Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Operator, konserwator urządzeń technicznych – uzyskanie uprawnień

Chcesz zajmować się obsługą i konserwacją urządzeń technicznych? Musisz najpierw uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności. O tym gdzie i jak je zdobyć dowiesz się poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Zrealizuj usługę online, potrzebny będzie Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Osoby wykonujące czynności spawania, zgrzewania, lutowania oraz przeróbkę plastyczną i obróbkę cieplną w toku wytwarzania, naprawy i modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania elementów stosowanych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji tych urządzeń obowiązane są posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności oraz znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie.

Osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne są obowiązane posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające umiejętność praktycznego wykonywania tych czynności.

Sprawdzenie kwalifikacji wymaga złożenia wniosku na odpowiednim formularzu w oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.

Kandydat ubiegający się o sprawdzenie kwalifikacji powinien:

 • mieć ukończone 18 lat
 • stosownie do wnioskowanego zakresu:
  • posiadać umiejętność praktycznego wykonywania czynności obsługi lub konserwacji urządzenia technicznego
  • posiadać wiedzę w zakresie warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie

Osoby, które nie posługują się językiem polskim w zakresie umożliwiającym przeprowadzenie postępowania sprawdzającego kwalifikacje mogą wziąć udział w postepowaniu sprawdzającym, jeżeli zapewnią udział tłumacza przysięgłego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek należy złożyć w oddziale UDT najpóźniej do 30 dnia od daty wpłaty, po tym terminie w razie niezłożenia wniosku nastąpi zwrot opłaty bez wszczynania procesu.

Gdzie załatwisz sprawę

Wniosek o o sprawdzenie kwalifikacji złóż w terenowych oddziale Urzędu Dozoru Technicznego.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek do UDT

Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę. Wnioskodawca składa wniosek wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty bezpośrednio do oddziału terenowego UDT.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek określa:

1. rodzaj i zakres kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana,

2. imię i nazwisko,

3. datę i miejsce urodzenia,

4. numer PESEL,

5. adres stałego miejsca zamieszkania,

6. wykształcenie,

7. przebieg praktyki zawodowej,

8. miejsce pracy i adres pracodawcy,

9. zawód wykonywany,

10. posiadane zaświadczenia kwalifikacyjne,

11. zakład, w którym będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał

Termin

Wniosek należy złożyć w oddziale UDT najpóźniej do 30 dnia od daty wpłaty, po tym terminie w razie niezłożenia wniosku nastąpi zwrot opłaty bez wszczynania procesu.

 1. Formalna weryfikacja złożonych dokumentów

Wniosek jest rejestrowany w oddziale UDT. Egzaminator/komisja kwalifikacyjna dokonuje jego oceny. W przypadku stwierdzenia braków, następuje poinformowanie wnioskodawcy o konieczności uzupełnienia dokumentacji. Komisja kwalifikacyjna, po stwierdzeniu kompletności wniosku uzgadnia z wnioskodawcą termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje. Wnioskodawca ma możliwość zapoznania się z zakresem egzaminu na stronie internetowej UDT.

 1. Egzamin kwalifikacyjny

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzają komisje kwalifikacyjne powoływane przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

Egzamin kwalifikacyjny składa się z dwóch części:

 • części teoretycznej przeprowadzanej w formie pisemnej w postaci papierowej lub elektronicznej
 • części praktycznej polegającej na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi lub konserwacji urządzeń technicznych

Egzamin teoretyczny sprawdza znajomość warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych w tym zakresie i może być przeprowadzony w oddziale UDT lub na terenie zakładu pracy.

Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym stwierdza się jego wynik. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.

Organ właściwej jednostki dozoru technicznego powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu bezpośrednio po jego przeprowadzeniu.

 1. Podjęcie decyzji o wydaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego

W przypadku pozytywnego wyniku egzaminu oraz po wniesieniu przez wnioskodawcę wymaganej opłaty, Prezes UDT stosownie do wnioskowanego rodzaju i zakresu sprawdzenia kwalifikacji podejmuje decyzję o wydaniu zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Zaświadczenia kwalifikacyjne dla osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne wydawane są na czas określony nie krótszy niż 5 lat i nie dłuższy niż 10 lat, w zależności od rodzaju urządzenia technicznego, stopnia trudności w jego obsłudze i konserwacji oraz stopnia zagrożenia, które może spowodować.

W przypadku uzyskania wyniku negatywnego z egzaminu, wnioskodawca jest powiadamiany o negatywnym wyniku postępowania kwalifikacyjnego.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 193,78 – opłata za sprawdzenie kwalifikacji

Gdzie zapłacić: opłaty można dokonać w kasie oddziału terenowego UDT lub przelewem na konto oddziału terenowego UDT. Opłatę należy zapłacić przed przystąpieniem do egzaminu.

Ważne! Przelew należy opisać, zamieszczając odpowiedni kod, według wzoru:  GLIWICE/E3/19.04.2021/MIROSŁAW NOWAK, gdzie poszczególne elementy oznaczają:

 • miasto, gdzie znajduje się biuro UDT, do którego kierowany jest wniosek 
 • kod czynności UDT to  kod czynności, którego dotyczy przedpłata - zgodny z rodzajem i zakresem usługi wskazanej na wniosku - sprawdź pełną listę kodów
 • numer lub data pisma (jeżeli wpłata dotyczy więcej niż jednej osoby) lub (jeżeli wpłata dotyczy jednej osoby): data wniosku
 • nazwisko osoby, której dotyczy przedpłata (jeżeli wpłacający jest inny niż wnioskodawca oraz jeżeli wpłacający jest ten sam, co wnioskodawca)

 

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalne)

Jeśli działasz przez pełnomocnika, musisz zapłacić za pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: wpłać ją na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla oddziału UDT, w którym składasz pełnomocnictwo (numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy).

Przykład: jeśli pełnomocnictwo składasz do oddziału UDT w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 30 dni.

Warto wiedzieć

Przedłużenie ważności kwalifikacji

Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest bezpłatne i następuje na wniosek.

Warunkiem przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

 • złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2a, nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności tego zaświadczenia
 • wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.

Czy ta strona była przydatna?