Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na prowadzenie doświadczeń i testów do celów badań i rozwoju związanych z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin

W Polsce wprowadzanie do obrotu i wykorzystywanie środków ochrony roślin podlega ścisłemu nadzorowi. Chcesz prowadzić doświadczenia i testy środka ochrony roślin lub rozszerzyć zakres jego stosowania? Na takie badania musisz uzyskać pozwolenie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak to zrobić dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jednostka organizacyjna prowadząca badania lub wnioskodawca ubiegający się o wydanie pozwolenia.

Wniosek może dotyczyć wyłącznie jednego środka ochrony roślin nieposiadającego zezwolenia na wprowadzanie do obrotu, dla którego wnioskodawca ubiega się o wydanie pozwolenia na prowadzenie doświadczeń i testów do celów badań i rozwoju związanych z jego uwalnianiem do środowiska lub środka, który posiada zezwolenie na wprowadzanie do obrotu, a badania związane są z rozszerzeniem zakresu jego stosowania.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie doświadczeń i testów do celów badań i rozwoju związanych z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin

W przypadku środków ochrony roślin, które nie są dopuszczone do obrotu na terenie RP, wnioskodawca składa wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie doświadczeń i testów do celów badań i rozwoju związanych z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin, z zgodnie z wzorem opracowanym i opublikowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi na stronach internetowych ministerstwa.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
W języku polskim lub w języku polskim i angielskim.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

O której mowa w art. 54 ust. 2 rozporządzenia nr 1107/2009 (w języku polskim lub w języku polskim i angielskim), w wersji papierowej lub elektronicznej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

I. Cel złożenia wniosku

1. Wydanie pozwolenia na prowadzenie doświadczeń i testów do celów badań i rozwoju związanych z uwalnianiem do środowiska środka ochrony roślin obejmujących:

a) badania skuteczności działania środka ochrony roślin,

b) inne doświadczenia i testy środka ochrony roślin,

2. Inny cel

II. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy (nazwa, siedziba oraz adres wnioskodawcy, imię i nazwisko, siedziba oraz adres pełnomocnika wnioskodawcy/ adres do korespondencji wnioskodawcy)

III. Ogólne informacje o środku ochrony roślin

IV. Informacje o substancji/-ach czynnej/-ych środka ochrony roślin

V. Informacje o zakresie stosowania środka ochrony roślin

VI. Podmioty wykonujące doświadczenia i testy do celów badań i rozwoju związane z uwalnianiem do środowiska środka ochrony roślin

VII. Informacje o załącznikach do wniosku

VIII. Uwagi dodatkowe wnioskodawcy

IX. Podpis wnioskodawcy.

  1. Weryfikacja formalna dokumentów

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przypadku, gdy badania mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, zwierząt lub na środowisko może zabronić ich przeprowadzania lub pozwolić na ich przeprowadzanie na określonych warunkach.

Organ właściwy (Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi) dokonuje sprawdzenia kompletności dokumentów i poprawności danych zawartych w złożonych dokumentach .

W przypadku, gdy wniosek o pozwolenie lub jego załączniki nie spełniają wszystkich wymogów formalnych, wówczas organ wydający pozwolenie wzywa do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni.

W przypadku, gdy wnioskodawca nie usunął braków formalnych w terminie wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

W sytuacji, gdy wnioskodawca nie wpłacił należności tytułem wniesienia wniosku organ prowadzący postępowanie wyznacza termin do ich wniesienia.

W przypadku, gdy opłata nie zostanie wniesiona w wyznaczonym przez organ terminie, organ wydaje postanowienie o zwrocie wniosku .

W przypadku, gdy wniosek wraz z załącznikami spełnia wymogi ustawowe, braki formalne zostały usunięte, nie ma przeszkód formalnych do udzielenia pozwolenia.

Po usunięciu braków w dokumentach następuje ponowna ich weryfikacja.

  1. Usunięcie braków formalnych w dokumentach

Wnioskodawca zgodnie z wezwaniem dokonuje usunięcia braków formalnych i/lub składa wyjaśnienia lub uzupełnia dane. Odpowiednie dokumenty lub informacje wnioskodawca przesyła lub przekazuje do organu właściwego prowadzącego postępowanie.

Termin

7 dni od daty otrzymania wezwania.

  1. Ponowna weryfikacja formalna dokumentów

Organ właściwy dokonuje ponownej weryfikacji kompletności i poprawności danych zawartych w złożonych dokumentach.

W przypadku nie usunięcia braków w złożonym wniosku w wyznaczonym w wezwaniu terminie, sprawa zostaje bez rozpoznania.

  1. Weryfikacja merytoryczna wniosku

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi po weryfikacji formalnej wniosku przechodzi do weryfikacji merytorycznej. W sytuacji, gdy badania mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie człowieka, zwierząt lub środowisko, Minister może zabronić ich przeprowadzenia lub pozwolić na ich przeprowadzenie na określonych warunkach.

Wnioskodawca we wniosku oświadcza czy doświadczenia lub testy wiążą się z uwalnianiem do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie, ponadto składa oświadczenie, że znane mu są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 233 Kodeksu Karnego.

  1. Wydanie pozwolenia na prowadzenie doświadczeń i testów do celów badań i rozwoju związanych z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydaje pozwolenie na prowadzenie doświadczeń i testów do celów badań i rozwoju związanych z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Pozwolenie, które zawiera w swej treści w szczególności:

1. Nazwę, określenie formy użytkowej oraz funkcji rodzaj środka ochrony roślin, ze wskazaniem producenta tego środka,

2. Przewidywane zastosowanie środka ochrony roślin,

3. Całkowita powierzchnia prowadzonych doświadczeń i testów w okresie badawczym,

4. Zakres przewidywanych dawek środka ochrony roślin,

5. Całkowita ilość środka ochrony roślin niezbędna do prowadzenia doświadczeń i testów w okresie badawczym,

6. Okres prowadzenia doświadczeń i testów,

7. Jednostkę wykonującą badania i okres, w jakim badania będą prowadzone,

8. Dodatkowe warunki prowadzenia badań.

Ile zapłacisz

600 zł - opłata za wydanie zezwolenia na prowadzenie badań.

Opłatę wpłać na konto Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr konta 82 1010 1010 0052 1022 3100 0000.

Dla przelewów zagranicznych: SWIFT tj; NBPLPLPW  82 1010 1010 0052 1022 3100 0000 lub IBAN tj; PL  82 1010 1010 0052 1022 3100 0000

  •  17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie) 

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę za pełnomocnictwo Opłatę wpłać na konto Miasta Stołecznego Warszawy.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Zgodnie z art. 127 § 3 w zw. z art. 129 § 2 k.p.a. strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Jednostki wykonujące doświadczenia i testy mające na celu badanie lub rozwój wiążący się z uwalnianiem do środowiska środków ochrony roślin nieposiadających zezwoleń na wprowadzanie środka do obrotu lub wiążących się niedozwolonym zastosowaniem środka ochrony roślin muszą uzyskać upoważnienie do prowadzenia badań skuteczności działania środków ochrony roślin.

Czy ta strona była przydatna?