Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż wniosek o przywrócenie terminu

Jeśli nie załatwiłeś sprawy urzędowej w terminie i stało się to bez twojej winy, możesz złożyć wniosek o przywrócenie terminu. Przywrócenie terminu dotyczy sytuacji wyjątkowych. Sprawdź kiedy możesz z niego skorzystać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Czemu służy przywrócenie terminu

Przywrócenie terminu daje możliwość skutecznego dokonania czynności w postępowaniu administracyjnym w sytuacji, gdy termin do jej podjęcia już upłynął.

Załatwiając sprawy w urzędzie musisz się liczyć z koniecznością wykonywania niektórych czynności w nieprzekraczalnych terminach. Obowiązują cię terminy ustawowe (na przykład termin do wniesienia zażalenia na postanowienie albo termin na odwołanie się od decyzji) i urzędowe (na przykład termin na uzupełnienie braków podania).

Jeśli nie dotrzymasz terminu w sprawie administracyjnej, narażasz się na poważne konsekwencje. Przykładowo, gdy nie wniesiesz w terminie odwołania od decyzji, z którą się nie zgadzasz, stanie się ostateczna. W niektórych sytuacjach możesz jednak odwrócić niekorzystne skutki przekroczenia terminu składając wniosek o jego przywrócenie.

Pamiętaj! Nie ma możliwości przywrócenia terminu na złożenie wniosku o przywrócenie terminu.

Kto może wnioskować o przywrócenie terminu

Możesz wnosić o przywrócenie terminu, jeśli jesteś:

 • stroną postępowania
 • osobą, która ma interes prawny (czyli sprawa dotyczy twoich praw lub obowiązków)
 • osobą uczestniczącą w niektórych czynnościach postępowania, np. świadkiem, biegłym, osobą trzecią

W jakich sytuacjach możesz wnioskować o przywrócenia terminu

Termin może zostać przywrócony tylko wtedy, gdy przekroczenie go nastąpiło bez twojej winy.

Przyczyny, przez które nie mogłeś załatwić sprawy w terminie, muszą być obiektywne, niezależne od twojej woli. Chodzi o sytuacje losowe, na które nie mamy wpływu, przeszkody nie do przezwyciężenia, takie jak nagły atak zimy, przerwa w komunikacji, nagła choroba, powódź, pożar, i tym podobne. Nie będzie taką przyczyną zwolnienie lekarskie, czy długotrwała niedyspozycja, jeśli w tym czasie możesz działać samodzielnie lub przez osobę trzecią.

Z twojej prośby o przywrócenie terminu musi wynikać, że dochowałeś szczególnej staranności w zakresie prowadzenia swoich spraw. Zrobiłeś wszystko co było możliwe, aby załatwić sprawę w terminie.

Jakie są warunki przywrócenia terminu

Aby skorzystać z przywrócenia terminu, musisz spełnić trzy warunki:

 • złożyć wniosek o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uniemożliwiającej załatwienie sprawy w terminie. Na przykład, jeśli atak zimy trwał od 1 stycznia do 10 stycznia, prośbę możesz złożyć tylko do 17 stycznia
 • uprawdopodobnić we wniosku brak winy w przekroczeniu terminu
 • jednocześnie z wniesieniem wniosku wykonać tę czynność, której terminu nie dotrzymałeś. Na przykład, jeśli chcesz odwołać się od decyzji, a minął termin składania odwołania, musisz jednocześnie złożyć odwołanie od decyzji i prośbę o przywrócenie terminu

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uniemożliwiającej załatwienie sprawy w terminie.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy miast lub gmin
 • wojewódzkie urzędy pracy
 • urzędy wojewódzkie
 • komendy wojewódzkie policji
 • kuratoria oświaty
 • urzędy żeglugi śródlądowej
 • wojewódzkie inspektoraty farmaceutyczne
 • wojewódzkie inspektoraty jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych
 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
 • okręgowe izby pielęgniarek i położnych
 • okręgowe izby aptekarskie
 • wojewódzkie inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe inspektoraty nadzoru budowlanego
 • powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne
 • okręgowe inspektoraty rybołówstwa morskiego
 • urzędy miast na prawach powiatu
 • KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • URZĄD OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT JAKOŚCI HANDLOWEJ ARTYKUŁÓW ROLNO-SPOŻYWCZYCH
 • GŁÓWNY URZĄD MIAR
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT WETERYNARII
 • KOMENDA GŁÓWNA POLICJI W WARSZAWIE
 • KRAJOWA IZBA DORADCÓW PODATKOWYCH W WARSZAWIE
 • MINISTERSTWO FINANSÓW
 • Ministerstwo Rozwoju i Technologii
 • MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
 • MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Narodowy Bank Polski
 • PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI
 • POLSKI KLUB WYŚCIGÓW KONNYCH
 • URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
 • URZĄD LOTNICTWA CYWILNEGO
 • URZĄD TRANSPORTU KOLEJOWEGO
 • WYŻSZY URZĄD GÓRNICZY
 • GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
 • URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 • URZĄD REJESTRACJI PRODUKTÓW LECZNICZYCH, WYROBÓW MEDYCZNYCH I PRODUKTÓW BIOBÓJCZYCH
 • URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
 • CENTRUM ORGANIZACYJNO-KOORDYNACYJNE D/S TRANSPLANTACJI POLTRANSPLANT
 • Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
 • KRAJOWA IZBA DIAGNOSTÓW LABORATORYJNYCH W WARSZAWIE
 • URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
 • Polska Agencja Nadzoru Audytowego

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia złóż do organu właściwego do rozpatrzenia tego odwołania lub zażalenia.

W przypadku pozostałych terminów, złóż wniosek do organu prowadzącego twoją sprawę.

Podaj wybraną lokalizację.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o przywrócenie terminu

Jeśli twój wniosek dotyczy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia, złóż go do organu właściwego do rozpatrzenia tego odwołania lub zażalenia, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję lub postanowienie, które skarżysz.

W przypadku innych terminów, złóż wniosek do organu, który prowadzi twoją sprawę.

Dokumenty

Do wniosku dołącz:

 • dokumenty (jeśli takie istnieją) potwierdzające, dlaczego nie załatwiłeś sprawy w terminie, np. wypis ze szpitala, dokumentacja medyczna, zaświadczenie o pożarze, ogłoszenie o klęsce żywiołowej, itp. (dzięki temu organ będzie mógł ocenić, czy stało się to nie z twojej winy);
 • wszystkie dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy, której terminu nie dochowałeś, np. odwołanie, zażalenie, wniosek dotyczący sprawy, której nie załatwiłeś w terminie.

Termin

Złóż wniosek o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uniemożliwiającej załatwienie sprawy w terminie.

 1. Organ sprawdzi twój wniosek

Organ zweryfikuje czy:

 • przedstawiłeś w sposób wiarygodny powody niedotrzymania terminu
 • złożyłeś prośbę (wniosek) o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny uchybienia terminu
 • dopełniłeś tej czynności, dla której starasz się przywrócić termin

W razie potrzeby organ może poprosić cię o uzupełnienie wniosku. Masz co najmniej 7 dni na usunięcie braków. Jeśli nie uzupełnisz braków, to twój wniosek o przywrócenie terminu pozostanie bez rozpoznania.

 1. Otrzymasz postanowienie o przywróceniu terminu

Jeśli organ uzna twoje wyjaśnienia, przywróci termin w sprawie, wydając stosowne postanowienie.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu możesz złożyć zażalenie.

Ważne! Zażalenie nie przysługuje na postanowienia o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania, zażalenia lub wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Są to postanowienia ostateczne i możesz je zaskarżyć do sądu administracyjnego.

Czy ta strona była przydatna?