Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Skarga na decyzję do sądu administracyjnego

Urząd wydał ci decyzję, z którą się nie zgadzasz? Pamiętaj, że możesz złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Sąd sprawdzi, czy urząd nie popełnił błędów przy wydawaniu decyzji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Urzędy załatwiają sprawy wydając decyzje. Wyjątki od tej zasady muszą wynikać z przepisów prawa. Decyzje administracyjne kończą postępowania, np. w takich sprawach, jak:

 • pozwolenie na budowę
 • sprawy podatkowe
 • kary administracyjne
 • udzielenie, odmowa udzielenia, zmiana, zawieszenie i cofnięcie koncesji
 • odmowa wpisu przedsiębiorcy do rejestru działalności regulowanej

Jeżeli jesteś niezadowolony z decyzji, którą wydał urząd, masz prawo złożyć skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Wyczerpanie środków zaskarżenia

Pamiętaj, że skargę możesz złożyć dopiero po wyczerpaniu środków zaskarżenia. Oznacza to sytuację, w której nie możesz złożyć, np. zażalenia, odwołania lub ponaglenia. Jeśli zamiast odwołania przysługuje ci wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, możesz od razu wnieść skargę do sądu (bez składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Skargę złóż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie sądy administracyjne

Skargę złóż do sądu, właściwego dla siedziby urzędu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejscowość, w której znajduje się urząd, który wydał decyzję.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż skargę na decyzję administracyjną

Skargę do sądu administracyjnego wnosisz za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję. Urząd musi przekazać skargę sądowi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji

Wniesienie skargi do sądu, nie wstrzymuje wykonania decyzji, z którą się nie zgadzasz. Pamiętaj, że możesz złożyć wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji do:

 • urzędu, który wydał ci decyzję
 • wojewódzkiego sądu administracyjnego (po tym jak do sądu trafi skarga z aktami sprawy). Możesz to zrobić w samej skardze albo w odrębnym piśmie

Braki formalne

Jeżeli twoja skarga ma błędy formalne, które powodują, że sąd nie może rozpatrzyć twojej sprawy, dostaniesz wezwanie do usunięcia braków. Na uzupełnienie lub poprawienie skargi masz 7 dni. Jeżeli tego nie zrobisz, sąd nie zajmie się twoją skargą.

Ile zapłacisz

Skargę trzeba opłacić. Wysokość tej opłaty zależy od tego, czego konkretnie dotyczy twoja sprawa. Konkretne kwoty zostały podane w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Opłata od skargi nie może być niższa niż 100 zł.

Zwolnienia z opłat sądowych

Nie zapłacisz opłaty gdy twoja sprawa dotyczy, np.:

 • pomocy i opieki społecznej
 • statusu bezrobotnego, zasiłków i innych świadczeń dla bezrobotnych
 • chorób zawodowych, świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych
 • stosunku pracy
 • ubezpieczeń społecznych
 • dodatków mieszkaniowych

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do skargi dołącz jej odpisy i odpisy załączników, które sąd doręczy stronom postępowania. Jeżeli w sądzie nie złożysz załączników w oryginale, to musisz dostarczyć po jednym odpisie każdego załącznika do sądu. Odpisami mogą być także uwierzytelnione kopie, bądź uwierzytelnione wydruki z e-maila.

Jeżeli w skardze powołujesz się na dokument, to na żądanie sądu musisz złożyć oryginał dokumentu w sądzie jeszcze przed rozprawą.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. 

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Skargę złóż w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

 1. Sąd wyznaczy datę rozprawy

Sąd:

 • zarządzi skompletowanie akt sprawy
 • wyznaczy skład sędziowski orzekający w sprawie
 • wyznaczy termin rozprawy

 1. Rozprawa

Rozprawa zaczyna się od sprawozdania sędziego, który zwięźle przedstawia stan sprawy, w tym zarzuty skargi. Później – najpierw skarżący, a potem urząd – zgłaszają swoje żądania i wnioski oraz składają wyjaśnienia.

Sąd może (z urzędu lub na wniosek) przeprowadzić dowody uzupełniające z dokumentów, jeżeli jest to potrzebne do wyjaśnienia istotnych wątpliwości i nie spowoduje przedłużenia sprawy.

Gdy sąd uzna sprawę za wyjaśnioną, to przewodniczący zamyka rozprawę.

 1. Sąd wyda i ogłosi wyrok

Sąd rozstrzygnie twoją sprawę wyrokiem.

Ogłoszenie wyroku nastąpi na posiedzeniu, na którym rozprawa została zamknięta. W skomplikowanych sprawach, sąd może odroczyć ogłoszenie wyroku do 14 dni. Termin odroczenia może być przedłużony tylko raz i najwyżej o 7 dni.

Sąd ogłasza wyrok na posiedzeniu jawnym. Nieobecność stron nie wstrzymuje ogłoszenia.

Jeżeli na rozprawie nie reprezentuje cię adwokat, radca prawny, doradca podatkowy lub rzecznik patentowy, sąd udzieli ci wskazówek, co do terminu i sposobu zaskarżenia wyroku.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Uzasadnienie i doręczenie wyroku

Jeżeli skarga zostanie uwzględniona, sąd samodzielnie przygotuje i doręczy uzasadnienie wyroku, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku. Jeżeli skarga została oddalona, to uzasadnienie wyroku będzie przygotowane wyłącznie na twój wniosek. Wniosek złóż w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu wyroku. Pamiętaj, że o obowiązku złożenia wniosku o uzasadnienie sąd poucza w piśmie wyznaczającym termin rozprawy. W razie twojej nieobecności na rozprawie, sąd nie poucza dodatkowo o konieczności złożenia takiego wniosku. Brak wniosku uniemożliwi ci zaskarżenie wyroku oddalającego skargę.

Ile zapłacisz

100 zł

Opłata kancelaryjna za odpis orzeczenia z uzasadnieniem.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Ile zapłacisz

Usługa jest płatna, szczegóły znajdziesz w opisie kroków

Ile będziesz czekać

Wojewódzki sąd administracyjny stara się zakończyć sprawę jak najszybciej – na pierwszym posiedzeniu.

Jak możesz się odwołać

Wyrok, wydany przez wojewódzki sąd administracyjny, możesz zaskarżyć. Skargę kasacyjną złóż do Naczelnego Sądu Administracyjnego, za pośrednictwem wojewódzkiego sądu administracyjnego. Na złożenie skargi masz 30 dni od dnia otrzymania odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Skarga kasacyjna musi być przygotowana przez:

 • adwokata
 • radcę prawnego
 • doradcę podatkowego – w sprawach podatkowych
 • rzecznika patentowego – w sprawach własności przemysłowej

Jeżeli z uwagi na twój stan majątkowy nie jesteś w stanie ustanowić profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego, adwokata, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego) możesz wystąpić do wojewódzkiego sądu administracyjnego o przyznanie pełnomocnika z urzędu.

Czy ta strona była przydatna?