Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zezwolenie na prowadzenie schematu płatniczego

Prezes NBP sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem schematów płatniczych. Jeżeli chcesz prowadzić schemat płatniczy, to musisz uzyskać zezwolenie Prezesa NBP. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • elektronicznie
Załatw online

Zgodnie art. 132zu ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych dokumenty związane z postępowaniami w zakresie schematu płatniczego można składać wyłącznie w formie elektronicznej.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest schemat płatniczy

 

Schemat płatniczy to zbiór zasad definiujących w jaki sposób przeprowadzane są transakcje płatnicze wykonywane za pomocą instrumentów płatniczych, np. kart płatniczych, aplikacji mobilnych, portfeli elektronicznych. Zasady, które składają się na schemat płatniczy odnoszą się do następujących czynności:

 

 • wydawanie instrumentów płatniczych przez dostawców usług płatniczych,
 • świadczenie przez dostawców usługi acquiringu (w tym zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych),
 • przetwarzanie transakcji.

Schemat płatniczy obejmuje swoim zakresem wszystkie rodzaje instrumentów płatniczych.

Rodzajem schematu płatniczego jest także system kart płatniczych, który obejmuje zasady przeprowadzania transakcji płatniczych wykonywanych wyłącznie za pomocą kart płatniczych lub instrumentów płatniczych w oparciu o kartę.

Kiedy potrzebne jest zezwolenie Prezesa NBP na prowadzenie schematu płatniczego
Prowadzenie schematu płatniczego wymaga zezwolenia Prezesa NBP.

Z obowiązku uzyskania ww. zezwolenia możesz być zwolniony w następujących przypadkach:

 • jeżeli chcesz prowadzić tzw. trójstronny schemat płatniczy, tj. schemat, w którym organizacja płatnicza jako jedyna wydaje instrumenty płatnicze w ramach prowadzonego przez siebie schematu płatniczego oraz jako jedyna zapewnia akceptację tych instrumentów płatniczych przez akceptantów (tzn. pełni jednocześnie funkcje wydawcy i agenta rozliczeniowego);
 • jeżeli prowadzisz czterostronny schemat płatniczy podlegający nadzorowi odpowiedniego organu nadzoru państwa członkowskiego innego niż RP lub odpowiedniego organu UE i zamierzasz prowadzić schemat płatniczy na terenie Polski. W tym przypadku należy przedstawić potwierdzenie dokonania oceny zasad funkcjonowania schematu przez właściwy organ nadzoru wraz z dokumentami podlegającymi ocenie (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż co najmniej 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem funkcjonowania schematu płatniczego.

Za rozpoczęcie funkcjonowania schematu płatniczego uznaje się termin zawarcia pierwszej umowy o wydawanie danego instrumentu płatniczego z wydawcą prowadzącym działalność na terytorium Polski lub termin wydania pierwszego instrumentu płatniczego w Polsce.

Gdzie załatwisz sprawę

Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku

Wniosek o wydanie zezwolenia Prezesa NBP na prowadzenie schematu płatniczego wyślij na adres nadzor@nbp.pl

Do wniosku dołącz dokumenty i informacje wskazane w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego, tj.:

 1. dane o nazwie i siedzibie organizacji płatniczej;
 2. dane o nazwie schematu płatniczego;
 3. rodzaje wydawanych instrumentów płatniczych ze wskazaniem walut, w których będzie przeprowadzane przetwarzanie i rozliczanie transakcji płatniczych realizowanych instrumentami płatniczymi wydanymi w ramach schematu płatniczego;
 4. dokumenty określające zasady funkcjonowania schematu płatniczego;
 5. warunki przystąpienia i uczestnictwa w schemacie płatniczym;
 6. procedurę udostępniania uczestnikom zasad funkcjonowania schematu płatniczego;
 7. dane o nazwie i siedzibie każdego podmiotu, który jest odpowiedzialny za określone działanie schematu płatniczego, funkcjach, za które jest odpowiedzialny dany podmiot, i zakresie jego odpowiedzialności;
 8. dane o infrastrukturze, systemach płatności i schematach płatniczych, z którymi będzie związane funkcjonowanie schematu, a także o podmiocie obsługującym transakcje w rozumieniu art. 2 pkt 28 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, zwanego dalej „rozporządzeniem (UE) 2015/751”, jeżeli schemat płatniczy jest czterostronnym systemem kart płatniczych, o którym mowa w art. 2 pkt 17 tego rozporządzenia;
 9. procedurę rozliczania i rozrachunku transakcji płatniczych wynikających z funkcjonowania schematu płatniczego;
 10. opis przepływu środków pieniężnych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w schemacie płatniczym oraz użytkownikami usług płatniczych;
 11. opis struktury organizacyjnej organizacji płatniczej, wraz z jej schematem graficznym;
 12. opis systemu kontroli wewnętrznej organizacji płatniczej;
 13. w zakresie działalności polegającej na przetwarzaniu transakcji płatniczych – rozwiązania organizacyjne w organizacji płatniczej dotyczące:
  a) struktury i procedur podejmowania decyzji,
  b) sposobu ustalania kosztów 
  − jeżeli działalność ta nie została powierzona podmiotowi trzeciemu;
 14. zasady i tryb nawiązywania współpracy z akceptantami w ramach schematu płatniczego;
 15. zasady związane z postępowaniem reklamacyjnym w ramach schematu płatniczego;
 16. procedury zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka związanego z funkcjonowaniem schematu płatniczego, a także zasady ich aktualizacji;
 17. zasady przekazywania uczestnikom i użytkownikom informacji o rodzajach ryzyka, o których mowa w pkt 16;
 18. procedurę postępowania w przypadku wystąpienia zdarzenia, o którym mowa w art. 132zq ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, tj. incydentu;
 19. procedurę monitorowania i rejestrowania transakcji płatniczych;
 20. zasady funkcjonowania instrumentu płatniczego;
 21. zasady wydawania i akceptowania instrumentów płatniczych;
 22. procedurę w zakresie ochrony tajemnicy, o której mowa w art. 11 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych, w tym ochrony wrażliwych danych płatniczych, chyba że ustalenie takiej procedury zostało powierzone wydawcy instrumentu płatniczego;
 23. wskazanie zidentyfikowanych funkcji krytycznych oraz planu ciągłości działania schematu płatniczego;
 24. wskazanie rozwiązań technologicznych, z uwzględnieniem architektury systemów teleinformatycznych, w tym:
  a) produkcyjnego i zapasowego środowiska teleinformatycznego,
  b) sposobu monitorowania transakcji płatniczych,
  c) przepływu danych,
  d) bezpieczeństwa danych i systemów;
 25. procedurę fizycznego i zdalnego zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem do infrastruktury schematu płatniczego;
 26. metodykę przeprowadzania testów bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz planu ciągłości działania schematu płatniczego;
 27. zasady funkcjonowania systemu opłat i kar w relacjach pomiędzy wszystkimi podmiotami uczestniczącymi w prowadzonym schemacie płatniczym;
 28. wyniki audytu systemu teleinformatycznego lub operacyjnego przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny, jeżeli został dokonany;
 29. poświadczenia zgodności funkcjonowania schematu płatniczego z międzynarodowymi normami i standardami, jeżeli zostały uzyskane.

Uwaga

Jeżeli schemat płatniczy jest systemem kart płatniczych, do wniosku dołącz dokumenty i informacje potwierdzające zgodność zasad funkcjonowania schematu płatniczego z wymogami określonymi w rozporządzeniu (UE) 2015/751:

 • ustaloną stawkę opłaty interchange z tytułu pojedynczej transakcji płatniczej oraz zasady naliczania tej opłaty; jeżeli w ramach systemu kart płatniczych stosowane są niejednolite stawki opłaty interchange – wskazanie każdej ze stawek i zakresu ich stosowania;
 • sposób naliczania opłaty z tytułu kompensaty netto, przy uwzględnieniu wysokości ustalonych stawek dla każdego rodzaju instrumentu, w podziale na waluty;
 • sposób naliczania opłat naliczanych na rzecz organizacji kartowej od wydawców oraz od agentów rozliczeniowych, w tym opłat naliczanych z tytułu opłaty systemowej;
 • sposób rozdzielności systemu kart płatniczych i podmiotów obsługujących transakcje, o której mowa w art. 7 rozporządzenia (UE) 2015/751.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny
Dokument możesz złożyć jako:
Dokument elektroniczny

Ankieta dotycząca schematu płatniczego została przygotowana w celu usprawnienia procesu uzyskania zezwolenia Prezesa NBP na prowadzenie schematu płatniczego.


Wielkość załączników

Ze względów technicznych, całkowity rozmiar załączników w pojedynczej wiadomości e-mail przesyłanej do NBP nie może przekraczać 15 MB. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami na temat zabezpieczeń komunikacji elektronicznej przesyłanej do Narodowego Banku Polskiego w ramach procesu sprawowanego nadzoru oversight.

Ustanowienie pełnomocnika

 

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Wniosek złóż co najmniej 3 miesiące przed planowanym rozpoczęciem funkcjonowania schematu płatniczego.

Za rozpoczęcie funkcjonowania schematu płatniczego uznaje się termin zawarcia pierwszej umowy o wydawanie danego instrumentu płatniczego z wydawcą prowadzącym działalność na terytorium Polski lub termin wydania pierwszego instrumentu płatniczego w Polsce.

 1. Formalna ocena wniosku

NBP weryfikuje kompletność wniosku. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku, zostaniesz wezwany do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

 1. Merytoryczna ocena wniosku

NBP oceni merytorycznie wniosek pod kątem spełnienia ustawowych kryteriów uszczegółowionych w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie funkcjonowania schematu płatniczego, tj. zapewnienia zgodności funkcjonowania schematu płatniczego z przepisami prawa oraz zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności funkcjonowania schematu płatniczego.

 1. Wydanie decyzji

Prezes NBP wydaje decyzję w sprawie uzyskania zezwolenia na prowadzenie schematu płatniczego, na podstawie przekazanej w toku postępowania dokumentacji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

82 zł

+ 17 zł (jeśli działasz przez pełnomocnika).

Opłatę skarbową uiszcza się na właściwy rachunek Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania kompletnego wniosku przez NBP.

Jak możesz się odwołać

Jeżeli jesteś niezadowolony z otrzymanej decyzji, to możesz w terminie 14 dni od daty jej otrzymania zwrócić się do Prezesa Narodowego Banku Polskiego z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, zgodnie z art. 127 § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Po wyczerpaniu wyżej wymienionego trybu, na podstawie art. 50 § 1, art. 52 § 1 i 2, art. 53 § 1 i 4 oraz art. 54 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi możesz wnieść skargę na decyzję Prezesa Narodowego Banku Polskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Narodowego Banku Polskiego, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zgodnie z art. 52 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, możesz wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, również wtedy gdy nie skorzystasz z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Narodowego Banku Polskiego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Niezależnie od powyższych uprawnień, zgodnie z art. 127a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, w ciągu 14 dni od daty doręczenia decyzji możesz zrzec się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doręczenia Prezesowi Narodowego Banku Polskiego oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza brak możliwości zaskarżenia decyzji do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Warto wiedzieć

Zezwolenia Prezesa NBP wymaga również zmiana zasad funkcjonowania schematu płatniczego.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej NBP w części dotyczącej systemu płatniczego i nadzoru systemowego.

Zapoznaj się z następującymi dokumentami:

Czy ta strona była przydatna?