Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wykreślenie wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Chcesz się wykreślić z rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich? Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Chcąc wykreślić się z rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich należy złożyć wniosek o wykreślenie z tego rejestru.

Uwaga!
Pamiętaj, że jeśli jesteś przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego i wykreśliłeś się z tego rejestru to nie musisz dodatkowo składać wniosku o wykreślenie się z rejestru działalności regulowanej. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Wykreślenie z rejestru bez składania wniosku przez przedsiębiorcę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia zakończenia wykonywania działalności gospodarczej.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wykreślenie wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich

Przedsiębiorca składa wniosek o wykreślenie wpisu w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokumenty

Termin

14 dni od dnia zakończenia wykonywania działalności gospodarczej.

  1. Wykreślenie wpisu w rejestrze działalności regulowanej poprzez wydanie decyzji administracyjnej

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi dokonuje wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich.
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest obowiązany do przekazania informacji o wykreśleniu wpisu przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej drogą elektroniczną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. Jeżeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje te informacje niezwłocznie, nie później niż dnia następnego po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

10,00 zł

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Warto wiedzieć

Przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich, który nie zawiadomił Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zakończeniu działalności gospodarczej określonej we wpisie w terminie 14 dni od dnia zakończenia tej działalności podlega grzywnie.

Czy ta strona była przydatna?