Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Ponaglenie na nieterminowe załatwienie sprawy

Urząd powinien załatwić twoją sprawę w odpowiednim terminie. Jeżeli decyzja w twojej sprawie się przeciąga i przekroczone zostały terminy na jej zakończenie to masz prawo złożyć ponaglenie. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W jakim terminie powinna zostać załatwiona twoja sprawa

Obowiązkiem urzędów administracji publicznej jest załatwianie spraw bez zbędnej zwłoki (jak najszybciej). Tak powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę postępowania (np. wnioskodawcę). Również bez zbędnej zwłoki muszą być załatwiane sprawy, które można rozstrzygnąć w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane urzędowi, który prowadzi postępowanie.

Jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego to powinna być zakończona nie później niż w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania. Jeśli sprawa jest skomplikowana to powinna być załatwiona nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od wszczęcia.

Termin na zakończenie spraw odwoławczych wynosi miesiąc od otrzymania odwołania.

Jeśli twoja sprawa rozstrzygana jest w postępowaniu uproszczonym to powinna się zakończyć niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od wszczęcia.

Pamiętaj o tym, że w niektórych przypadkach mogą być szczególne przepisy, które regulują długość załatwienia twojej sprawy.

Czego nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy

Do terminów jakie urząd ma na załatwienie twojej sprawy nie wlicza się:

 1. terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. terminów na doręczenia pism),
 2. okresów zawieszenia postępowania,
 3. okresu trwania mediacji,
 4. okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.

Powiadomienie o opóźnieniu

Jeżeli urząd nie załatwi twojej sprawy w terminie to ma obowiązek zawiadomić ciebie o tym i wyjaśnić przyczyny opóźnienia. Dodatkowo urząd poda nowy termin załatwienia sprawy i poinformuje cię o prawie do wniesienia ponaglenia.

Ponaglenie

Ponaglenie można złożyć w dwóch przypadkach:

 1. bezczynności urzędu – wtedy, gdy sprawa nie została załatwiona w terminie określonym w prawie lub w terminie dodatkowym, który wyznaczył urząd załatwiający sprawę;
 2. przewlekłości postępowania – wtedy, gdy sprawa prowadzona jest dłużej niż jest to niezbędne.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy wojewódzkie
 • ministerstwa

Ponaglenie trzeba wnieść za pośrednictwem urzędu, który prowadzi twoją sprawę do organu wyższego stopnia. Organami wyższego stopnia są:

 • w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego (np. gmin, powiatów) - samorządowe kolegia odwoławcze (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej);
 • w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie;
 • w stosunku do organów administracji publicznej innych niż określone powyżej:
  • odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku,
  • organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością (np. organem wyższego stopnia w stosunku do rektora uniwersytetu jest minister do spraw szkolnictwa wyższego);
 • w stosunku do organów organizacji społecznych:
  • odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku,
  • organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością (np. organem wyższego stopnia w stosunku do rady izby notarialnej jest Krajowa Rada Notarialna).

Jeśli nie ma organu wyższego stopnia to ponaglenie złóż do urzędu, który prowadzi twoją sprawę.

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż ponaglenie

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W ponagleniu obowiązkowo musi znajdować się uzasadnienie.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik to dołącz pełnomocnictwo z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

 1. Przekazanie ponaglenia do urzędu wyższego stopnia

Organ prowadzący postępowanie przekazuje ponaglenie wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy. Przekazując ponaglenie, organ ma obowiązek ustosunkować się do niego.

 1. Postanowienie w sprawie ponaglenia

Po dostarczeniu ponaglenia do urzędu wyższego stopnia zajmie się on jego rozpatrzeniem i wyda postanowienie.

Urząd, który rozpatruje ponaglenie może sam zmienić swoje postanowienie i wyznaczyć dłuższy termin zakończenia postępowania. Jest to możliwe jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody, które wymagają dłuższego postępowania, nieznane w momencie wyznaczania pierwszego terminu.

Jeśli w twojej sprawie nie ma urzędu wyższego stopnia (ponaglenie rozpatruje ten sam urząd, który zajmuje się twoją sprawą) to postanowienie w sprawie ponaglenia nie jest wydawane. Wtedy w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości urząd prowadzący postępowanie niezwłocznie (jak najszybciej) załatwia sprawę oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Urząd, który rozpatruje ponaglenie w postanowieniu:
1.    wskazuje, czy urząd zajmujący się sprawą dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania i stwierdza jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;
2.    w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:
a)    zobowiązuje urząd rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy i wskazuje termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie nie jest jeszcze zakończone,
b)    zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Twoje ponaglenie zostanie rozpatrzone w ciągu 7 dni od jego otrzymania przez urząd, który je rozpatruje.

Jak możesz się odwołać

Na postanowienie w sprawie ponaglenia nie możesz złożyć zażalenia. Możesz je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Warto wiedzieć

Pracownik urzędu, jeżeli z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne może zostać ukarany, np. dyscyplinarnie.

Czy ta strona była przydatna?