Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Inspektor ochrony radiologicznej – uzyskanie uprawnień IOR-1Z, IOR-1R, IOR-1, IOR-2, IOR-3

Masz kwalifikacje na stanowisko inspektora ochrony radiologicznej i chcesz uzyskać uprawienia w tym zakresie? Sprawdź poniżej jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Inspektor ochrony radiologicznej zajmuje się wewnętrznym nadzorem nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność wymagającą zezwolenia.

W jednostce organizacyjnej wykonującej działalność związaną z narażeniem, polegającą na budowie, rozruchu, eksploatacji lub likwidacji obiektów jądrowych, inspektor ochrony radiologicznej sprawuje również wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek do Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki (Prezes PAA) w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu.

Gdzie załatwisz sprawę

PAŃSTWOWA AGENCJA ATOMISTYKI Nowy Świat 6/12, 00-400 skrytki/przegródki

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Wniosek o nadanie uprawnień może złożyć:

 • osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej
 • kierownik jednostki organizacyjnej, w której ma być zatrudniona osoba na stanowisku wymagającym posiadania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Wniosek o nadanie uprawnień zawiera:

1) imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień;

2) wskazanie rodzaju i typu uprawnień, o które ubiega się ta osoba;

3) adres do korespondencji;

4) informacje o przebiegu pracy zawodowej tej osoby.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa
Zaświadczenie wystawione przez uprawnionego lekarza (literka „J” w pieczątce) i zawierające wzmiankę o braku przeciwwskazań do pracy w narażeniu na promieniowanie jonizujące.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa
Np. zaświadczenie od pracodawcy.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

Oświadczenie możesz złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny

Osoby dopuszczone do egzaminu bez szkolenia

Osoby dopuszczone do egzaminu bez wymaganego szkolenia nie muszą dołączać do wniosku o nadanie uprawnień dokumentów załączonych do wniosku o dopuszczenie do egzaminu.

Osoby posiadające ważne uprawnienia

Osoby, które w dniu składania wniosku o dopuszczenie do egzaminu posiadały ważne uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej i ubiegają się o uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej tego samego typu nie składają odpisów dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia i zawodu oraz dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy w warunkach narażenia.

Składanie wniosku online

W przypadku przekazania wniosku w postaci elektronicznej załączone dokumenty mogą być przekazane w postaci uwierzytelnionej kopii elektroniczne. Jeżeli złożona kopia elektroniczna, nie pozwala na weryfikację autentyczności, Prezes Agencji może żądać przedłożenia oryginału.

Termin

Złóż wniosek do Prezesa Polskiej Agencji Atomistyki (Prezes PAA) w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia egzaminu.

 1. Weryfikacja wniosku pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Prezes PAA weryfikuje poprawność złożonych dokumentów. Jeśli wniosek jest niekompletny (pod względem formalnym) otrzymasz wezwanie do uzupełnienia brakującej dokumentacji, w terminie maksymalnie 7 dni.

 1. Wydanie decyzji w sprawie nadania uprawnień inspektora ochrony radiologicznej

Uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej nadaje, w drodze decyzji administracyjnej, Prezes PAA jeżeli:

 • posiadasz pełną zdolność do czynności prawnych
 • posiadasz co najmniej średnie wykształcenie lub średnie branżowe
 • posiadasz orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane w trybie określonym w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
 • posiadasz odpowiedni do typu nadanych uprawnień staż pracy w warunkach narażenia
 • zdałeś, nie wcześniej niż 2 lata przed dniem wystąpienia z wnioskiem o nadanie uprawnień, egzamin z zakresu odbytego szkolenia.

W zależności od rodzaju działalności związanej z narażeniem, do której nadzorowania będzie uprawniony inspektor ochrony radiologicznej, nadaje się odpowiedni typ uprawnień inspektora ochrony radiologicznej. Uprawnienia nadawane są na okres 5 lat.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Po otrzymaniu decyzji, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, możesz zwrócić się do Prezesa PAA z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Na ponowne rozstrzygnięcie sprawy przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, którą należy złożyć za pośrednictwem Prezes PAA w terminie 30 dni od dnia doręczenia ci ponownego rozstrzygnięcia.

Czy ta strona była przydatna?