Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Architekt – skreślenie z izby architektów

Jeśli nie chcesz już być członkiem okręgowej izby architektów, to złóż wniosek o wykreślenie. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli złożyłeś wniosek o wykreślenie z listy członków, to uchwałę w tej sprawnie musi podjąć okręgowa rada izby architektów do której należysz. Na liście członków twój status zostanie zmieniony na  "skreślony" z listy członków okręgowej izby architektów (OIA).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby architektów
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o skreślenie z listy członków okręgowej izby architektów

Podaj we wniosku termin, od którego chcesz być wykreślony z listy członków izby.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawartość wniosku:

 • imię lub imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe,
 • tytuł naukowy i zawodowy,
 • PESEL,
 • adres miejsca zamieszkania,
 • numer członkowski wpisu na listę członków okręgowej izby architektów.
 • termin wykreślenia z listy członków izby.
 1. Uchwała w sprawie skreślenia z listy członków okręgowej izby architektów

Biuro OIA sprawdza, czy twój wniosek zawiera wszystkie niezbędne dane, a w razie potrzeby, może wezwać cię do uzupełnienia tych braków.

Okręgowa rada izby architektów podejmuje uchwałę o skreśleniu na twój wniosek z listy członków OIA z dniem, w którym uchwała staje się ostateczna.

W ciągu 7 dni od otrzymania uchwały w twoich aktach osobowych następuje zmiana statusu członka OIA z "czynnego" na "skreślony".

Dokumenty

 1. Przekazanie informacji o skreśleniu z listy członków okręgowej izby architektów do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego

Biuro OIA przekazuje informację o skreśleniu z listy do Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego (GUNB) prowadzącego Centralny Rejestr Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

Skreślenie z listy członków OIA oznacza, że nie możesz już wykonywać samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o skreślenie.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie jesteś zadowolony z podjętej uchwały przez radę okręgowej izby architektów, to złóż odwołanie do Krajowej Rady Izby Architektów w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.

Jeśli Krajowa Rada Izby Architektów nie podejmie uchwały w twojej sprawie w terminie 2 miesięcy od doręczenia odwołania, możesz złożyć skargę do sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Zaświadczenie o członkostwie w  Izbie Architektów RP

Jeśli utraciłeś status członka „czynnego” izby nie będziesz miał już możliwości wydruku zaświadczenia o członkostwie w Izbie Architektów RP.

Numer pozycji na liście członków OIA, który został ci pierwotnie przyznany pozostaje i nie może być ponownie wykorzystany.

Kiedy jeszcze możesz być skreślony z listy członków okręgowej izby architektów

Skreślenie z listy członków okręgowej izby następuje w przypadku:

 • orzeczenia o stwierdzeniu utraty uprawnień budowlanych;
 • orzeczenia kary dyscyplinarnej skreślenia z listy członków;
 • śmierci członka.

Możesz zostać także skreślony, jeśli nie płacisz składek członkowskich przez okres 1 roku.

Ponowny wpis na listę członków

Jeśli po skreśleniu z listy członków OIA będziesz ponownie starał się o wpis, to musisz uregulować wszystkie zaległe należności wobec OIA i zapłacić opłatę za ponowny wpis.

Zasady ponownego wpisu na listę okręgowej izby architektów oraz organizacji i przeprowadzania szkoleń uzupełniających określone są w regulaminie.

Czy ta strona była przydatna?