Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na zmianę zasad funkcjonowania systemu płatności

Prezes NBP sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemów płatności. Jeżeli chcesz zmienić zasady funkcjonowania systemu płatności, to musisz uzyskać zezwolenie Prezesa NBP. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Projektowane zmiany w zasadach funkcjonowania systemu płatności są oceniane pod kątem sprawności, bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prawa polskiego.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż co najmniej 3 miesiące przed planowanym wprowadzeniem zmian w zasadach funkcjonowania systemu płatności.

Gdzie załatwisz sprawę

Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku

We wniosku określ nazwę systemu płatności oraz – w przypadku kiedy podlegają zmianom – waluty, w jakich będą dokonywane rozliczenia lub rozrachunek w ramach systemu i zasady funkcjonowania systemu. Dołącz dokumenty i informacje – tylko te, które potwierdzają zmiany – wskazane w art. 17 ust. 2 i 3a ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami oraz w § 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności, tj.:

 1. nazwę, formę prawną i adres siedziby podmiotu prowadzącego system;
 2. zadania podmiotu, który będzie prowadził system;
 3. regulacje wewnętrzne regulujące zasady funkcjonowania systemu;
 4. kryteria uczestnictwa w systemie, w tym wymagania dla uczestników systemu oraz zasady nabywania lub utraty statusu uczestnika;
 5. procedurę przekazywania uczestnikom systemu oraz podmiotom, które zamierzają zostać uczestnikami tego systemu, informacji o prawach i obowiązkach uczestników systemu i podmiotu prowadzącego ten system oraz o ryzyku związanym z uczestnictwem w systemie;
 6. procedurę określającą zasady postępowania w przypadku niewykonania zobowiązań przez uczestników systemu;
 7. nazwę, formę prawną i adres siedziby potencjalnych uczestników systemu oraz podmiotów, z którymi podmiot prowadzący system zamierza współpracować, w tym w zakresie wspierania płynności tych podmiotów;
 8. wzory umów określających prawne powiązania pomiędzy uczestnikami oraz pomiędzy niebędącym uczestnikiem podmiotem prowadzącym system a uczestnikami, związane z uczestnictwem w systemie oraz jego funkcjonowaniem;
 9. zakres wzajemnej odpowiedzialności uczestników systemu i podmiotu prowadzącego system;
 10. moment wprowadzenia zlecenia rozrachunku do systemu oraz moment, od którego zlecenie rozrachunku nie może zostać odwołane przez uczestnika lub osobę trzecią;
 11. zasady przekazywania, wprowadzania i wykonywania zleceń rozrachunku w systemie;
 12. typy zleceń rozrachunku przetwarzanych w systemie;
 13. opis przepływu komunikatów w systemie;
 14. opis przepływu środków pieniężnych pomiędzy uczestnikami systemu, podmiotem prowadzącym system i innymi podmiotami lub systemami powiązanymi;
 15. opis struktury organizacyjnej podmiotu prowadzącego system, wraz z jej schematem graficznym;
 16. opis systemu kontroli wewnętrznej podmiotu prowadzącego system;
 17. procedurę monitorowania i rejestrowania realizacji zleceń rozrachunku;
 18. zasady zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, występującymi w związku z funkcjonowaniem systemu;
 19. zidentyfikowane funkcje krytyczne systemu oraz plan ciągłości działania systemu;
 20. procedurę postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w art. 18 ust. 6a pkt 1 ustawy o rozrachunku, tj. incydentu;
 21. rozwiązania technologiczne, z uwzględnieniem architektury systemów teleinformatycznych, w tym w zakresie:
  • produkcyjnego i zapasowego środowiska teleinformatycznego,
  • sposobu monitorowania realizacji zleceń rozrachunku,
  • przepływu danych,
  • bezpieczeństwa danych i systemów;​
 22. procedurę fizycznego i zdalnego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do infrastruktury systemu;
 23. metodykę przeprowadzania testów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych i planu ciągłości działania;
 24. zasady dotyczące funkcjonowania systemu opłat i kar w relacjach pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu i podmiotem prowadzącym ten system;
 25. wyniki audytu systemu teleinformatycznego lub operacyjnego przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny, jeżeli został dokonany;
 26. poświadczenia zgodności funkcjonowania systemu z międzynarodowymi normami i standardami, jeżeli zostały uzyskane;
 27. oświadczenie o planowanym terminie rozpoczęcia funkcjonowania systemu, przy czym za rozpoczęcie funkcjonowania systemu uważa się wprowadzenie do systemu pierwszego zlecenia rozrachunku, o którym mowa w art. 1 pkt 12 lit. a ustawy o ostateczności rozrachunku;
 28. listę wspólników albo akcjonariuszy z podaniem ich procentowego udziału w kapitale zakładowym - jeżeli przekracza on próg 5%, w przypadku kiedy podmiot zamierzający prowadzić system płatności działa w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Ankieta dotycząca systemu płatności została przygotowana w celu usprawnienia procesu uzyskania zezwolenia Prezesa NBP na prowadzenie systemu płatności.


Ustanowienie pełnomocnika

 

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Wniosek złóż co najmniej 3 miesiące przed planowanym wprowadzeniem zmian w zasadach funkcjonowania systemu płatności.

 1. Formalna ocena wniosku

NBP weryfikuje kompletność wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, zostaniesz wezwany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 1. Merytoryczna ocena wniosku

NBP oceni merytorycznie wniosek pod kątem spełnienia ustawowych kryteriów zawartych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania systemu płatności, tj. zapewnienia zgodności funkcjonowania systemu płatności z przepisami prawa oraz zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania systemu płatności.

 1. Wydanie decyzji

Prezes NBP wydaje decyzję w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie systemu płatności, na podstawie przekazanej w toku postępowania dokumentacji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

82 zł

+ 17 zł (jeśli działasz przez pełnomocnika).

Opłatę skarbową uiszcza się na właściwy rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku przez NBP. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych termin może się wydłużyć do 2 miesięcy.

Do powyższych terminów nie wlicza się okresu opóźnień wynikających z przyczyn niezależnych od organu.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji, to możesz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania zwrócić się do Prezesa Narodowego Banku Polskiego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, zgodnie z art. 127 § 3 Kodeks postępowania administracyjnego.

Po wyczerpaniu wyżej wymienionego trybu, na podstawie art. 50 § 1, art. 52 § 1 i 2, art. 53 § 1 i 4 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi możesz wnieść skargę na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 52 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, możesz wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, również wtedy gdy nie skorzystasz z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Narodowego Banku Polskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Niezależnie od powyższych uprawnień, zgodnie z art. 127a § 1 Kodeks postępowania administracyjnego, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji możesz zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Prezesowi Narodowego Banku Polskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej NBP w części dotyczącej systemu płatniczego i nadzoru systemowego.

Zapoznaj się z następującymi dokumentami:

Czy ta strona była przydatna?