Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż ponaglenie na nieterminowe załatwienie sprawy

Twoja sprawa w urzędzie nie została załatwiona w terminie albo jest prowadzona za długo? Możesz złożyć ponaglenie na bezczynność organu administracji albo na przewlekłe prowadzenie postępowania. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W jakim terminie powinna zostać załatwiona twoja sprawa

Obowiązkiem organów administracji publicznej jest załatwianie spraw bez zbędnej zwłoki (jak najszybciej). Tak powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawionych przez stronę postępowania (np. wnioskodawcę). Również bez zbędnej zwłoki muszą być załatwiane sprawy, które można rozstrzygnąć w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane urzędowi, który prowadzi postępowanie.

Jeżeli sprawa wymaga postępowania wyjaśniającego, to powinna być zakończona nie później niż w ciągu miesiąca od wszczęcia postępowania, a sprawa szczególnie skomplikowana – w ciągu dwóch miesięcy.

W postępowaniu odwoławczym sprawa powinna zostać załatwiona w ciągu miesiąca od otrzymania odwołania.

Jeśli twoja sprawa rozstrzygana jest w postępowaniu uproszczonym, to powinna się zakończyć niezwłocznie, nie później niż w terminie miesiąca od wszczęcia.

Pamiętaj! Dla niektórych spraw mogą obowiązywać szczególne przepisy, które regulują długość jej załatwienia.

Czego nie wlicza się do terminu załatwienia sprawy

Do terminów jakie urząd ma na załatwienie twojej sprawy nie wlicza się:

 • terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności (np. terminów na doręczenia pism)
 • okresów zawieszenia postępowania
 • okresu trwania mediacji
 • okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu

Jakie obowiązki ma organ w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie

Organ administracji musi zawiadomić cię zawsze, jeśli przekroczy termin załatwienia sprawy. W zawiadomieniu powinien wyjaśnić przyczyny zwłoki, podać nowy termin załatwienia sprawy i poinformować cię o prawie do wniesienia ponaglenia.

W jakich sytuacjach możesz złożyć ponaglenie

Ponaglenie możesz złożyć w dwóch przypadkach:

 • bezczynności organu – wtedy, gdy sprawa nie została załatwiona w terminie określonym w przepisach prawa lub w terminie dodatkowym, który wyznaczył organ załatwiający sprawę
 • przewlekłości postępowania – wtedy, gdy sprawa prowadzona jest dłużej niż jest to niezbędne

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy wojewódzkie
 • ministerstwa

Ponaglenie trzeba wnieść za pośrednictwem organu, który prowadzi twoją sprawę do organu wyższego stopnia.

Organami wyższego stopnia są:

 • w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego (np. gmin, powiatów) - samorządowe kolegia odwoławcze (chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej)
 • w stosunku do wojewodów - właściwi w sprawie ministrowie
 • w stosunku do innych organów administracji publicznej niż wymienione wyżej:
  • odpowiednie organy nadrzędne lub właściwi ministrowie, a w razie ich braku
  • organy państwowe sprawujące nadzór nad ich działalnością (np. organem wyższego stopnia w stosunku do rektora uniwersytetu jest minister do spraw szkolnictwa wyższego)
 • w stosunku do organów organizacji społecznych:
  • odpowiednie organy wyższego stopnia tych organizacji, a w razie ich braku
  • organ państwowy sprawujący nadzór nad ich działalnością (np. organem wyższego stopnia w stosunku do rady izby notarialnej jest Krajowa Rada Notarialna)

Jeśli nie ma organu wyższego stopnia to ponaglenie złóż do urzędu, który prowadzi twoją sprawę.

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż ponaglenie

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W ponagleniu obowiązkowo musi znajdować się uzasadnienie.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, jesteś zobowiązany do opłaty skarbowej za dołączenie pełnomocnictwa do sprawy. Opłata nie obowiązuje cię, jeśli twoim pełnomocnikiem jest mąż, żona, dziecko, rodzic, dziadek, babcia, wnuk lub rodzeństwo.

 1. Organ prowadzący sprawę przekaże ponaglenie do organu wyższego stopnia

W ciągu 7 dni, organ prowadzący postępowanie przekaże ponaglenie – wraz z niezbędnymi odpisami akt sprawy – do organu wyższego stopnia. Przekazując ponaglenie, organ ma obowiązek ustosunkować się do niego.

 1. Organ rozpatrzy ponaglenie

Jeśli twoje ponaglenie rozpatruje organ wyższego stopnia, wyda on postanowienie, w którym:

 • wskaże czy doszło do bezczynności lub przewlekłości z jednoczesną oceną w zakresie rażącego naruszenia prawa
 • zarządzi wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości
 • jeśli sprawa nie została zakończona - wyznaczy organowi termin do załatwienia sprawy. Termin ten może być z urzędu przedłużony przez organ wyższego stopnia, jeżeli wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody wymagające dłuższego postępowania, nieznane w momencie wyznaczania terminu.

Jeśli w twojej sprawie ponaglenie rozpatruje ten sam urząd, który zajmuje się twoją sprawą, to postanowienie w sprawie ponaglenia nie jest wydawane. W przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości, organ powinien niezwłocznie (jak najszybciej) załatwić sprawę oraz zarządzić wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Urząd, który rozpatruje ponaglenie w postanowieniu:
1.    wskazuje, czy urząd zajmujący się sprawą dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania i stwierdza jednocześnie, czy miało ono miejsce z rażącym naruszeniem prawa;
2.    w przypadku stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości:
a)    zobowiązuje urząd rozpatrujący sprawę do załatwienia sprawy i wskazuje termin do jej załatwienia, jeżeli postępowanie nie jest jeszcze zakończone,
b)    zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych bezczynności lub przewlekłości, a w razie potrzeby także podjęcie środków zapobiegających bezczynności lub przewlekłości w przyszłości.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. 

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)

Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania, wpłać pieniądze na konto Urzędu Miasta Poznania.

Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Twoje ponaglenie zostanie rozpatrzone w ciągu 7 dni od jego otrzymania przez urząd, który je rozpatruje.

Jak możesz się odwołać

Na postanowienie w sprawie ponaglenia nie możesz złożyć zażalenia. Możesz je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

Warto wiedzieć

Pracownik urzędu, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub prowadził postępowanie dłużej niż było to niezbędne, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub porządkowej albo innej odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa.

Czy ta strona była przydatna?