Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na uprawianie żeglugi przez obce statki na śródlądowych drogach wodnych

Jesteś armatorem statku zagranicznego i planujesz pływać po polskich śródlądowych drogach wodnych? Musisz uzyskać pozwolenie na taką żeglugę.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może pływać po polskich drogach wodnych

Żeglugę na polskich śródlądowych drogach wodnych może uprawiać:

 • statek polski
 • statek innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego w zakresie i na warunkach określonych w:
  • ustawie o żegludze śródlądowej
  • umowach międzynarodowych zawartych przez Polskę albo Unię Europejską z państwem przynależności statku
 • statek państwa trzeciego w zakresie i na warunkach określonych w umowach międzynarodowych zawartych przez Polskę z państwem przynależności statku

Kiedy armator zagraniczny musi uzyskać pozwolenie na żeglugę śródlądową w Polsce

Jeśli państwo z którego pochodzi statek nie ma zawartej z Polską odpowiedniej umowy międzynarodowej, armator statku musi uzyskać pozwolenie aby uprawiać żeglugę na polskich śródlądowych drogach wodnych.

Kiedy nie jest potrzebne pozwolenie na uprawianie żeglugi

Nie wymaga pozwolenia pływanie po polskich drogach wodnych statku używanego wyłącznie do uprawiania sportu lub rekreacji, bez względu na jego przynależność państwową.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek 14 dni przed przypłynięciem do portu, w którym rozpoczynasz podróż w Polsce.

Gdzie załatwisz sprawę

Złóż wniosek do:

 • Ministra Infrastruktury – w przypadku prowadzenia regularnej żeglugi między polskimi portami lub między portem polskim a portem państwa trzeciego
 • dyrektora urzędu żeglugi śródlądowej właściwego terytorialnie dla miejsca przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej – w pozostałych przypadkach

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie pozwolenia na uprawianie żeglugi

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Wniosek o wydanie pozwolenia powinien określać: 1) nazwę i siedzibę albo imię i nazwisko armatora statku oraz jego adres; 2) nazwę, numer rejestracyjny i port macierzysty statku; 3) wymiary statku: długość całkowitą (L), szerokość całkowitą (B), zanurzenie (T), wysokość boczną (H), wysokość do najwyższej nierozbieralnej części statku; 4) rodzaj i przeznaczenie statku; 5) rodzaj przewożonego ładunku; 6) nośność lub dopuszczalną liczbę pasażerów; 7) rodzaj napędu i moc głównych urządzeń napędowych; 8) ilość i rodzaj pomocniczych urządzeń usprawniających manewrowanie statkiem; 9) drogi wodne, na których ma być uprawiana żegluga, oraz wskazanie portów, w których będzie następował załadunek lub wyładunek statku oraz zejście lub wejście pasażerów; 10) datę przybycia do granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz proponowaną datę i miejsce dokonania inspekcji statku, o której mowa w art. 15 ust. 4 ustawy, zwanej dalej „inspekcją”.
Dokument możesz złożyć jako:
Uwierzytelnione tłumaczenie
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku o pozwolenie dołącz uwierzytelnione kopie dokumentów dopuszczających statek do żeglugi wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Termin

Złóż wniosek 14 dni przed przypłynięciem do portu, w którym rozpoczynasz podróż w Polsce.

 1. Zgłoś statek do inspekcji

Po przybyciu obcego statku do polskiej granicy państwowej, kierownik statku zgłasza gotowość statku do inspekcji. Dyrektor urzędu wydaje polecenie dotyczące miejsca i czasu przeprowadzenia inspekcji.

 1. Przeprowadzenie inspekcji technicznej statku

W ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia gotowości do inspekcji technicznej urząd zleca wykonanie inspekcji w celu potwierdzenia, że:

 • wymiary statku odpowiadają warunkom drogi wodnej
 • stan techniczny i wyposażenie statku są zgodne z polskimi przepisami

Jeśli pozwolenie wydaje Minister Infrastruktury, to wniosek wraz z protokołem inspekcji i zaświadczeniem potwierdzającym pozytywny wynik inspekcji, urząd żeglugi śródlądowej przesyła do ministerstwa.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
 1. Wydanie pozwolenia na uprawianie żeglugi

Pozwolenie może być wydane na jedną podróż lub na czas określony, nie dłuższy jednak niż termin ważności dokumentu dopuszczającego statek do żeglugi.

Wydane pozwolenie może zastrzegać obowiązek korzystania z usług pilota, jeżeli kierownik statku nie posiada polskiego dokumentu kwalifikacyjnego lub innego dokumentu uznawanego w Polsce.

Odmowa wydania pozwolenia przez urząd żeglugi śródlądowej

Urząd odmawia wydania pozwolenia jeżeli wymiary statku nie odpowiadają warunkom drogi wodnej lub gdy statek nie odpowiada wymaganiom co do wyposażenia, bezpieczeństwa żeglugi lub warunkom ochrony środowiska.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Zapłać za pozwolenie na konto wskazane przez urząd żeglugi śródlądowej:

 • 100 zł – za jedną podróż
 • 200 zł – za określony czas lub wielokrotne podróże
 • 20 zł – za wtórnik pozwolenia

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: opłatę za pełnomocnictwo składane do Urzędu Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu wpłać na konto Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmawiającą wydania pozwolenia możesz się od niej odwołać. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie złóż do Ministra Infrastruktury za pośrednictwem urzędu, który wydał ci decyzję.

Warto wiedzieć

Wymagania bezpieczeństwa dla statków śródlądowych

Statek może być używany w żegludze śródlądowej, jeżeli odpowiada wymaganiom bezpieczeństwa w zakresie:

 • budowy, jego stałych urządzeń i wyposażenia
 • właściwości manewrowych
 • ochrony wód, powietrza lub ochrony przed hałasem
 • warunków sanitarnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • składu i kwalifikacji załogi

Dokumenty dopuszczające statek do żeglugi

Statek może być dopuszczony do żeglugi po uzyskaniu jednego z następujących dokumentów bezpieczeństwa statku:

 • wspólnotowego świadectwa zdolności żeglugowej
 • wspólnotowego tymczasowego świadectwa zdolności żeglugowej
 • świadectwa zdolności żeglugowej
 • uproszczonego świadectwa zdolności żeglugowej

Czy ta strona była przydatna?