Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej – ponowny wpis

Zostałeś wykreślony z wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej? Minęły już 24 miesiące od wykreślenia? A może ustały przyczyny wykreślenia? Jeśli tak, to możesz złożyć wniosek o ponowny wpis do wykazu. Poniżej dowiesz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli zostałeś wykreślony z wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w wyniku:

 • negatywnej weryfikacji sporządzonego przez ciebie świadectwa charakterystyki energetycznej
 • sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku lub jego części będącego jej własnością lub będącego w jej zarządzie, albo lokalu, do którego przysługiwało tej osobie spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

– możesz ubiegać się o ponowny wpis do tego wykazu, po upływie 24 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wykreśleniu z przedmiotowego wykazu stała się ostateczna.

Jeśli zostałeś wykreślony z wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej wskutek:

 • ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych
 • skazania prawomocnym wyrokiem za popełnienie przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe
 • orzeczenia zakazu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie albo utraty uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie (w przypadku, gdy mogła sporządzać świadectwa w wyniku spełniania wyłącznie wymagań określonych w art. 17 pkt 1, 2 i 4 ustawy o charakterystyce energetycznej)

– możesz ubiegać się o ponowny wpis do tego wykazu od dnia ustania przyczyn wykreślenia z wykazu.


Pamiętaj, że świadectwo charakterystyki energetycznej budynku może sporządzać osoba, która:

 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub za przestępstwo skarbowe;
 • ukończyła:
  •  studia wyższe zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, inżyniera architekta, inżyniera architekta krajobrazu, inżyniera pożarnictwa, magistra inżyniera architekta, magistra inżyniera architekta krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa albo magistra inżyniera, albo
  • studia wyższe inne niż wymienione w powyżej oraz studia podyplomowe, których program uwzględnia zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonywaniem audytów energetycznych budynków, budownictwem energooszczędnym i odnawialnymi źródłami energii,

lub

 • posiada uprawnienia budowlane, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rozwoju i Technologii pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Wniosek złóż do ministra właściwego do spraw rozwoju.

Dokumenty

W zależności od przyczyny wykreślenia z wykazu, dołącz dokumenty, które potwierdzą:

 • uchylenie wobec ciebie zakazu wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, czy też potwierdzą odzyskanie przez ciebie uprawnień do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie;
 • odzyskanie zdolności do czynności prawnych.
 1. Ministerstwo sprawdzi, czy twój wniosek jest kompletny

Jeśli w twoim wniosku brakuje niezbędnych informacji lub dokumentów (wniosek jest niekompletny), to otrzymasz pismo z informacją, co masz uzupełnić.

 1. Minister wpisze cię ponownie do wykazu

Minister właściwy do spraw rozwoju  dokona oceny merytorycznej twojego wniosku. Jeśli:

 • ustały przyczyny wykreślenia ciebie z wykazu (czyli odzyskałeś możliwość wykonywania samodzielnych funkcji technicznych budownictwie albo odzyskałeś uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, lub też odzyskałeś zdolność do czynności prawnych ), albo
 • minęły 24 miesiące od dnia, w którym decyzja w sprawie wykreślenia ciebie z wykazu stała się ostateczna (decyzja wydana w wyniku stwierdzenia w trakcie weryfikacji rażących i oczywistych błędów w świadectwie charakterystyki energetycznej albo w wyniku stwierdzenia sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub jego części przez jego właściciela, zarządcę, lub osobę posiadającą spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu albo spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego),  

– to zostaniesz ponownie wpisany do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Wykaz ten – będący częścią centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków – zawiera:

 • imię i nazwisko;
 • w przypadku posiadania uprawnień budowlanych, ich numer;
 • numer wpisu;
 • datę wpisu.

Swój wpis znajdziesz na stronie Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Jeśli nie spełniasz wymagań wynikających z przepisów, to Minister Rozwoju i Technologii wyda ci decyzję o odmowie wpisu do wykazu.

Z chwilą ponownego wpisania do wykazu otrzymasz – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej – indywidualny identyfikator (login) oraz hasło. Dzięki temu będziesz mieć dostęp online do centralnego rejestru. Po zalogowaniu się na swoim koncie, możesz sporządzać świadectwa charakterystyki energetycznej. Wydrukuj i podpisz świadectwo – możesz przekazać je osobie, która zleciła ci jego wykonanie.

Ważne! Ministerstwo nie poinformuje cię o ponownym wpisie do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Jeśli chcesz uzyskać potwierdzenie wpisu, złóż do ministerstwa właściwego do spraw rozwoju wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt.

Ile zapłacisz

 • 17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o ponownym wpisie do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej.

Opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia o ponownym wpisie należy uiścić na rachunek Urzędu m.st. Warszawy. W tytule dokonywanego przelewu wpisz: "opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego ponowny wpis do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków".

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli jesteś reprezentowany przez pełnomocnika, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej za jego udzielenie. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do CEIDG. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Przepisy nie wskazują terminu dokonania wpisu. W praktyce na wpis będziesz czekać około 14 dni. Termin ten zależy jednak od liczby aktualnie złożonych wniosków. W wyjątkowych sytuacjach (np. gdy złożyłeś niekompletny wniosek) Minister wpisze cię w terminie 30 dni – licząc od dnia złożenia przez ciebie wniosku.

Jak możesz się odwołać

Jeśli jesteś niezadowolony z decyzji o odmowie wpisu to możesz zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do ministra właściwego do spraw rozwoju. Masz na to 14 dni – licząc od dnia, w którym otrzymałeś decyzję.

Warto wiedzieć

Masz obowiązek:

 • przechowywać sporządzone świadectwa charakterystyki energetycznej przez 10 lat
 • zawrzeć umowę ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem świadectw charakterystyki energetycznej
 • przechowywać dokumenty (lub ich kopie) i dane, na podstawie których sporządziłeś świadectwo charakterystyki energetycznej. Przechowuj je przez okres ważności świadectwa. Na żądanie Ministra Rozwoju i Technologii musisz udostępnić te dokumenty lub dane. Będą one potrzebne podczas weryfikacji świadectwa pod kątem prawidłowości i rzetelności jego sporządzenia.

Czy ta strona była przydatna?