Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zmiana wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Jesteś wpisany w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich? Zmieniły się twoje dane? Pamiętaj, że musisz to zgłosić. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Podmiotami uprawnionymi do realizacji procedury są przedsiębiorcy wykonujący działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, którzy zostali wpisani do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Organem, który prowadzi rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tym samym, do tego organu należy wystąpić z wnioskiem o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

W rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich znajdują się następujące dane:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres przedsiębiorcy;
 2. określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
 3. wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
 4. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 5. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 6. numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile przedsiębiorca taki numer posiada.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Przedsiębiorca w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych, składa do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosek o dokonanie zmiany wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o zmianę wpisu do rejestru zawiera:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy;
2) numer:
a) w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
b) identyfikacji podatkowej (NIP),
3) określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
4) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
5) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:

 • dysponuje obiektami budowlanymi wyposażonymi w:

a) zbiorniki do magazynowania i przechowywania wyrobów winiarskich, których całkowita pojemność technologiczna wynosi co najmniej 50% miesięcznej wielkości wyrobu wyrobów winiarskich, lub 75% miesięcznej wielkości wyrobu fermentowanych napojów winiarskich, a w przypadku rozlewu wyrobów winiarskich - co najmniej 25% miesięcznej wielkości rozlewu,
b) urządzenia filtracyjne zapewniające uzyskanie wymaganej klarowności wyrobu winiarskiego,
c) urządzenia do przygotowania opakowań jednostkowych, w szczególności urządzenia do ich mycia i odkażania,
d) urządzenia do napełniania wyrobem winiarskim opakowań jednostkowych,
e) urządzenia laboratoryjne umożliwiające przeprowadzenie badań jakości,

 • zapewnia spełnianie przez obiekty budowlane i urządzenia, o których mowa w lit. b-e powyżej, wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, sanitarnych i o ochronie środowiska, co potwierdza zaświadczenie wydane przez komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwych ze względu na planowane miejsce wykonywania tej działalności.
 • posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których ma być wykonywana ta działalność;
 • nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów, a w przypadku przedsiębiorcy będącego:

a) osobą prawną - której żaden z członków zarządu nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów,
b) spółką jawną - której żaden ze wspólników nie był karany za przestępstwa, o których mowa w lit. a, a w przypadku wspólników będących osobą prawną - żaden z członków zarządu nie był karany za te przestępstwa,
c) spółką komandytową albo spółką komandytowo-akcyjną - której żaden z komplementariuszy nie był karany za przestępstwa, o których mowa w lit. a;

 • nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Przedsiębiorca, który wytwarza wino owocowe markowe, cydr lub perry oraz miód pitny markowy (na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina)składa wniosek, który zawiera:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firmę, siedzibę i adres przedsiębiorcy;
2) numer:
a) w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo ewidencji działalności gospodarczej, o ile przedsiębiorca taki numer posiada,
b) identyfikacji podatkowej (NIP),
c) identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
3) określenie rodzaju działalności gospodarczej, która będzie wykonywana;
4) wskazanie miejsca lub miejsc wykonywania działalności gospodarczej;
5) oświadczenie, że przedsiębiorca w dniu złożenia wniosku:

 • nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów, a w przypadku przedsiębiorcy będącego:

a) osobą prawną - której żaden z członków zarządu nie był karany za przestępstwo przeciwko mieniu lub wiarygodności dokumentów,
b) spółką jawną - której żaden ze wspólników nie był karany za przestępstwa, o których mowa w lit. a, a w przypadku wspólników będących osobą prawną - żaden z członków zarządu nie był karany za te przestępstwa,
c) spółką komandytową albo spółką komandytowo-akcyjną - której żaden z komplementariuszy nie był karany za przestępstwa, o których mowa w lit. a;

 • nie zalega z należnościami wobec Skarbu Państwa oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
 • posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których jest prowadzony wyrób wina owocowego markowego, cydru, perry lub miodu pitnego markowego,
 • posiada tytuł prawny do gruntu rolnego - w przypadku wyrobu wina owocowego markowego, cydru lub perry,
 • prowadzi pasiekę - w przypadku wyrobu miodu pitnego markowego.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Informacja o łącznej powierzchni i lokalizacji gruntu rolnego zawiera wskazanie:

1) województwa, powiatu i gminy;
2) nazwy oraz numeru obrębu ewidencyjnego;
3) numeru działki ewidencyjnej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Informację o łącznej powierzchni i lokalizacji gruntu rolnego dołącza się do wniosku w przypadku złożenia oświadczenia o posiadaniu tytułu prawnego do gruntu rolnego (dotyczy wyrobu wina owocowego markowego, cydru lub perry).

Termin

14 dni od dnia zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę danych.

 1. Weryfikacja materialno-prawna i formalna wniosku o zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Po wpłynięciu wniosku o zmianę wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przechodzi do jego weryfikacji formalnej. Gdy wniosek o zmianę wpisu w rejestrze oraz jego załączniki nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, wówczas organ prowadzący rejestr wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych. Termin na dokonanie wpisu do rejestru będzie wówczas biegł od dnia uzupełnienia wniosku lub jego załączników. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie uzupełnił braków formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli wniosek wraz z załącznikami spełnia wymogi ustawowe lub braki formalne zostały uzupełnione, nie ma przeszkód do dokonania zmian w treści wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

 1. Dokonanie zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje zmiany treści wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich w terminie 7 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku o zmianę wpisu do rejestru albo w terminie 7 dni od dnia uzupełnienia braków formalnych wniosku.

Termin

7 dni

 1. Wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmiany wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu zmiany treści wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest obowiązany do przekazania informacji o dokonaniu zmiany wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje te informacje niezwłocznie, nie później niż dnia następnego po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.

Dokumenty

Termin

7 dni od dnia dokonania zmiany wpisu.

Ile zapłacisz

Jeśli zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu działalności należy uiścić 50% stawki określonej od wpisu. Jeżeli treścią zmiany wpisu jest kolejny rodzaj działalności, to należy uiścić 100% stawki określonej od wpisu. Dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej podmiotu  wykonującego działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich wynosi 616,00 zł. 

Wskazana wysokość opłaty nie dotyczy sytuacji, w której przedsiębiorca ubiega się o zmianę danych takich jak:

 1. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo firma, siedziba i adres przedsiębiorcy;
 2. numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile przedsiębiorca taki numer posiada;
 3. numer identyfikacji podatkowej (NIP);
 4. numer identyfikacyjny krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON), o ile przedsiębiorca taki numer posiada.

Opłatę skarbową za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich dokonuje się na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Przedsiębiorca, który nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Informacje dotyczące wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, które mogą być również przydatne przy zmianie wpisu do rejestru, znajdują się również na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy ta strona była przydatna?