Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie wpisu w rejestrze działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Chcesz zakończyć działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych? Pammiętaj, że musisz wykreślić się z rejestru. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Chcąc wykreślić się z rejestru działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych należy złożyć wniosek o wykreślenie z tego rejestru.

Uwaga!
Pamiętaj, że jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego i wykreśliłeś się z tego rejestru to nie musisz dodatkowo składać wniosku o wykreślenie się z rejestru działalności regulowanej. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Nie dotyczy

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu przedsiębiorcy w rejestrze działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Przedsiębiorca składa wniosek o wykreślenie wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokumenty

Termin

Nie dotyczy

  1. Wykreślenie wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wykreślenia przedsiębiorcy w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych, poprzez wydanie decyzji administracyjnej.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest obowiązany do przekazania informacji o wykreśleniu wpisu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje te informacje niezwłocznie, nie później niż dnia następnego po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

10,00 zł

Na podstawie ustawy o opłacie skarbowej.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Minister wykreśla przedsiębiorcę z rejestru również po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.

Czy ta strona była przydatna?