Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części

Uzyskanie decyzji o o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W przypadku, gdy zarządzający składowiskiem odpadów zamierza zamknąć składowisko odpadów lub jego część to powinien on uzyskać zgodę na zamknięcie składowiska odpadów. Wniosek o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części należy złożyć do marszałka województwa, właściwego ze względu na lokalizację składowiska odpadów. Natomiast, jeżeli składowisko znajduje się na terenie zamkniętym, to wyżej wymieniony wniosek należy złożyć do regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

 

Jeżeli określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, lub określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem lub tą rekultywacją wymaga zmiany instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, zarządzający składowiskiem odpadów jest obowiązany równocześnie z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części złożyć wniosek o zatwierdzenie nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy marszałkowskie
 • regionalne dyrekcje ochrony środowiska

Wniosek o wyrażenie zgody na zamkniecie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części należy złożyć do marszałka województwa, właściwego ze względu na lokalizację składowiska odpadów. Natomiast, jeżeli składowisko znajduje się na terenie zamkniętym, to wniosek należy złożyć do regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Zarządzający składowiskiem odpadów składa wniosek wraz z załącznikami do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce lokalizacji zamykanego składowiska odpadów. W przypadku zlokalizowania składowiska na terenach zamkniętych wniosek składa się do właściwego regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części zawiera:

 • datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów lub jego wydzielonej części;
 • określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem;
 • określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją;
 • termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej (albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty) nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty. Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej.

Pełnomocnictwo dołącza się, jeżeli w sprawie jest się reprezentowanym przez pełnomocnika.

 1. Weryfikacja formalna wniosku

1. Organ właściwy, do którego złożono wniosek dokonuje jego weryfikacji formalnej. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie siedmiu dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania.

2. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż siedem dni, a dłuższy niż czternaście dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana.

3. Organ właściwy wnioskuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów, którego dotyczy podanie w sprawie wyrażenia zgody  na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

Dokumenty

 1. Przeprowadzenie kontroli składowiska odpadów

Przed wydaniem zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wojewódzki inspektor ochrony środowiska przeprowadza kontrolę składowiska odpadów. W kontroli bierze udział przedstawiciel organu właściwego, czyli marszałka województwa albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Termin

Kontrola powinna być wykonana przed wydaniem zgody na zamknięcie składowiska odpadów.

 1. Wydanie decyzji o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów

W przypadku, gdy złożony wniosek nie posiadał braków formalnych, lub też zostały one poprawnie uzupełnione, oraz spełnione zostały warunki wynikające z przepisów, właściwy organ wydaje decyzję o wyrażeniu zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części. Decyzja ta zawiera:

 • datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów lub jego wydzielonej części, przy czym data ta nie może być późniejsza niż 3 miesiące od dnia doręczenia tej decyzji;
 • określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem;
 • określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją;
 • termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;
 • określenie sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów lub jego wydzieloną częścią, w tym monitoringu, oraz warunki wykonywania tego nadzoru.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zgoda na zamknięcie składowiska odpadów zawiera:

 • datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów lub jego wydzielonej części, przy czym data ta nie może być późniejsza niż 3 miesiące od dnia doręczenia tej decyzji;
 • określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem;
 • określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją;
 • termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;
 • określenie sposobu sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów lub jego wydzieloną częścią, w tym monitoringu, oraz warunki wykonywania tego nadzoru.

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Opłata skarbowa za wydanie decyzji oraz za ewentualne pełnomocnictwo.

Kwoty:

 • 500,00 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji 
  Opłatę wnieś na numer rachunku bankowego urzędu, do którego składasz wniosek
   
 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli cię dotyczy)
   
  Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, jesteś zobowiązany do opłaty skarbowej za dołączenie pełnomocnictwa do sprawy. Opłata nie obowiązuje cię, jeśli twoim pełnomocnikiem jest mąż, żona, dziecko, rodzic, dziadek, babcia, wnuk lub rodzeństwo.

  Gdzie zapłacić: jeśli podlegasz opłacie skarbowej za pełnomocnictwo, wpłać pieniądze na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. 
  Pełnomocnictwa — praktyczne wskazówki

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji w sprawie zamknięcia składowiska odpadów przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem organu właściwego w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. W przypadku, gdy decyzję wydawał regionalny dyrektor ochrony środowiska to odwołanie wnosi się do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Warto wiedzieć

1. W przypadku, gdy zarządzający składowiskiem odpadów nie wystąpił z wnioskiem o wyrażenie zgody na zamknięcie składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, a zachodzą następujące okoliczności:

 • składowisko odpadów lub jego wydzielona część nie spełnia wymogów technicznych lub formalnych określonych w przepisach prawa lub
 • w wyniku przeprowadzonej kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska stwierdzi, że na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym są składowane odpady komunalne, co najmniej od roku nie są przyjmowane odpady, lub
 • pojemność składowiska odpadów, określona w zatwierdzonej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, została zapełniona

– właściwy organ, sporządza ekspertyzę dotyczącą zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz nową instrukcję prowadzenia składowiska odpadów.

Jeżeli konieczność zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wynika z zarządzenia pokontrolnego wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska to nie przeprowadza się dodatkowej kontroli składowiska odpadów.

 

2. Ekspertyza dotycząca zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części określa w szczególności:

 • techniczny sposób zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem;
 • sposób rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją;
 • sposób sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów lub jego wydzieloną częścią, w tym monitoringu, oraz warunki wykonywania tego nadzoru.

Na podstawie ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części właściwy organ, z urzędu, wydaje decyzję o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części. Organ właściwy, wydając wyżej wymienioną decyzję, jednocześnie z urzędu wydaje decyzję zatwierdzającą nową instrukcję prowadzenia składowiska odpadów. Decyzję o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wydaje się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wykonania ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części.

 

3. Decyzja o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części zawiera:

 • datę zaprzestania przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów lub jego wydzielonej części;
 • określenie technicznego sposobu zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tym zamknięciem;
 • określenie sposobu rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części wraz z harmonogramem prac związanych z tą rekultywacją;
 • termin zakończenia rekultywacji składowiska odpadów lub jego wydzielonej części;
 • sposób sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym składowiskiem odpadów lub jego wydzieloną częścią, w tym monitoringu, oraz warunki wykonywania tego nadzoru.

 

4. Decyzję o zamknięciu składowiska odpadów lub jego wydzielonej części i instrukcję prowadzenia składowiska odpadów wraz z decyzją zatwierdzającą tę instrukcję jest obowiązany wykonać zarządzający składowiskiem odpadów. W przypadku, gdy zarządzającego składowiskiem odpadów nie można zidentyfikować lub egzekucja okazała się bezskuteczna, obowiązanym do wykonania decyzji jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, właściwy ze względu na lokalizację składowiska odpadów. Władający powierzchnią ziemi jest obowiązany umożliwić wykonanie decyzji. Wykonujący decyzję zawiadamia właściwy organ, oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wykonaniu prac rekultywacyjnych określonych w decyzji o zamknięciu składowiska odpadów.

 

5.Koszty sporządzenia ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów, ponosi zarządzający składowiskiem odpadów. Na pokrycie kosztów związanych:

 • ze sporządzeniem ekspertyzy dotyczącej zamknięcia składowiska odpadów lub jego wydzielonej części oraz nowej instrukcji prowadzenia składowiska odpadów,
 • z zamknięciem składowiska odpadów lub jego wydzielonej części w przypadku, gdy zarządzającego składowiskiem odpadów nie można zidentyfikować lub egzekucja okazała się bezskuteczna,

– mogą być przeznaczone środki finansowe z ustanowionego zabezpieczenia roszczeń.

Czy ta strona była przydatna?