Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zgłoszenie sprawy do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Prowadzisz firmę, która mogłaby się rozwijać, ale urząd wydał niekorzystną dla ciebie decyzję? A może urzędnicy niesprawiedliwie nałożyli na ciebie kary finansowe? Między innymi w takich sytuacjach masz prawo zwrócić się o pomoc do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Rzecznik MŚP zajmuje się ochroną mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców. Rzecznik może występować w sprawach pomiędzy przedsiębiorcą a urzędem, przedsiębiorcą a samorządem lokalnym, bądź przedsiębiorcą a instytucją państwową.

Uwaga! Rzecznik nie może wkraczać w spory na linii przedsiębiorca – inny przedsiębiorca.

Z pomocy Rzecznika MŚP możesz skorzystać np. gdy:

 • urząd wydał niekorzystną decyzję, zakazującą ci np. rozwijania działalności
 • urząd niesprawiedliwie uznał cię winnym jakichś uchybień i nałożył karę
 • urząd odmówił ci wpisu do rejestru działalności regulowanej, chociaż spełniasz wszystkie warunki

Możesz zgłosić się do Rzecznika z wnioskiem o pomoc we własnej sprawie, jeśli spełniasz dwa warunki:

 • jesteś mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą
 • sprawa, którą zgłaszasz dotyczy postępowania przed organem administracji publicznej, organizacją lub instytucją publiczną

Do Rzecznika swoje sprawy mogą zgłaszać także organizacje przedsiębiorców.

Jesteś mikroprzedsiębiorcą, jeśli w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • zatrudniałeś mniej niż 10 pracowników
 • twój roczny obrót netto (ze sprzedaży usług, towarów, wyrobów i operacji finansowych) nie przekroczył równowartości w złotych 2 mln euro
 • suma twoich aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości w złotych 2 mln euro

Jesteś małym przedsiębiorcą, jeśli w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • w twojej firmie zatrudniono mniej niż 50 pracowników oraz
 • twój roczny obrót netto (ze sprzedaży usług, towarów, wyrobów i operacji finansowych) nie przekroczył równowartości w złotych 10 mln euro
 • suma aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości 10 mln euro w złotych

Jesteś średnim przedsiębiorcą, jeśli w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

 • w twojej firmie zatrudniono mniej niż 250 pracowników
 • twój roczny obrót netto (ze sprzedaży usług, towarów, wyrobów i operacji finansowych) nie przekroczył równowartości w złotych 50 mln euro
 • suma twoich aktywów bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyła równowartości 43 mln euro w złotych

Dokładne informacje o tym, kto jest mikroprzedsiębiorcą, małym i średnim przedsiębiorcą, znajdziesz w art. 7 ustawy Prawo przedsiębiorców.

Jeśli nadal nie wiesz czy w twojej sprawie Rzecznik może podjąć działania, wypełnij krótką ankietę.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców
 • BIURO RZECZNIKA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORCÓW

Jeśli twoja firma mieści się na terenie województwa:

 • małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego lub świętokrzyskiego – wniosek złóż w oddziale terenowym w Krakowie
 • kujawsko-pomorskiego, pomorskiego lub zachodniopomorskiego – wniosek złóż w oddziale terenowym w Gdańsku
 • podlaskiego lub warmińsko-mazurskiego – wniosek złóż w oddziale terenowym w Białymstoku
 • dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego lub wielkopolskiego – wniosek złóż w oddziale terenowym w Poznaniu

Jeżeli na terenie twojego województwa nie ma oddziału terenowego to wniosek złóż do biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Warszawie.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o podjęcie interwencji Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Wniosek możesz złożyć:

 • wypełniając kreator online na Biznes.gov.pl (nie musisz pobierać i drukować wniosku, wystarczy Profil Zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny; odpowiedź otrzymasz na Biznes.gov.pl)
 • pobierając wniosek papierowy i przesyłając go mailowo na adres: biuro@rzecznikmsp.gov.pl
 • pobierając wniosek papierowy, drukując go i dostarczając osobiście lub listownie do biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, ul. Wilcza 46, 00-679 Warszawa, tel.: 22 123 70 70 lub do oddziału terenowego właściwego dla twojej siedziby:
  • oddział terenowy w Krakowie (województwo małopolskie, podkarpackie, śląskie i świętokrzyskie): ul. Kanoniczna 11, 31-001 Kraków, tel. kom: 721 721 930, e-mai: krakow@rzecznikmsp.gov.pl
  • oddział terenowy w Gdańsku (województwo kujawsko-pomorskie, pomorskie i zachodniopomorskie): ul. Gomółki 2, 80-279 Gdańsk, tel.: 58 350 21 70, e-mail: gdansk@rzecznikmsp.gov.pl
  • oddział terenowy w Białymstoku (województwo podlaskie i warmińsko-mazurskie): ul Ciepła 1, 15-472 Białystok, tel. kom: 690 901 717, e-mail: bialystok@rzecznikmsp.gov.pl
  • oddział terenowy w Poznaniu (województwo dolnośląskie, lubuskie, opolskie i wielkopolskie): ul. Wielka 20, 61-774 Poznań, tel. kom: 726 726 830, e-mail: poznan@rzecznikmsp.gov.pl

Dokumenty

Ustanowienie pełnomocnika

Jeśli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, pamiętaj o dołączeniu pełnomocnictwa oraz dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu. Z opłaty skarbowej zwolnione są m.in. jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.

Opłatę skarbową od pełnomocnictwa wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby biura lub oddziału terenowego Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, w którym składasz pełnomocnictwo:

 • opłatę za pełnomocnictwo składane do biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Warszawie wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy. Sprawdź numer konta
 • opłatę za pełnomocnictwo składane do oddziału terenowego w Krakowie wpłać na konto Urzędu Miasta Krakowa. Sprawdź numer konta
 • opłatę za pełnomocnictwo składane do oddziału terenowego w Gdańsku wpłać na konto Urzędu Miasta Gdańska. Sprawdź numer konta
 • opłatę za pełnomocnictwo składane do oddziału terenowego w Białymstoku wpłać na konto Urzędu Miasta Białegostoku. Sprawdź numer konta
 • opłatę za pełnomocnictwo składane do oddziału terenowego w Poznaniu wpłać na konto Urzędu Miasta Poznania. Sprawdź numer konta
 1. Weryfikacja wniosku przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Po zapoznaniu się z wnioskiem Rzecznik może:

 • podjąć czynności
 • wskazać ci przysługujące prawa i środki działania
 • przekazać sprawę według właściwości
 • odmówić podjęcia czynności, o czym poinformuje cię i uzasadni swoją decyzję

 1. Odpowiedź na wniosek

Rzecznik przekaże ci informację, jakie jest jego stanowisko w twojej sprawie. Rzecznik wyjaśni też, jakie czynności podejmie (albo zawiadomi o ich braku).

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc na podjęcie czynności przez Rzecznika. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Warto wiedzieć

Rzecznik zajmując się twoją sprawą może:

 • żądać od urzędów i instytucji publicznych złożenia wyjaśnień, udzielenia informacji lub udostępnienia akt i dokumentów
 • wesprzeć cię na etapie postępowań administracyjnych, a w razie potrzeby wnieść skargę do sądu administracyjnego
 • złożyć do właściwych urzędów wniosek o wydanie objaśnień prawnych szczególnie skomplikowanych przepisów, które dotyczą prowadzenia działalności gospodarczej
 • zwrócić się do Naczelnego Sądu Administracyjnego lub Sądu Najwyższego o rozstrzygnięcie, jeśli sądy rozbieżnie stosują prawo
 • wystąpić do właściwych instytucji z wnioskiem o zmianę prawa
 • poinformować właściwe jednostki nadzoru lub kontroli o odnotowanych nieprawidłowościach
 • wnieść skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego
 • zwrócić się o rozpoczęcie postępowania administracyjnego, wnosić skargi i skargi kasacyjne do sądu administracyjnego, a także brać udział w tych postępowaniach – na takich samych prawach jak prokurator
 • żądać od uprawnionego oskarżyciela (np. prokuratora) rozpoczęcia postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa wszczynane z urzędu
 • informować właściwe urzędy i instytucje o barierach i utrudnieniach w wykonywaniu działalności gospodarczej

W sprawach karno-skarbowych Rzecznik może złożyć do sądu wyłącznie tzw. skargę nadzwyczajną.

Jak w praktyce wygląda pomoc Rzecznika MŚP

Przykład 1:

Rzecznik MŚP wystąpił w obronie przedsiębiorcy, który zgłosił przewóz drogowy oleju napędowego. Biznesmen dopełnił wszystkich formalności, jednak zapomniał podać w zgłoszeniu przewozu numeru zezwolenia (choć je posiadał). Urząd celno-skarbowy nie wziął tego pod uwagę i ukarał przedsiębiorcę karą 5 tys. zł. W postępowanie włączył się Rzecznik MŚP wskazując, że przewóz odbył się legalnie, a brak numeru zezwolenia nie jest powodem do wymierzenia kary. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej, do którego wniesiono odwołanie w tej sprawie, zgodził się z opinią Rzecznika i odstąpił od wymierzenia kary.

 

Przykład 2:

Przedsiębiorca prowadzący drukarnię otrzymał zlecenie wykonania dla mieszkańców spółdzielni mieszkaniowej książeczek opłat mieszkaniowych. W drukarni kontrolę przeprowadził Urząd Komunikacji Elektronicznej (UKE). W trakcie kontroli stwierdzono, że książeczka opłat z adresem i danymi osobowymi lokatora stanowi przesyłkę pocztową. Urząd wydał decyzję nakazującą wstrzymanie działalności w zakresie świadczenia usług pocztowych bez wymaganego wpisu do rejestru operatorów pocztowych. W sprawę włączył się Rzecznik MŚP uznając, że w swojej decyzji UKE naruszył prawo, w szczególności zasadę przyjaznej przedsiębiorcom interpretacji przepisów. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, w którym rozpatrywano tę sprawę, podzielił opinię Rzecznika i uchylił decyzję UKE.

Zobacz inne interwencje podjęte przez Rzecznika MŚP.

Czy ta strona była przydatna?