Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inspektor ochrony radiologicznej – przystąpienie do egzaminu

Chcesz pracować na stanowisku inspektora ochrony radiologicznej? Pamiętaj, że najpierw musisz zdać odpowiedni egzamin. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest odbycie wymaganego szkolenia lub złożenie wniosku o dopuszczenie do egzaminu bez wymaganego szkolenia do Prezesa Agencji Atomistyki

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Nowy Świat 6/12, 00-400 skrytki/przegródki

Co zrobić krok po kroku

 1. Ukończ szkolenie lub złóż wniosek o dopuszczenie do egzaminu bez odbywania szkolenia

Przed przystąpieniem do egzaminu musisz odbyć szkolenie w jednostce uprawnionej do prowadzenia szkoleń. Jeżeli spełniasz odpowiednie warunki możesz przystąpić do egzaminu bez odbycia szkolenia.

Szkolenie

Rejestr jednostek uprawnionych do przeprowadzania szkolenia dla osób ubiegających się o uprawnienia prowadzi Prezes PAA.

Przed rozpoczęciem szkolenia przedstaw kierownikowi jednostki przeprowadzającej szkolenie orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.

Zakres szkoleń określa załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie inspektorów ochrony radiologicznej. Szkolenie przeprowadza się w formie wykładów, ćwiczeń obliczeniowych, ćwiczeń laboratoryjnych lub szkolenia na stanowisku pracy w zależności od zakresu szkolenia.

Koszty szkolenia, przeprowadzenia egzaminu oraz wymaganych badań ponosi występujący z wnioskiem o ich nadanie. Może to być:

 • osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej
 • kierownik jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniona osoba na stanowisku wymagającym posiadania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.

Zwolnienie z szkolenia

W niektórych przypadkach, możesz zostać zwolniony z konieczności odbywania szkolenia. Nie musisz przystępować do szkolenia jeżeli:

 • w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu miałeś uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i ubiegasz się o uprawnienia tego samego typu lub
 • ukończyłeś w okresie ostatnich 5 lat studia wyższe na kierunkach zawierających w programach studiów zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia, w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin zajęć praktycznych, poprzedzonych wykładem i zajęciami praktycznymi z fizyki, łącznie z fizyką współczesną, lub
 • masz wykształcenie wyższe i co najmniej trzyletni staż pracy w warunkach narażenia nabyty w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w okresie 5 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

Z wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu bez wymaganego szkolenia wystąp do Głównego Inspektoratu Sanitarnego dokumentując we wniosku, że spełniasz warunki o których mowa wyżej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa
Zaświadczenie wystawione przez uprawnionego lekarza (literka „J” w pieczątce) i zawierające wzmiankę o braku przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.

W przypadku przekazania wniosku w postaci elektronicznej załączone dokumenty mogą być przekazane w postaci uwierzytelnionej kopii elektronicznej. Jeżeli złożona kopia elektroniczna nie pozwala na weryfikację autentyczności, Prezes Agencji Atomistyki może żądać przedłożenia oryginału.

 1. Wydanie potwierdzenia odbycia szkolenia, wyznaczenie terminu egzaminu lub dopuszczenie do egzaminu bez wymaganego szkolenia

Kierownik jednostki przeprowadzającej szkolenie niezwłocznie wydaje dokument potwierdzający jego odbycie i zawiadamia Prezesa Agencji o zakończeniu szkolenia.

Prezes Agencji wyznacza termin egzaminu, który przypada nie później niż 30 dni od dnia poinformowania przez kierownika jednostki przeprowadzającej szkolenie o jego zakończeniu i nie później niż 14 dni przed dniem egzaminu.

Jeżeli złożyłeś wniosek o przystąpienie do egzaminu bez odbytego szkolenia, po sprawdzeniu czy spełniasz warunki dopuszczenia do egzaminu, Prezes Agencji stwierdza spełnienie wymogów i dopuszcza lub nie dopuszcza do egzaminu. Prezes Agencji  zawiadomi cię w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, podając, w przypadku dopuszczenia do egzaminu, jego termin i miejsce.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

 • potwierdzenie odbycia szkolenia – wydawane niezwłocznie po zakończeniu szkolenia;
 • decyzja o dopuszczeniu do egzaminu – wydawana w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 1. Przystąp do egzaminu

Po odbyciu szkolenia lub dopuszczeniu do egzaminu, zdajesz egzamin przed komisją egzaminacyjną. Egzamin obejmuje zagadnienia z zakresu określonego dla danego rodzaju szkolenia.

Jeżeli nie przystąpisz do egzaminu w terminie, możesz wystąpić do Prezesa Agencji Atomistyki z wnioskiem:

 • o wyznaczenie nowego terminu egzaminu - jeżeli obyłeś szkolenie
 • dopuszczenie do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia wnioskiem - jeżeli nie odbyła szkolenia.

Jeżeli nie zdałeś egzaminu, możesz wystąpić do Prezesa Agencji Atomistyki z wnioskiem:

 • o wyznaczenie nowego terminu egzaminu - jeżeli obyłeś szkolenie
 • dopuszczenie do egzaminu bez konieczności odbycia szkolenia wnioskiem - jeżeli nie odbyła szkolenia.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Dowód wniesienia opłaty egzaminacyjnej przedstawiasz komisji egzaminacyjnej przed rozpoczęciem egzaminu.

Termin

W terminie wyznaczonym przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Potwierdzenie zdania egzaminu

Komisja egzaminacyjna wyda ci dokument potwierdzający zdanie egzaminu, podpisany przez przewodniczącego składu egzaminacyjnego.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

Niezwłocznie po zdaniu egzaminu.

Ile zapłacisz

400 zł

Opłata za egzamin IOR wynosi 400 zł
Opłatę wpłać na rachunek bankowy Państwowej Agencji Atomistyki w NBP
nr 35 1010 1010 0087 4522 3100 0000 nie później niż 7 dni przed dniem egzaminu.

W tytule wpisz: „Opłata za egzamin: (Imię i Nazwisko)”.

Pamiętaj Wpłaty bez podania osoby zdającej nie będą uznawane. Jeżeli nie wpłacisz opłaty egzaminacyjnej lub wpłacisz ją za późno- nie będziesz mógł przystąpić do egzaminu.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Czy ta strona była przydatna?