Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wydanie zaświadczenia

Zaświadczenie potwierdza, jakie dane zawiera urzędowy rejestr lub ewidencja. Poniżej znajdziesz informacje o tym, jak możesz uzyskać zaświadczenie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Postępowanie w sprawach zaświadczeń ma charakter uproszczony. Organy administracji publicznej potwierdzają fakty albo stan prawny, wynikający z prowadzonych przez nie ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w ich posiadaniu. Zaświadczenie jest urzędowym potwierdzeniem, które otrzymasz gdy:

 • złożysz wniosek o wydanie zaświadczenia, oraz
 • przepisy prawa (ustawy, rozporządzenia) na to pozwalają, oraz
 • domagasz się go ze względu na swój interes prawny.

Składając wniosek musisz uprawdopodobnić swój interes prawny. Oznacza to, że powinieneś postarać się w taki sposób uzasadnić swoje prawa, aby organ mógł je zweryfikować.

Na przykład, aby wykonywać swoją działalność musisz posiadać odpowiednie zaświadczenie. Środkiem do weryfikacji tych faktów mogą być dokumenty potwierdzające, że prowadzisz opisaną działalność. Z przepisów musi wynikać, że do prowadzenia twojej działalności potrzebne jest zaświadczenie, o które się ubiegasz.

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie w formie elektronicznej napisz to we wniosku. Organ wyda go w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
 • starostwa powiatowe
 • urzędy celne
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miast lub gmin
 • wojewódzkie urzędy pracy
 • urzędy wojewódzkie
 • komendy wojewódzkie policji
 • kuratoria oświaty
 • urzędy żeglugi śródlądowej
 • wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne
 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
 • okręgowe izby aptekarskie
 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
 • GŁÓWNY URZĄD MIAR
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII
 • KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
 • KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE
 • MINISTERSTWO FINANSÓW
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 • MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Bank Polski
 • PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
 • POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH
 • URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
 • URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
 • WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
 • URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
 • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
 • CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE D/S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W WARSZAWIE
 • URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
 • Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Organem właściwym do wydania zaświadczenia jest organ wskazany w przepisach prawa. W przypadku, gdy w zaświadczeniu chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez dany organ ewidencji, rejestrów bądź z innych danych znajdujących się w jego posiadaniu organem właściwym jest organ dysponujący tymi danymi.

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

We wniosku podaj:

 • fakty lub stan faktyczny, które mają być urzędowo potwierdzone, oraz
 • dlaczego ubiegasz się o to zaświadczenie;
  • określić przepis, z którego wynika, że konieczne jest urzędowe potwierdzenie tych faktów lub stanu prawnego albo,
  • uprawdopodobnić swój interes prawny.
 1. Organ oceni twój wniosek

Organ sprawdzi czy:

 • określiłeś precyzyjnie, jaki fakt lub stan prawny ma być potwierdzony,
 • musisz posiadać wydane przez organ zaświadczenie, aby prowadzić swoją działalność.

W razie potrzeby organ może poprosić cię o uzupełnienie wniosku. Masz co najmniej 7 dni na usunięcie braków. Jeśli nie uzupełnisz braków, wniosek o wydanie zaświadczenia pozostanie bez rozpoznania.

Może też przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, aby ustalić fakt, który ma być potwierdzony w zaświadczeniu.

 1. Otrzymasz zaświadczenie

Organ nie może odmówić ci wydania zaświadczenia, jeśli potwierdza ono informacje, które zawiera prowadzony przez niego rejestr lub ewidencja.

Organ może odmówić ci wydania zaświadczenia, gdy:

 • zaświadczenie ci nie przysługuje – nie masz interesu prawnego do ubiegania się o nie,
 • nie jest w stanie zweryfikować, czy może wydać ci zaświadczenie – nie potwierdziłeś swoich praw, w taki sposób, aby można to było ocenić,
 • nie może określić jego treści na podstawie prowadzonych przez siebie rejestrów, ewidencji lub innych danych,
 • przepisy na to pozwalają,
 • nie ma przepisu prawa, który wymagałby urzędowego potwierdzenia faktów lub stanu prawnego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Ile zapłacisz

Nie ma jednej, konkretnej opłaty za wydanie zaświadczenia. Wysokość opłaty będzie zależała od tego, o jakie konkretne zaświadczenie się ubiegasz. Wysokość tych opłat została określona w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej oraz przepisach odrębnych.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli organ odmówi ci wydania zaświadczenia możesz złożyć zażalenie. Zażalenie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który odmówił wydania zaświadczenia. Masz 7 dni na złożenie zażalenia. Czas liczy się od dnia, gdy postanowienie zostało ci ogłoszone, lub od dnia gdy je otrzymałeś.

Na postanowienie ostateczne w sprawie zaświadczenia przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Czy organ może żądać ode mnie zaświadczenia

Organ administracji nie może żądać zaświadczenia na potwierdzenie faktów lub stanu prawnego:

 • znanych organowi z urzędu;
 • możliwych do ustalenia przez organ na podstawie posiadanej ewidencji, rejestrów lub innych danych;
 • możliwych do ustalenia na podstawie przedstawionych przez zainteresowanego do wglądu dokumentów urzędowych (dowodu osobistego, dowodu rejestracyjnego i innych).

W pozostałych przypadkach organ może żądać zaświadczenia jedynie wtedy, gdy wymaga tego przepis prawa i ma obowiązek ten przepis wskazać. Jeżeli przepis prawa nie wymaga przedstawienia przez stronę postępowania zaświadczenia, organ odbiera od niej, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania.

Czy ta strona była przydatna?