Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskanie świadectwa fitosanitarnego

Jeśli planujesz eksport lub reeksport roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów z Polski do państw trzecich (niebędących członkami Unii Europejskiej), to musisz mieć świadectwo fitosanitarne dla eksportu lub świadectwo dla reeksportu. Nie potrzebujesz świadectwa jeśli chcesz wywozić rośliny lub produkty roślinne do Szwajcarii lub przemieszczasz je między państwami Unii Europejskiej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest świadectwo fitosanitarne

Świadectwo fitosanitarne jest dokumentem potwierdzającym stan zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów eksportowanych lub reeksportowanych do państw trzecich, a zasady jego wystawiania zostały określone w prawie polskim i międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów państw przeznaczenia przesyłki. Wystawienie świadectwa fitosanitarnego jest uzależnione od wymagań fitosanitarnych państwa importującego określonych dla eksportowanego lub reeksportowanego asortymentu.

Świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne dla reeksportu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów otrzymasz od wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa jeśli jest one wymagane przez państwo, do którego są wyprowadzane, lub państwa przez które są przemieszczane.

Kiedy potrzebujesz świadectwo

Zawsze wtedy, gdy wymagają tego przepisy fitosanitarne państwa importu. Przepisy fitosanitarne państw trzecich znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Kontrola fitosanitarna eksportu obejmuje towary, określone w przepisach kraju przeznaczenia lub towary pochodzenia roślinnego, dla których nie są dostępne przepisy państwa trzeciego.

Świadectwa fitosanitarne nie są wydawane dla towarów, które na podstawie dostępnych przepisów fitosanitarnych państw trzecich nie podlegają kontroli fitosanitarnej w państwie przeznaczenia przesyłki.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed planowanym eksportem lub reeksportem, w terminie niezbędnym do wykonania czynności kontrolnych, stwierdzających, że:

 • rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymagania importowe państwa trzeciego
 • podmioty, które które dokonują ich uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania, składowania spełniają wymagania importowe państwa trzeciego

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

Złóż wniosek do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa (WIORIN) właściwego dla:

 • miejsca prowadzenia uprawy
 • miejsca wytwarzania
 • miejsca składowania
 • miejsca łączenia roślin, produktów roślinnych, przedmiotów eksportowanych lub reeksportowanych z Polski do państw trzecich (poza Unię Europejską)
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu lub dla reeksportu

Złóż wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego lub świadectwa fitosanitarnego dla reeksportu do WIORIN w takim terminie, aby wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa mógł wykonać czynności kontrolne i wydać świadectwo fitosanitarne dla roślin, produktów roślinne lub przedmiotów zgodnie z wymaganiami państwa trzeciego, do którego planujesz eksport lub reeksport.

Wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa sprawdza kompletności twojego wniosku i poprawności danych, zawartych w złożonych dokumentach. W szczególności inspektor bada:

 • czy towar, którego dotyczy złożony wniosek podlega regulacjom i wymaga zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne w przypadku eksportu lub reeksportu do wskazanego państwa trzeciego
 • czy możliwe jest uzyskanie informacji o przepisach lub wymaganiach wskazanego państwa trzeciego dla eksportu/reeksportu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów

Jeśli będzie to konieczne, to urząd wezwie cię do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełnisz wniosku we wskazanym terminie, twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

Dokumenty

Wybierz odpowiednią opcję we wzorze wniosku – w zależności od tego czy planujesz eksport czy reeksport.

Dołącz do wniosku:

 • dokumenty potwierdzające przeprowadzenie zabiegów oczyszczania lub odkażania, jeżeli zabiegi takie są wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są przeznaczone, lub państwa, przez które są one przemieszczane
 • pozwolenie importowe lub jego kopię, jeżeli pozwolenie takie jest wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są przeznaczone, lub państwa, przez które są one przemieszczane
 • zaświadczenie wydane przez wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia uprawy lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, potwierdzające spełnienie wymagań specjalnych dotyczących miejsca ich uprawy lub wytwarzania
 • świadectwo fitosanitarne państwa pochodzenia – tylko w przypadku reeksportu
 • inne dokumenty lub informacje wymagane przez państwo trzecie, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą wyprowadzane lub przez które będą przemieszczane – np. dane kontaktowe lub numer wpisu do rejestru podmiotów uprawiających, wytwarzających, pakujących, sortujących, składujących lub wyprowadzających te rośliny, produkty roślinne lub przedmioty

Jeśli składasz wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego przez pełnomocnika, to dołącz do wniosku dokument pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Termin

Przed planowanym eksportem lub reeksportem, w terminie niezbędnym do wykonania czynności kontrolnych, stwierdzających, że:

 • rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymagania importowe państwa trzeciego
 • podmioty, które które dokonują ich uprawy, wytwarzania, pakowania, sortowania, składowania spełniają wymagania importowe państwa trzeciego
 1. Urząd przeprowadzi kontrolę fitosanitarną

Aby wydać ci świadectwo fitosanitarne eksportu lub reeksportu wojewódzki inspektor przeprowadza kontrolę roślin, produktów lub przedmiotów przeznaczonych na eksport lub reeksport.

Podczas kontroli fitosanitarnej, inspektor sprawdza, czy określone rośliny, produkty roślinne i przedmioty spełniają wymagania fitosanitarne państwa przeznaczenia lub przemieszczania. W zależności od kontrolowanego asortymentu oraz wymagań fitosanitarnych państwa trzeciego sprawdzana może być historia uprawy lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych i przedmiotów, dokonywana ocena wizualna, pobierane próby oraz przeprowadzane badania laboratoryjne.

W przypadku konieczności przeprowadzenia badań laboratoryjnych wymagane jest złożenie osobnego zlecenia na pobranie prób i wykonanie badań laboratoryjnych. Za świadczone usługi urząd pobierze opłaty według obowiązujących stawek z rozporządzenia.

W przypadku towarów o niewielkim ryzyku fitosanitarnym, dla których nie określono szczegółowych wymagań fitosanitarnych, odnoszących się do miejsca uprawy lub wytwarzania, a potwierdzenie, że są wolne od organizmów kwarantannowych nie wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych, kontrola może zostać ograniczona do oceny wizualnej.

Uwaga

1. Eksport roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów do Rosji  podlega szczególnym procedurom, w tym nakładaniu plomb na środki transportu lub opakowania, po załadunku towaru.

2. W przypadkach, gdzie w przepisach kraju przeznaczenia przesyłki określone zostały wymagania specjalne odnoszące się do miejsca produkcji lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, świadectwo fitosanitarne może zostać wystawione jedynie wtedy, gdy lustracje, badania laboratoryjne pobranych prób lub inne czynności były podejmowane w odniesieniu do tych miejsc w trakcie sezonu wegetacyjnego. Zdarza się, że wymagania takie dotyczą działań podejmowanych w trakcie ostatniego sezonu wegetacyjnego i/lub kilku poprzednich sezonów wegetacyjnych. W szczególności potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymagań przed wystawieniem świadectwa fitosanitarnego, może dotyczyć eksportu, który niesie ze sobą wysokie ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych zaliczamy tu: nasiona, rośliny przeznaczone do sadzenia, sadzeniaki ziemniaka.

 1. Dostaniesz świadectwo fitosanitarne dla eksportu lub reeksportu

Urząd wyda ci świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne dla reeksportu na rośliny, produkty roślinne lub przedmioty po stwierdzeniu w wyniku kontroli, która może uwzględniać zastosowanie oceny organoleptycznej, badań makroskopowych, badań laboratoryjnych lub kontroli dokumentów, że:

 • podmioty, które prowadzą uprawę, wytwarzanie, pakowanie, sortowanie lub składowanie roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, lub dokonujące ich wyprowadzania do państwa trzeciego, spełniają wymagania importowe państwa trzeciego
 • rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymagania importowe państwa trzeciego

Jeśli przesyłka, która ma być przedmiotem eksportu lub reeksportu nie spełni wymagań fitosanitarnych państwa przeznaczenia, lub wykryto organizmy szkodliwe, to urząd odmówi ci wydania świadectwa fitosanitarnego.

Uwaga

1. Jeżeli nie można uzyskać przepisów fitosanitarnych państwa trzeciego, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są przeznaczone, lub przepisów państw przez które są przemieszczane, wojewódzki inspektor może wydać świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne dla reeksportu, po stwierdzeniu, w wyniku zastosowanej oceny organoleptycznej, badań makroskopowych, badań laboratoryjnych lub kontroli dokumentów, że te rośliny, produkty roślinne lub przedmioty są wolne od organizmów kwarantannowych i praktycznie wolne od innych organizmów szkodliwych.

2. Na środki transportu lub opakowania, w których są przewożone rośliny, produkty roślinne lub przedmioty wyprowadzane z terytorium Polski do Rosji, wojewódzki inspektor, który wystawił świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne dla reeksportu nakłada plomby.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór świadectwa fitosanitarnego zawarty jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wzorów  świadectw fitosanitarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów  wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich.

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór świadectwa fitosanitarnego zawarty jest w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie wzorów  świadectw fitosanitarnych dla roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów wyprowadzanych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państw trzecich.

Ile zapłacisz

20 zł – opłata skarbowa za wydanie świadectwa fitosanitarnego

17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Gdzie wpłacić opłatę

Opłatę skarbową za wydanie świadectwa fitosanitarnego oraz opłatę skarbową za ewentualne pełnomocnictwo zapłać na rachunek urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, w którym składasz wniosek lub pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy.

Przykład: jeśli załatwiasz sprawę w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu, opłaty zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Ile będziesz czekać

Termin w jakim otrzymasz świadectwo fitosanitarne zależy od zakresu kontroli, w tym przeprowadzenia badań laboratoryjnych.

Jak możesz się odwołać

Jeśli wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa odmówi ci wydania świadectwa fitosanitarnego, to możesz złożyć, w terminie 7 dni od daty doręczenia odmowy, zażalenie do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, który wydał ci odmowę.

Czy ta strona była przydatna?