Możesz złożyć zażalenie na postanowienie w sprawie odmowy podjęcia zawieszonego postępowania. Masz na to 7 dni.

Natomiast nie możesz złożyć zażalenia, gdy organ podejmie zawieszone postępowanie z urzędu. Odwołać możesz się dopiero, gdy organ zakończy postępowanie. Wtedy składasz odwołanie od decyzji. Masz na to 14 dni.

Warto wiedzieć

Jeśli szukasz informacji, w jaki sposób można zawiesić postępowanie – skorzystaj z usługi Zawieszenie postępowania.

Czy ta strona była przydatna?