Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Weterynarz – przeniesienie do innej izby lekarsko-weterynaryjnej

Przeniesienie i wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej na obszarze której lekarz weterynarii zamierza wykonywać zawód.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • elektronicznie
 • w siedzibie izby

Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Lekarz weterynarii zamierza wykonywać zawód na obszarze działania innej niż dotychczas okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej i składa w tym celu wniosek do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej której jest członkiem. Wniosek ten wypełnia:

 • wnioskodawca, czyli lekarz weterynarii ubiegający się o członkostwo w innej okręgowej izbie lekarsko-weterynaryjnej
 • okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna, z której lekarz się przenosi
 • Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby, z której lekarz się przenosi
 • Przewodniczący Sądu Izby, z której lekarz się przenosi

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce wykonywania zawodu.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o przeniesienie i wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej na obszarze której lekarz weterynarii zamierza wykonywać zawód

Lekarz weterynarii ubiegający się o przeniesienie i wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej na obszarze której zamierza wykonywać zawód, składa wniosek okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej, na której obszarze działania wykonuje zawód i której jest członkiem.

Dokumenty

 1. Weryfikacja formalna, wypełnienie wniosku oraz przesłanie do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, na obszarze której lekarz weterynarii zamierza wykonywać zawód

1. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna (ORL-W 1), na której obszarze działania lekarz weterynarii do tej pory wykonuje zawód i której jest członkiem, weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku dla właściwego przeprowadzenia procedury.

2. W przypadku stwierdzenia braków formalnych, ORL-W 1 wzywa do uzupełnienia złożonych dokumentów w terminie przez siebie wskazanym pod rygorem pozostawienia sprawy bez rozpoznania. Wnioskodawca ma co najmniej 7 dni na uzupełnienie braków dokumentacji, licząc od dnia otrzymania wezwania. W przypadku, kiedy wnioskodawca nie uzupełni braków dokumentacji w ciągu co najmniej 7 dni sprawa pozostaje bez rozpoznania (art. 64 §2 KPA).

3. Po pozytywnej weryfikacji wniosku ORL-W 1 i inne organy tejże Izby w postaci Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz Przewodniczącego Sądu, wypełniają pozostałe elementy wniosku, jednocześnie poświadczając odpowiednio, czy:

 • lekarz weterynarii ma uregulowane składki w izbie
 • przeciwko lekarzowi weterynarii toczy się/ nie toczy się postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej
 • lekarz weterynarii jest wpisany/ nie jest wpisany do rejestru ukaranych lekarzy weterynarii

4. Następnie poprawny i kompletny wniosek zostaje wysłany do właściwej, ze względu na planowane miejsce wykonywania zawodu, okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej (ORL-W 2) na obszarze której, lekarz weterynarii zamierza wykonywać zawód.

 1. Merytoryczne sprawdzenie wniosku

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna (ORL-W 2) na obszarze której, lekarz weterynarii zamierza wykonywać zawód, weryfikuje poprawność oraz kompletność wniosku dla właściwego przeprowadzenia procedury. ORL-W 2 na podstawie analizy otrzymanych dokumentów ocenia poziom spełnienia wymagań przez lekarza weterynarii do przeniesienia i uzyskania wpisu do rejestru tejże izby.

 1. Przyjęcie i wpis do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej na obszarze której lekarz weterynarii zamierza wykonywać zawód

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna przyjmuje lekarza weterynarii oraz dokonuje wpisu do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej na terenie której zamierza wykonywać zawód albo odmawia przyjęcia i wpisu do rejestru członków tejże okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. Przyjęcie oraz wpis do rejestru członków lub odmowa przyjęcia następuje w drodze uchwały właściwej okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej. Centralny rejestr lekarzy weterynarii prowadzi się osobno dla każdego lekarza weterynarii w formie elektronicznej (w krajowym systemie informatycznym Wet Systems). Fakultatywnie, okręgowe izby lekarsko-weterynaryjne prowadzą taki rejestr lekarzy weterynarii w formie papierowej lub elektronicznej (w formie księgi miejscowej lub pliku elektronicznego). ORL-W 2 dokonuje aktualizacji w wyżej wymienionym rejestrze/rejestrach.

Dokumenty

 1. Wydanie zaświadczenia o przyjęciu i wpisie do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej na terenie której zamierza wykonywać zawód

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna (ORL-W 2) wydaje z urzędu zaświadczenie o przyjęciu i wpisie do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej na terenie której zamierza wykonywać zawód. Zaświadczenie doręczane jest wraz z dokumentem uchwały ORL-W 2 o przyjęciu i wpisie do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej. Natomiast odmowa przyjęcia i wpisu do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, skutkuje przekazaniem wnioskodawcy uchwały mającej moc decyzji administracyjnej, celem jej ewentualnego zaskarżenia do Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej.

Dokumenty

 1. Przekazanie podjętej uchwały o przyjęciu i wpisie do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna (ORL-W 2), na której obszarze działania lekarz weterynarii zamierza wykonywać zawód, przekazuje uchwałę o przyjęciu i wpisie okręgowej radzie lekarsko-weterynaryjnej (ORL-W 1), na której obszarze działania lekarz weterynarii do tej pory wykonywał zawód i której był członkiem.

Dokumenty

Termin

14 dni

 1. Wykreślenie z rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, na której obszarze działania lekarz weterynarii do tej pory wykonywał zawód oraz przekazanie uchwały i akt osobowych

Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna (ORL-W 1), na której obszarze działania lekarz weterynarii do tej pory wykonywał zawód, wykreśla lekarza z rejestru członków izby. Wykreślenie z rejestru następuje w drodze uchwały z dniem, w którym była podjęta uchwała o wpisie do rejestru członków nowej ORL-W 2, na obszarze której lekarz weterynarii zamierza wykonywać zawód. Następnie ORL-W 1, która dokonała wykreślenia lekarza weterynarii z rejestru, przekazuje w terminie 14 dni uchwałę o wykreśleniu z rejestru członków tejże izby oraz akta osobowe lekarza weterynarii do okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej (ORL-W 2) na terenie której, lekarz weterynarii będzie wykonywał zawód.

Dokumenty

Termin

14 dni

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Do uchwał ORL-W w sprawach przeniesienia i wpisu do rejestru członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej, na obszarze której lekarz zamierza wykonywać zawód lekarza weterynarii, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego odnoszące się do decyzji administracyjnych, zob. art. 7 ustawy z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych.

Odmowa przeniesienia i wpisu do rejestru członków skutkuje przekazaniem wnioskodawcy uchwały mającej moc decyzji administracyjnej, na którą służy odwołanie.

Odwołanie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia, art. 129. §1. i §2. KPA.

Czy ta strona była przydatna?