Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wniosek o przywrócenie terminu

Jeśli nie załatwiłeś sprawy w terminie i stało się to bez twojej winy, możesz prosić o przywrócenie terminu. Przyczyny, przez które nie mogłeś załatwić sprawy w terminie muszą być obiektywne, niezależne od twojej woli. Przywrócenie terminu dotyczy sytuacji wyjątkowych. Chodzi o sytuacje losowe, na które nie mamy wpływu, przeszkody nie do przezwyciężenia, takie jak nagły atak zimy, przerwa w komunikacji, nagła choroba, powódź, pożar, itp.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Prośbę o przywrócenie terminu możesz złożyć, jeśli jesteś:

  • stroną postępowania, lub
  • osobą, która ma interes prawny (czyli sprawa dotyczy twoich praw lub obowiązków), lub
  • osobą uczestniczącą w niektórych czynnościach postępowania, np. świadkiem, biegłym, osobą trzecią.

Z twojej prośby musi wynikać, że dochowałeś szczególnej staranności w zakresie prowadzenia swoich spraw. Zrobiłeś wszystko co było możliwe, aby załatwić sprawę w terminie.

Przywrócić termin możesz tylko przez 7 dni od dnia ustania przyczyny uniemożliwiającej załatwienie sprawy w terminie. Na przykład, jeśli atak zimy trwał od 1 stycznia do 10 stycznia, prośbę możesz złożyć tylko do 17 stycznia.

Aby przywrócić termin musisz jednocześnie wykonać tę czynność, której terminu nie dotrzymałeś. Na przykład, jeśli chcesz odwołać się od decyzji a minął termin składania odwołania, musisz jednocześnie złożyć odwołanie od decyzji i prośbę o przywrócenie terminu.

Ważne

Nie wszystkie terminy można przywrócić. Na przykład, jeśli minęło więcej niż 7 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej załatwienie sprawy w terminie i nie złożyłeś prośby o przywrócenie terminu, nie możesz już tego zrobić.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Masz 7 dni od dnia ustania przyczyny uniemożliwiającej załatwienie sprawy w terminie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
  • starostwa powiatowe
  • urzędy marszałkowskie
  • urzędy miast lub gmin
  • wojewódzkie urzędy pracy
  • urzędy wojewódzkie
  • komendy wojewódzkie policji
  • kuratoria oświaty
  • urzędy żeglugi śródlądowej
  • wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne
  • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
  • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
  • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
  • okręgowe izby aptekarskie
  • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
  • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
  • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
  • okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego
  • urzędy miast na prawach powiatu
  • KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
  • GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
  • GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
  • GŁÓWNY URZĄD MIAR
  • GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII
  • KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
  • KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE
  • MINISTERSTWO FINANSÓW
  • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
  • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
  • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
  • MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
  • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
  • Ministerstwo Zdrowia
  • Narodowy Bank Polski
  • PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
  • POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH
  • URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
  • URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
  • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
  • WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
  • GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
  • URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
  • URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
  • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
  • CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE D/S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT
  • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
  • KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W WARSZAWIE
  • URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
  • Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Wniosek złóż do organu prowadzącego twoją sprawę. Natomiast wnioski dotyczące odwołania lub zażalenia złóż do organu wyższego stopnia.

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż prośbę o przywrócenie terminu

Organ, który prowadzi twoją sprawę przyjmie twoją prośbę. Jeśli jednak twoja prośba dotyczy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia, składasz ją do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu niższego stopnia.

Dokumenty

Do wniosku dołącz:

  • dokumenty (jeśli takie istnieją) potwierdzające, dlaczego nie załatwiłeś sprawy w terminie, np. wypis ze szpitala, dokumentacja medyczna, zaświadczenie o pożarze, ogłoszenie o klęsce żywiołowej, itp. (dzięki temu organ będzie mógł ocenić, czy stało się to nie z twojej winy);
  • wszystkie dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, której terminu nie dochowałeś, np. odwołanie, zażalenie, wniosek dotyczący sprawy, której nie załatwiłeś w terminie.

Termin

Masz 7 dni od dnia ustania przyczyny uniemożliwiającej załatwienie sprawy w terminie.

  1. Organ sprawdzi twój wniosek

Organ zweryfikuje:

1) czego się domagasz,

2) czy przedstawiłeś w sposób wiarygodny powody niedotrzymania terminu,

3) czy złożyłeś prośbę (wniosek) o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu, oraz

4) czy dopełniłeś tej czynności, dla której starasz się przywrócić termin.

W razie potrzeby organ może poprosić cię o uzupełnienie wniosku. Masz co najmniej 7 dni na usunięcie braków. Jeśli nie uzupełnisz braków, to twój wniosek o przywrócenie terminu pozostanie bez rozpoznania.

  1. Otrzymasz postanowienie

Organ uzna twoje wyjaśnienia i przywróci termin sprawie, której nie zdążyłeś załatwić w terminie. Otrzymasz postanowienie o przywróceniu terminu, dzięki temu załatwisz swoją sprawę.

Jeśli organ odrzuci twoje wyjaśnienia otrzymasz odmowę przywrócenia terminu.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu możesz złożyć zażalenie. Jednak w przypadkach odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, zażalenia lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, przysługuje skarga do sądu administracyjnego. Tego rodzaju postanowienie jest ostateczne.

Czy ta strona była przydatna?