Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o uchylenie lub zmianę decyzji ostatecznej

Twoja decyzja jest ostateczna i chcesz zmienić jej treść? Zobacz poniżej kiedy i jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Z uchylenia lub zmiany decyzji możesz skorzystać gdy twoja decyzja jest ostateczna. Ostateczne decyzje to takie, od których nie można się odwołać lub złożyć wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (np. gdy już minął termin na złożenie odwołania lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy).

To jak będzie przebiegać sprawa uchylenia lub zmiany decyzji zależy również od tego czy na podstawie decyzji strona nabyła jakieś prawo (np. uzyskała koncesję, zgodę lub pozwolenie). Jeśli żadna ze stron nie nabyła prawa, decyzja może być w każdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ, który ją wydał, jeżeli jest to zgodne z interesem społecznym lub słusznym interesem strony. Jeśli na mocy decyzji strona nabyła prawo to zmiana lub uchylenie decyzji może się odbyć po wyrażeniu zgody przez stronę, która nabyła te prawa.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miast lub gmin
 • wojewódzkie urzędy pracy
 • urzędy wojewódzkie
 • komendy wojewódzkie policji
 • kuratoria oświaty
 • urzędy żeglugi śródlądowej
 • wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne
 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
 • okręgowe izby aptekarskie
 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • BIALSKOPODLASKA IZBA GOSPODARCZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 • URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
 • GŁÓWNY URZĄD MIAR
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII
 • KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
 • KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE
 • MINISTERSTWO FINANSÓW
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 • MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Bank Polski
 • PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
 • POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH
 • URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
 • URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
 • WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
 • URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
 • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
 • CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE D/S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W WARSZAWIE
 • URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
 • Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Wniosek złóż do organu który wydał decyzję.

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o uchylenie (zmianę) decyzji ostatecznej

Dokumenty

 1. Organ sprawdzi twój wniosek

Organ bada sprawę pod względem formalnym i merytorycznym, np. czy jesteś uczestnikiem postępowania.

 1. Dostaniesz decyzję w sprawie uchylenia lub zmiany decyzji

Pamiętaj, że organ może również odmówić zmiany lub uchylenia decyzji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Decyzja wydana w wyniku postępowania o zmianę lub jej uchylenie jest decyzją wydaną w I instancji. Jeżeli jesteś niezadowolony z tej decyzji to możesz się od niej odwołać.

Więcej informacji na temat odwołania od decyzji wydanej w I instancji znajdziesz na portalu biznes.gov.pl.

Warto wiedzieć

Dodatkowo, każdą decyzję ostateczną w niezbędnym zakresie może uchylić lub zmienić minister jeżeli nie da się w inny sposób:

 • usunąć stanu zagrażającego życiu lub zdrowiu ludzkiemu,
 • zapobiec poważnym szkodom dla gospodarki narodowej lub dla ważnych interesów państwa.

Takie same uprawnienia ma wojewoda w stosunku do decyzji wydanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach należących do zadań z zakresu administracji rządowej. Jeśli w wyniku uchylenia lub zmiany decyzji poniosłeś rzeczywistą szkodę to masz prawo do odszkodowania. Pamiętaj, że prawo do odszkodowania przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja uchylająca lub zmieniająca decyzję stała się ostateczna.

Czy ta strona była przydatna?