Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Chcesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej? Jeśli tak, to musisz wpisać się do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Dowiedz się jakie warunki musisz spełniać aby uzyskać wpis, oraz jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Wykaz jest częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Dzięki niemu każdy może sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. W wykazie znajdziesz:

 • imię i nazwisko osoby uprawnionej do kontroli
 • numer jej uprawnień budowlanych (jeśli je posiada)
 • numer wpisu
 • datę wpisu.

Przejdź do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Kto ma obowiązek wpisu do wykazu

Wpis do wykazu jest niezbędny, jeśli chcesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej.

Aby znaleźć się w wykazie, musisz spełniać następujące wymagania:

 • masz pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie skazano cię prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 • posiadasz uprawnienia budowlane

lub

 • ukończyłeś:
  • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera lub
  • studia wyższe inne niż wymienione powyżej oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii.

Uwaga! O wpis do wykazu osób uprawnionych mogą wnioskować też osoby świadczące w Polsce usługi transgraniczne, które są uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz państwie, które zawarło z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi umowę regulującą swobodne świadczenia usług.

Przeczytaj, jak uzyskać wpis do wykazu jeśli świadczysz w Polsce usługi transgraniczne.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zanim zaczniesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Wniosek o wpis do wykazu składasz do Ministra Rozwoju i Technologii. Możesz to zrobić na piśmie lub przez internet, wysyłając pismo ogólne na skrzynkę e-PUAP ministerstwa.

Dokumenty

Jeśli wysyłasz wniosek pocztą, dopisz na kopercie: "centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków".

Złóż oświadczenie, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do wykazu są zgodne z prawdą
 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie byłeś karany.

Pamiętaj, że twoje oświadczenie o niekaralności powinno dotyczyć przestępstw przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwa skarbowe.

Dołącz dokument, które potwierdzi, że spełniasz wymagania niezbędne do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Może to być:

 • dyplom studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera
 • dyplom studiów wyższych innych niż wymienione powyżej oraz dodatkowo dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii
 • dokument potwierdzający twoje uprawnienia budowlane (np. decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych).

Termin

Zanim zaczniesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej.

 1. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli w twoim wniosku brakuje niezbędnych informacji lub dokumentów (wniosek jest niekompletny), to otrzymasz pismo z informacją, co masz uzupełnić.

 1. Minister wpisze cię do wykazu

Jeżeli spełniasz wymagania umożliwiające sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej, minister wpisze cię do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. 

Jeśli nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów, minister wyda decyzję o odmowie wpisu do wykazu.

Z chwilą wpisania do wykazu otrzymasz – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej – informacje, które umożliwią ci dostęp online do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków. Po zalogowaniu się na swoim koncie, możesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Wydrukuj i podpisz świadectwo – możesz przekazać je osobie, która zleciła ci jego wykonanie.

Pamiętaj! Ministerstwo nie informuje o wpisie do wykazu. Z chwilą wpisania, twoje nazwisko pojawi się automatycznie na stronie internetowej wykazu w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Jeśli chcesz uzyskać potwierdzenie wpisu, złóż do Ministerstwa Rozwoju i Technologii wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Za zaświadczenie potwierdzające wpis zapłacisz 17 zł.

Gdzie zapłacić: opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy - Centrum Obsługi Podatnika. W tytule dokonywanego przelewu wpisz: "opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków".

Ile będziesz czekać

Sprawy rozpatrywane są niezwłocznie, jednak z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków o wpis do wykazu, a także liczne zapytania telefoniczne, rozpatrzenie wniosku może potrwać nawet ponad miesiąc.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z decyzją o odmowie wpisu, możesz zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do Ministra Rozwoju i Technologii. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Warto wiedzieć

Jakie są obowiązki osoby uprawnionej do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej

Masz obowiązek:

 • przechowywać sporządzone świadectwa charakterystyki energetycznej przez 10 lat
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej
 • przechowywać dokumenty (lub ich kopie) i dane, na podstawie których sporządziłeś świadectwo charakterystyki energetycznej. Przechowuj je przez okres ważności świadectwa. Na żądanie ministra właściwego do spraw rozwoju musisz udostępnić te dokumenty lub dane. Będą one potrzebne podczas weryfikacji świadectwa pod kątem prawidłowości i rzetelności jego sporządzenia.

Jak zmienić dane we wpisie

Jeśli zajdą zmiany w zakresie twoich uprawnień lub danych wpisanych do wykazu, poinformuj o tym ministra prowadzącego wykaz w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Przeczytaj, jak zgłosić zmiany do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Czy ta strona była przydatna?