Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Jesteś wpisany w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich i zmieniły się twoje dane? Pamiętaj, że musisz to zgłosić. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto musi zgłaszać zmiany

Jeżeli prowadzisz działalność w zakresie wyrobów lub rozlewu wyrobów winiarskich i jesteś wpisany do rejestru przedsiębiorców wykonujących taką działalność, masz obowiązek zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych danych.

Przeczytaj, jak uzyskać wpis do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Przeniesienie uprawnień wynikających w wpisu 

W przypadku:

 • śmierci przedsiębiorcy
 • rozwiązania albo przekształcenia przedsiębiorcy wpisanego do rejestru
 • zbycia całości lub części przedsiębiorstwa
 • wystąpienia innego zdarzenia prawnego, w wyniku których nastąpiło następstwo prawne,

następca prawny przedsiębiorcy wpisanego do rejestru może złożyć, w terminie 6 miesięcy od dnia wykreślenia przedsiębiorcy z CEIDG albo z KRS:

 • wniosek o zmianę wpisu w rejestrze oraz przeniesienie na niego uprawnień wynikających z wpisu do rejestru
 • oświadczenie o spełnieniu wymagań.

Do wniosku o zmianę wpisu do rejestru dołącz dokument potwierdzający następstwo prawne oraz, jeżeli jest kilku właścicieli przedsiębiorstwa, pisemną zgodę pozostałych właścicieli przedsiębiorstwa na przeniesienie na wnioskującego właściciela przedsiębiorstwa uprawnień wynikających z wpisu do rejestru.

Jeżeli dla przedsiębiorcy został ustanowiony zarządca sukcesyjny, w terminie miesiąca od dnia jego ustanowienia, można złożyć do Dyrektora Generalnego KOWR wniosek o zmianę oznaczenia działalności przedsiębiorcy wpisanego do rejestru na firmę przedsiębiorcy z dodaniem oznaczenia „w spadku”, wskazując imię i nazwisko zarządcy sukcesyjnego oraz jego numer PESEL i numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki numer posiada.

Jakie zmiany trzeba zgłaszać 

W rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich znajdują się następujące dane:

 • firma, siedziba i adres oraz adres do doręczeń
 • numer:
  • w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
  • identyfikacji podatkowej (NIP)
 • miejsce lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej
 • rodzaj albo rodzaje działalności gospodarczej, które będą wykonywane, czyli:
  • wyrób wyrobów winiarskich, w tym rozlew wyrobionych wyrobów winiarskich
  • rozlew wyrobów winiarskich wyrobionych przez innego przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złów wniosek w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o zmianę wpisu w rejestrze

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Formularz składa każdy przedsiębiorca, który wnioskuje o zmianę wpisu w rejestrze, wyrabiający lub rozlewający wyroby winiarskie bez względu na pochodzenie surowca do jego wyrobu oraz maksymalną roczną wielkości produkcji.

Formularz może złożyć także przedsiębiorca wyłącznie wyrabiający fermentowane napoje winiarskie z surowców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych bądź z miodu uzyskanego z własnej pasieki w łącznej maksymalnej ilości wyrobu nie większej niż 1000 hl rocznie, który nie chce skorzystać z uproszczeń przewidzianych dla niego do dokonania zmian wpisu do rejestru, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o wyrobach winiarskich. W takiej sytuacji przedsiębiorca ten wnioskuje o zmianę wpisu w zakresie wyrobu wyrobów winiarskich na zasadach określonych w art. 8 ww. ustawy.

Formularze dostępne są na stronie internetowej KOWR.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Formularz składa przedsiębiorca wyłącznie wyrabiający fermentowane napoje winiarskie z surowców uzyskanych z własnych drzew lub krzewów owocowych bądź z miodu uzyskanego z własnej pasieki w łącznej maksymalnej ilości wyrobu nie większej niż 1000 hektolitrów rocznie składa, który chce skorzystać z uproszczeń przewidzianych dla niego do dokonania zmiany wpisu do rejestru, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2 ustawy o wyrobach winiarskich.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się w przypadku wyrobu wina owocowego jakościowego, cydru jakościowego, perry jakościowego, cydru lodowego, perry lodowego, cydru lub perry.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie składa się w przypadku wyrobu miodu pitnego jakościowego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

We wniosku o zmianę wpisu możesz podać dodatkowe dane kontaktowe, takie jak adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej lub numer telefonu.

Termin

Złów wniosek w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana danych.

 1. KOWR sprawdzi wniosek

Dyrektor Generalny KOWR zbada, czy przedsiębiorca składający wniosek o zmianę wpisu do rejestru:

 • nie posiada prawomocnego orzeczenia zakazującego wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem
 • nie został wykreślony z rejestru w wyniku wydania decyzji o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.

Jeżeli takie sytuacje nie miały miejsca, urząd sprawdzi wniosek formalnie:

 • Jeżeli wniosek o wpis do rejestru oraz jego załączniki nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, zostaniesz wezwany do usunięcia lub uzupełnienia braków. Wezwanie powinieneś otrzymać nie później niż przed upływem 7 dni od dnia wpływu twojego wniosku
 • Jeżeli nie uzupełnisz braków formalnych, wniosek nie zostanie rozpatrzony.

 1. KOWR zmieni dane w rejestrze

Jeżeli wniosek wraz z załącznikami spełnia wymogi ustawowe lub braki formalne zostały uzupełnione, Dyrektor Generalny KOWR zmieni twoje dane wpisane do rejestru. Otrzymasz również zaświadczenie o dokonaniu zmian we wpisie.

Rejestr jest jawny i dostępny na stronie internetowej KOWR.

Termin

Dyrektor Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa powinien zmienić dane w rejestrze w ciągu 7 dni od otrzymania kompletnego i poprawnego wniosku.

Ile zapłacisz

 • 0 zł - jeżeli zmiana dotyczy danych takich jak:
  • imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres przedsiębiorcy
  • numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada
  • numer identyfikacji podatkowej (NIP)
  • numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile przedsiębiorca taki numer posiada.
 • 308 zł - jeżeli zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu działalności.
 • 616 zł - jeżeli zmiana dotyczy wpisania kolejnego rodzaju działalności.

Opłatę skarbową za dokonanie zmiany we wpisie do rejstru należy uiścić na rachunek Urzędu m.st. Warszawy.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Dyrektor Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa powinien zmienić dane w rejestrze w ciągu 7 dni od otrzymania kompletnego i poprawnego wniosku.

Jak możesz się odwołać

Od czynności dokonanych przez Dyrektora Generalnego KOWR możesz się odwołać na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczących odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Zakończenie lub zawieszenie działalności

 

Sprawdź jak zakończyć lub zawiesić wykonywanie działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

 

Dodatkowe informacje

Więcej informacji o zmianie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich dostępnych jest na w poradniku na stronie internetowej KOWR.

Czy ta strona była przydatna?