Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej – wpis do wykazu

Chcesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej? Jeśli tak, to musisz wpisać się do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Poniżej dowiesz się jakie warunki musisz spełniać aby uzyskać wpis, oraz jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Możesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, jeśli:

 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych
 • nie skazano cię prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 • posiadasz uprawnienia budowlane (o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane)

albo

 • ukończyłeś lub ukończyłaś:
  • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, lub
  • studia wyższe inne niż wymienione powyżej oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii
 • uzyskasz wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Zanim zaczniesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej.

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Dokumenty

Wysyłając wniosek pocztą dopisz na kopercie: "centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków".

Złóż oświadczenie, że:

 • dane zawarte we wniosku o wpis do wykazu są zgodne z prawdą,
 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie byłeś karany.

Pamiętaj, że twoje oświadczenie o niekaralności powinno dotyczyć przestępstw przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwa skarbowe.

Dołącz dokument, które potwierdzi, że spełniasz wymagania niezbędne do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Może to być:

 • dyplom studiów wyższych zakończonych uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera
 • dyplom studiów wyższych innych niż wymienione powyżej oraz dodatkowo dokument potwierdzający ukończenie studiów podyplomowych, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii
 • dokument potwierdzający twoje uprawnienia budowlane (np. decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych).

Termin

Zanim zaczniesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej.

 1. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli w twoim wniosku brakuje niezbędnych informacji lub dokumentów (wniosek jest niekompletny), to otrzymasz pismo z informacją, co masz uzupełnić.

 1. Minister wpisze cię do wykazu

Jeżeli spełniasz wymagania umożliwiające sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej, minister właściwy do spraw rozwoju wpisze cię do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Wykaz ten – będący częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków – zawiera:

 • imię i nazwisko
 • w przypadku posiadania uprawnień budowlanych, ich numer
 • numer wpisu
 • datę wpisu.

Swój wpis znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jeśli nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów, to minister właściwy do spraw rozwoju wyda ci decyzję o odmowie wpisu do wykazu.

Ważne! Z chwilą wpisania do wykazu otrzymasz – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej – indywidualny identyfikator (login) oraz hasło. Dzięki temu będziesz mieć dostęp online do centralnego rejestru. Po zalogowaniu się na swoim koncie, możesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Wydrukuj i podpisz świadectwo – możesz przekazać je osobie, która zleciła ci jego wykonanie.

Jak otrzymać potwierdzenie o wpisie do wykazu

Ministerstwo nie poinformuje ciebie o wpisie do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Jeśli chcesz uzyskać potwierdzenie wpisu, złóż do Ministerstwa Rozwoju i Technologii wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. Za wydanie zaświadczenia musisz zapłacić 17 zł, na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy przeznaczone dla wpłat opłaty skarbowej. W tytule przelewu wpisz: "opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego wpis do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków".

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Rozpatrywanie twojego wniosku odbywa się na podstawie art. 18 i 19 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków. W przepisach tych nie wskazano terminu dokonania wpisu. W praktyce na wpis będziesz czekać około 14 dni.

Termin ten zależy jednak od liczby aktualnie złożonych wniosków. W wyjątkowych sytuacjach (na przykład, gdy złożyłeś niekompletny wniosek) urząd wpisze cię w terminie 30 dni – licząc od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji o odmowie wpisu to możesz zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do ministra właściwego do spraw rozwoju. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Warto wiedzieć

Obowiązki osoby uprawnionej

Masz obowiązek:

 • przechowywać sporządzone świadectwa charakterystyki energetycznej przez 10 lat;
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej;
 • przechowywać dokumenty (lub ich kopie) i dane, na podstawie których sporządziłeś świadectwo charakterystyki energetycznej. Przechowuj je przez okres ważności świadectwa. Na żądanie ministra właściwego do spraw rozwoju musisz udostępnić te dokumenty lub dane. Będą one potrzebne podczas weryfikacji świadectwa pod kątem prawidłowości i rzetelności jego sporządzenia.

Zmieniły się twoje dane

Masz obowiązek poinformowania Ministra Rozwoju i Technologii o:

 • zmianach w zakresie posiadanych przez ciebie uprawnień lub kwalifikacji (będących podstawą wpisu do wykazu),
 • utracie zdolności do czynności prawnych,
 • skazaniu za określony typ przestępstw,
 • zmianie danych osobowych lub adresowych.

Informację o zmianach złóż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.


Informacje dla osób, które posiadały uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej przed 9 marca 2015 r. (czyli dniem wejścia w życie ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków):

1. Jeśli byłeś wpisany do starego rejestru – to 9 marca 2015 r. zostałeś wpisany z urzędu do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

2. Natomiast, jeśli posiadałeś uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – lecz nie byłeś wpisany lub nie podlegałeś wpisowi do rejestru uchylonego 9 marca 2015 r. – to mogłeś złożyć wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Miałeś na to czas do 9 września 2015 roku. Jeśli tego nie zrobiłeś, to możesz złożyć wniosek o wpis do wykazu wraz z oświadczeniami i kopią dokumentu potwierdzającego, że:

 • ukończyłeś studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera, albo
 • ukończyłeś studia wyższe inne niż wyżej wymienione oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

lub

 • posiadasz uprawnienia budowlane.

Wniosek złóż do: ministerstwa właściwego do spraw rozwoju.


Audyt efektywności energetycznej

Od sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej należy odróżnić sporządzanie audytów efektywności energetycznej, które mają na celu uzyskanie wiedzy o zużyciu energii przez dany budynek lub zespół budynków, instalację przemysłową lub handlową, usługę, a także określenie, w jaki sposób i w jakiej ilości jest możliwe uzyskanie opłacalnej oszczędności energii.

Aby sporządzać audyty efektywności energetycznej musisz:

 • posiadać co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi, eksploatacji lub montażu danego rodzaju urządzeń technicznych lub instalacji, lub w zakresie obsługi lub eksploatacji danego rodzaju obiektów, objętych audytem efektywności energetycznej,

lub

 • ukończyć:
  • studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra, magistra inżyniera albo tytułu równorzędnego potwierdzającego wykształcenie wyższe na tym samym poziomie lub
  • studia podyplomowe ‒ których program uwzględnia zagadnienia związane z energetyką, elektrotechniką, efektywnością energetyczną, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym lub odnawialnymi źródłami energii.

Czy ta strona była przydatna?