Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj świadectwa fitosanitarne

Planujesz eksport lub reeksport roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów z Polski do państw, które nie są członkami Unii Europejskiej. Być może będziesz potrzebować świadectwa fitosanitarnego dla eksportu lub reeksportu. Przeczytaj, jak je zdobyć.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez ePUAP

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest świadectwo fitosanitarne

Świadectwo fitosanitarne potwierdza stan zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów eksportowanych lub reeksportowanych do państw trzecich (poza UE).

Kiedy potrzebujesz świadectwa fitosanitarnego

Otrzymasz świadectwo fitosanitarne, jeśli:

 • wymagają tego przepisy fitosanitarne państwa przeznaczenia lub państwa tranzytu (czyli państwa, przez które przesyłka będzie przemieszczana) oraz
 • zostały spełnione wymagania fitosanitarne określone w przepisach tych krajów.

Jeżeli wymagania fitosanitarne państwa przeznaczenia lub państwa tranzytu nie są znane lub nie można ich otrzymać, wtedy świadectwo fitosanitarne może być wydane po kontroli  potwierdzającej, że towar jest:

 • wolny od agrofagów kwarantannowych dla Unii
 • wolny agrofagów objętych szczególnymi środkami w Unii 
 • praktycznie wolny od innych agrofagów.

Kontrola może polegać na kontroli dokumentów, ocenie wizualnej, ocenie makroskopowej oraz badaniach laboratoryjnych.

Kto może uzyskać świadectwo fitosanitarne

O wydanie świadectwa może wnioskować: 


Podmiot profesjonalny oznacza każdą osobę prawa publicznego lub prywatnego, zaangażowaną profesjonalnie w jedną lub większą liczbę następujących czynności w odniesieniu do roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, oraz ponoszącą za nie odpowiedzialność prawną:

 • sadzenie
 • hodowla
 • produkcja, w tym uprawa, mnożenie i utrzymywanie
 • wprowadzanie, przemieszczanie na terytorium Unii oraz wyprowadzanie poza terytorium Unii
 • udostępnianie na rynku
 • przechowywanie, gromadzenie, wysyłanie i przetwarzanie;

Wniosek składa eksporter lub osoba przez niego upoważniona. 

Przeczytaj, jak uzyskać wpis do urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Odpowiednio wcześniej przed planowaną wysyłką – w takim terminie, który umożliwi wykonanie czynności kontrolnych i wydanie świadectwa fitosanitarnego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa

Złóż wniosek do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa (WIORIN) właściwego dla:

 • miejsca prowadzenia uprawy
 • miejsca wytwarzania
 • miejsca składowania
 • miejsca łączenia roślin, produktów roślinnych, przedmiotów eksportowanych lub reeksportowanych z Polski do państw trzecich (poza Unię Europejską).

Jeżeli prowadzisz te działalności w różnych miejscach, wniosek złóż do inspektoratu właściwego dla każdej z tych działalności.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu lub dla reeksportu

Wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego dla eksportu lub reeksportu złóż do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa. Możesz to zrobić w formie papierowej lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą właściwego WIORIN.

Inspektor ochrony roślin i nasiennictwa sprawdza, czy twój wniosek jest kompletny i zawiera poprawne dane. W szczególności bada, czy:

 • towar, którego dotyczy złożony wniosek podlega regulacjom i wymaga zaopatrzenia w świadectwo fitosanitarne w przypadku eksportu lub reeksportu do wskazanego państwa trzeciego
 • można uzyskać informacje o przepisach lub wymaganiach wskazanego państwa trzeciego dla eksportu/reeksportu roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów

Jeśli będzie to konieczne, urząd wezwie cię do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie uzupełnisz wniosku we wskazanym terminie, twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Wybierz odpowiednią opcję we wzorze wniosku – w zależności od tego czy planujesz eksport czy reeksport.

Dołącz do wniosku:

 • zezwolenie importowe – dokument wydawany przez organizację ochrony roślin kraju, do którego przesyłka ma być wprowadzona lub przez który jest przewożona
 • świadectwo fitosanitarne dla eksportu (dla reeksportu konieczne jest dołączenie oryginału lub urzędowo potwierdzonej kopii świadectwa fitosanitarnego dla eksportu z kraju pochodzenia przesyłki)
 • świadectwo przedeksportowe – dokument wydany przez organizację ochrony roślin innego państwa członkowskiego UE; szczegółowe informacje dostępne są na stronie PIORiN w zakładce świadectwo przedeksportowe)
 • zaświadczenie fitosanitarne – dokument wydawany przez wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego dla miejsca prowadzenia uprawy lub wytwarzania, gdy przesyłka jest przemieszczana z terenu działania innego wojewódzkiego inspektoratu; szczegółowe informacje dostępne na stronie PIORiN w zakładce zaświadczenie fitosanitarne)
 • zaświadczenie potwierdzające wykonanie zabiegów fitosanitarnych (np. certyfikat fumigacji)
 • inne dokumenty lub informacje, które mogą być niezbędne, aby poświadczyć spełnienie wymagań fitosanitarnych państwa trzeciego, do którego rośliny, produkty roślinne lub przedmioty będą wyprowadzane lub przez które będą przemieszczane.

Jeśli składasz wniosek o wydanie świadectwa fitosanitarnego przez pełnomocnika, to dołącz do wniosku dokument pełnomocnictwa oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

Termin

Odpowiednio wcześniej przed planowaną wysyłką – w takim terminie, który umożliwi wykonanie czynności kontrolnych i wydanie świadectwa fitosanitarnego.

 1. Urząd przeprowadzi kontrolę fitosanitarną

Przed wydaniem świadectwa fitosanitarnego eksportu lub reeksportu WIORIN przeprowadza kontrolę roślin, produktów lub przedmiotów przeznaczonych na eksport lub reeksport. Kontrola przeprowadzana jest w miejscu produkcji lub składowania towarów.

Podczas kontroli fitosanitarnej inspektor sprawdza, czy określone rośliny, produkty roślinne i przedmioty spełniają wymagania fitosanitarne państwa przeznaczenia lub przemieszczania. Kontrola może polegać na ocenie wizualnej, badaniach makroskopowych, badaniach laboratoryjnych lub kontroli dokumentów. W zależności od kontrolowanego asortymentu oraz wymagań fitosanitarnych państwa trzeciego inspektor może sprawdzić historię uprawy lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych i przedmiotów.

Kontrola może zostać ograniczona do oceny wizualnej w przypadku towarów o niewielkim ryzyku fitosanitarnym:

 • dla których nie określono szczegółowych wymagań fitosanitarnych odnoszących się do miejsca uprawy lub wytwarzania
 • a potwierdzenie, że są wolne od organizmów kwarantannowych nie wymaga przeprowadzenia specjalistycznych badań laboratoryjnych.

Uwaga! Jeżeli w przepisach kraju przeznaczenia zostały określone specjalne wymagania odnoszące się do miejsca produkcji lub wytwarzania roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów, świadectwo fitosanitarne zostanie wystawione pod warunkiem, że lustracje, badania laboratoryjne pobranych prób lub inne czynności przeprowadzono w odniesieniu do tych miejsc w trakcie sezonu wegetacyjnego (ostatniego sezonu wegetacyjnego lub kilku poprzednich). Dotyczy to w szczególności eksportu, który niesie ze sobą wysokie ryzyko rozprzestrzeniania się organizmów szkodliwych (na przykład eksport nasion, roślin przeznaczonych do sadzenia, sadzeniaków ziemniaka.

 1. Dostaniesz świadectwo fitosanitarne dla eksportu lub reeksportu

WIORIN wyda ci świadectwo fitosanitarne lub świadectwo fitosanitarne dla reeksportu na rośliny, produkty roślinne lub przedmioty po stwierdzeniu, że:

 • podmioty, które prowadzą uprawę, wytwarzanie, pakowanie, sortowanie lub składowanie roślin, produktów roślinnych/ przedmiotów lub dokonujące ich wyprowadzania do państwa trzeciego, spełniają wymagania importowe państwa trzeciego
 • rośliny, produkty roślinne lub przedmioty spełniają wymagania importowe państwa trzeciego.

Świadectwo może być wydawane w formie papierowej lub elektronicznie.

WIORIN może odmówić wydania świadectwa fitosanitarnego, gdy:

 • ​​​​​państwo przeznaczenia lub tranzytu nie określiło wymogu zaopatrzenia przesyłki w świadectwo fitosanitarne
 • nie zostały spełnione wymagania fitosanitarne państwa przeznaczenia lub państwa tranzytu
 • stwierdzono obecność agrofaga kwarantannowego lub regulowanego agrofaga kwarantannowego dla państwa przeznaczenia lub państwa tranzytu
 • nie przedłożyłeś dokumentacji, niezbędnej do wydania świadectwa fitosanitarnego.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 20 zł – opłata skarbowa za wydanie świadectwa fitosanitarnego

Opłatę wnieś na rachunek bankowy właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa. Numer konta sprawdzisz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa. Pamiętaj, żeby dołączyć dowód zapłaty do wniosku.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie).

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik pamiętaj, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę za pełnomocnictwo wpłać na konto właściwego wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy). Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa z siedzibą w Poznaniu, to opłatę za pełnomocnictwo zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Termin w jakim otrzymasz świadectwo fitosanitarne zależy od zakresu kontroli, w tym przeprowadzenia badań laboratoryjnych.

Jak możesz się odwołać

Jeśli WIORIN odmówi ci wydania świadectwa fitosanitarnego, to możesz złożyć, w terminie 7 dni od daty doręczenia odmowy, zażalenie do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, który wydał ci odmowę.

Warto wiedzieć

Dodatkowe informacje dotyczące eksportu roślin dostępne są na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Czy ta strona była przydatna?