Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin

Chcesz handlować nawozami? Zastanawiasz się co zrobić, aby sprzedawać środki wspomagające uprawę roślin? Musisz najpierw uzyskać pozwolenie od Ministra Rolnictwa. Poniżej dowiesz się, jak to załatwić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy potrzebujesz pozwolenia

Uzyskanie pozwolenia jest wymagane w przypadku wprowadzania do obrotu nawozów organicznych, organiczno-mineralnych, mineralnych i środków wspomagających uprawę roślin.

Kto potrzebuje pozwolenia

O pozwolenie na handel nawozem lub środkiem wspomagającym uprawę roślin możesz się ubiegać jako:

 • producent – jeśli nawóz lub środek wspomagający uprawę powstał w Polsce
 • importer – jeśli wwozisz je z innego państwa spoza UE
 • producent lub inny podmiot – jeśli nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin powstał na terenie innego państwa Unii Europejskiej i chcesz handlować nim w naszym kraju.

Jakie są obowiązki wprowadzającego nawóz do obrotu

Zanim rozpoczniesz handel nawozem, środkiem wspomagającym uprawę roślin, stymulatorem wzrostu lub podłożem do upraw, upewnij się, że:

 • przesłałeś jego próbki do Instytutu Medycyny Wsi, Państwowego Instytutu Weterynaryjnego i Instytutu Ochrony Środowiska i otrzymałeś potwierdzenie, że nie wpływa negatywnie na zdrowie ludzi, zwierząt oraz środowisko
 • nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin nie przekracza dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń arsenem, kadmem, ołowiem i rtęcią
 • Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa oraz Instytut Nawozów Sztucznych potwierdziły pozytywny wpływ twoich produktów na rozwój i kondycję roślin, żyzność gleb oraz polepszenie plonów, lub pozytywne opinie o nich wydały odpowiednie jednostki innego państwa Unii Europejskiej
 • zawarłeś informację, że nawóz albo środek został wytworzony z resztek martwych zwierząt lub produktów, które mają takie resztki w swoim składzie i uzyskałeś weterynaryjny numer identyfikacyjny
 • masz gotową instrukcję stosowania i przechowywania, a termin przydatności produktów to minimum 6 miesięcy
 • posiadasz wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako podmiot handlujący nawozami lub środkami wspomagającymi uprawę roślin, lub prowadzisz taką działalność w formie spółki cywilnej i masz kopię umowy tej spółki
 • masz podpisane przez tłumacza przysięgłego języka polskiego potwierdzenie, że prowadzisz działalność gospodarczą za granicą – jeśli jesteś zagranicznym przedsiębiorcą
 • całość dokumentacji jest w języku polskim – jeśli jesteś zagranicznym przedsiębiorcą.

Pamiętaj również, że w zależności od rodzaju nawozu lub środka wspomagającego uprawę:

 • warzyw – pozytywną opinię o nim musi wydać Instytut Warzywnictwa;
 • roślin ozdobnych, trawników i roślin sadowniczych – pozytywną opinię o nim musi wydać Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa;
 • terenów leśnych – pozytywną opinię o nim musi wydać Instytut Badawczy Leśnictwa;
 • użytków zielonych – pozytywną opinię o nim musi wydać Instytut Melioracji i Użytków Zielonych.

Kiedy zezwolenie nie jest potrzebne

Możesz handlować również nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin, które zostały już dopuszczone do obrotu w innym państwie unijnym, Turcji lub państwie członkowskim EFTA: Liechtensteinie, Islandii, Norwegii lub Szwajcarii. Ich sprzedaż nie wymaga ministerialnej zgody.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin

Wniosek o pozwolenie razem z innymi dokumentami złóż w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie. Nie zapomnij uiścić opłaty. Od złożenia wniosku masz 3 dni, by do dokumentów dołączyć dowód wniesienia tej zapłaty.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie pozwolenia zawiera:

1) imię i nazwisko albo nazwę wnioskodawcy;

2) oznaczenie siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania i adresu wnioskodawcy;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP);

4) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile wnioskodawca taki numer posiada;

5) nazwę i rodzaj nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wyniki badań należy przedstawić w formie sprawozdań z badań przeprowadzonych przez jednostki upoważnione lub akredytowane, którymi są:

 • w zakresie badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych nawozów:

a)  Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach,

b)  Instytut Nawozów Sztucznych z siedzibą w Puławach,

c)  jednostki akredytowane w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

 •  w zakresie badań fizycznych, fizykochemicznych i chemicznych środków wspomagających uprawę roślin:

a)  Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa,

b)  Instytut Nawozów Sztucznych,

c)  Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach,

d)  jednostki akredytowane w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

 •  w zakresie badań biologicznych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin:

a)  Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa,

b)  Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,

c)  Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie,

d)  Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

e)  jednostki akredytowane w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

 •  w zakresie badań rolniczych nawozów, stymulatorów wzrostu oraz środków poprawiających właściwości gleby:

a)  Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - w przypadku nawozu oraz stymulatora wzrostu przeznaczonych do stosowania w uprawach polowych lub nawozu przeznaczonego do rekultywacji gleb, lub środka poprawiającego właściwości gleby przeznaczonego do poprawy właściwości gleby lub jej parametrów,

b) Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach - w przypadku nawozu oraz stymulatora wzrostu przeznaczonych do stosowania w uprawach roślin warzywnych lub środka poprawiającego właściwości gleby przeznaczonego do poprawy właściwości gleby lub jej parametrów, jak również w przypadku nawozu oraz stymulatora wzrostu przeznaczonych do stosowania w uprawach sadowniczych, uprawach roślin ozdobnych i na trawnikach lub środka poprawiającego właściwości gleby przeznaczonego do poprawy właściwości gleby lub jej parametrów,

c)  Instytut Badawczy Leśnictwa w Sękocinie Starym - w przypadku nawozu oraz stymulatora wzrostu przeznaczonych do stosowania w uprawach leśnych lub nawozu przeznaczonego do rekultywacji gleb, lub środka poprawiającego właściwości gleby przeznaczonego do poprawy właściwości gleby lub jej parametrów,

d)  Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach - w przypadku nawozu oraz stymulatora wzrostu przeznaczonych do stosowania na użytkach zielonych lub środka poprawiającego właściwości gleby przeznaczonego do poprawy właściwości gleby lub jej parametrów,

e)  jednostki akredytowane w tym zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

* W przypadku złożenia wniosku o wydanie pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, umowę spółki cywilnej należy dołączyć jedynie w przypadku prowadzenia działalności w formie spółki cywilnej.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
 1. Sprawdzenie wniosku pod względem wymogów formalnych i merytorycznych

Jeżeli minister stwierdzi, że wniosek jest niepełny lub zapomniałeś załączyć jakiś dokument, to poinformuje cię o tym. Na poprawki masz co najmniej 7 dni. Minister może też wezwać cię byś wyjaśnił braki merytoryczne stwierdzone we wniosku.

Pamiętaj, że minister może odmówić wydania ci pozwolenia, jeśli z dokumentów nie będzie wynikało, że nawóz lub środek wspomagający uprawę roślin spełnia ustawowe wymogi.

 1. Dostaniesz pozwolenie na wprowadzenie do obrotu nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wyda ci pozwolenie w drodze decyzji. Będzie zawierało nazwę nawozu albo środka wspomagającego uprawę roślin, dane kontaktowe twoje lub twojej firmy, instrukcję stosowania w języku polskim, określenie wymogów jakościowych oraz informację, że nawóz albo środek został wytworzony z resztek zwierząt bądź produktów zawierających takie resztki.

Pozwolenie ważne jest bezterminowo. Uwaga – może ono zostać cofnięte. Stanie się tak, jeśli twoje produkty zagrażają zdrowiu i życiu ludzi i zwierząt oraz środowisku oraz gdy rzeczywisty skład produktów różni się od tego, co zadeklarowałeś w dokumentacji. Minister może nakazać ci natychmiastowe usunięcie produktów z rynku lub da ci 3 miesiące czasu.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument otrzymasz jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o pozwolenie na handel nawozami albo środkami wspomagającymi uprawę roślin

Ile zapłacisz

 • 705 zł - opłata skarbowa za złożenie wniosku (jako dowód zapłaty możesz dołączyć wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej)

Opłatę wpłać na konto Miasta Stołecznego Warszawy.

 • 17 zł - opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Opłatę za pełnomocnictwo wpłać na konto Miasta Stołecznego Warszawy.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli minister wyda decyzję odmowną, to możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od doręczenia ci decyzji. Jeżeli minister nie zmieni decyzji, możesz wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Warto wiedzieć

Na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znajdziesz wykaz nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, wprowadzonych do obrotu na podstawie pozwolenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Rejestr zawiera:

 • datę ważności i numer zezwolenia na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu
 • nazwę środka ochrony roślin
 • producenta środka ochrony roślin
 • rodzaj środka ochrony roślin
 • zawartość i nazwę substancji czynnej wchodzącej w skład danego środka
 • informacje dotyczące klasyfikacji środka ochrony roślin
 • informacje o dopuszczeniu środka ochrony roślin do stosowania w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych i rezerwatów przyrody.

Czy ta strona była przydatna?