Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Odnów 5-letni termin ważności wypisów z licencji wspólnotowej dotyczącej międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy (LR9)

Jeśli chcesz zarobkowo wykonywać międzynarodowy przewóz drogowy rzeczy to musisz posiadać ważne wypisy z licencji wspólnotowej. Poniżej dowiesz się jak odnowić ważność wypisów z licencji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wniosek podpisz kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Usługa przeznaczona jest wyłącznie dla przedsiębiorców posiadających licencję wspólnotową wydaną na okres powyżej 10 lat, którym upływa bądź upłynął termin ważności wypisów z licencji, a sama licencja pozostaje nadal ważna. W takim właśnie przypadku musisz złożyć wniosek o odnowienie 5-letniego terminu ważności wypisów.

Jeśli jednak termin ważności licencji oraz termin ważności wpisów z tej licencji upływają w tym samym terminie to musisz złożyć nowy wniosek o udzielenie licencji.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek o odnowienie ważności wypisów z licencji wspólnotowej możesz złożyć trzy miesiące przed terminem upływu ważności obecnych uprawnień.

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o odnowienie terminu ważności wypisów

Pamiętaj, aby dołączyć wszystkie wymagane dokumenty wymienione w druku LR9. 

We wniosku podaj liczbę wnioskowanych wypisów i liczbę zgłaszanych pojazdów.

W przypadku stwierdzenia braków formalnych w dokumentach Główny Inspektor Transportu Drogowego wezwie cię do ich uzupełnienia. Będziesz miał na to co najmniej 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek o wydanie licencji zawiera:

 • oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres
 • adres siedziby, w której prowadzona jest główna działalność
 • charakter prawny
 • numer NIP
 • dane kontaktowe (tel., fax, adres e-mail)
 • określenie liczby pojazdów i wypisów
 • dane zarządzającego transportem
 • sposób odbioru dokumentów (osobiście/przesyłka kurierska)
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie osoby zarządzającej transportem następującej treści: "Oświadczam, że zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 będę pełnić rolę zarządzającego transportem" albo oświadczenie osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy, że spełnia warunki, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia
Informacja dodatkowa

Certyfikat wydawany jest przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, który jest podmiotem wyznaczonym przez Polskę do wydawania certyfikatów.

Certyfikat stanowi wystarczający dowód kompetencji zawodowych , o których mowa w art. 21 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009.

Jak uzyskać dokument?
Przewoźnik drogowy – uzyskanie certyfikatu kompetencji zawodowych w drogowym transporcie osób/rzeczy
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Możliwe dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (do wyboru):

 • roczne sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta (jeśli sprawozdanie podlega takiemu badaniu);
 • gwarancja bankowa;
 • ubezpieczenie, w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej.
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie przedsiębiorcy, że dysponuje bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu bazy.

Wzór dokumentu opracowany przez GITD.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczam, że zamierzam zatrudnić kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym lub zamierzam współpracować z osobami niezatrudnionymi przeze mnie, lecz wykonującymi osobiście przewóz na moją rzecz, spełniającymi warunki, o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy o transporcie drogowym.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie dotyczy osoby:

a)  będącej członkiem organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową,

b)  prowadzącej działalność gospodarczą - w przypadku innego przedsiębiorcy,

c)  zarządzającej transportem lub uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem w imieniu przedsiębiorcy.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wykaz pojazdów (cieżarowy) zawiera dane:

 • numer rejestracyjny,
 • marka pojazdu,
 • numer identyfikacyjny pojazdu - VIN,
 • rok produkcji,
 • rodzaj pojazdu,
 • dopuszczalna ładowność (kg),
 • DMC pojazdu/zespołu pojazdów (kg),
 • prawo dysponowania,
 • ważność prawa dysponowania.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Informację o niekaralności składają:

 • przedsiębiorca;
 • wszystkie osoby uprawnione do reprezentacji firmy według KRS;
 • osoby zarządzające transportem.

Wniosek możesz wypełnić na komputerze i wydrukować. Wystarczy, że pobierzesz wzór wniosku.

Jeśli reprezentuje cię pełnomocnik, to do wniosku dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Uwaga: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłacasz na inne konto niż opłatę za wydanie wypisu z licencji. Szczegóły znajdziesz na stronie GITD.

Termin

Wniosek o odnowienie ważności wypisów z licencji wspólnotowej możesz złożyć trzy miesiące przed terminem upływu ważności obecnych uprawnień.

 1. Odbierz wypisy z licencji wspólnotowej

Główny Inspektor Transportu Drogowego po zweryfikowaniu dokumentów wyda ci nowy (aktualny) wypis z licencji wspólnotowej na każdy pojazd.

Wypisy możesz odebrać osobiście lub otrzymać przesyłką kurierską. Za przesyłkę zapłacisz dodatkowo.

Dokumenty

Jeśli przy odbiorze dokumentu reprezentuje cię pełnomocnik, to dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem opłaty skarbowej w wysokości 17 zł.

Uwaga: Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłacasz na inne konto niż opłatę za wydanie wypisu z licencji. Szczegóły znajdziesz na stronie na stronie GITD.

Ile zapłacisz

Zapłać za odnowienie 5-letniego terminu ważności wypisów z licencji udzielonej na okres powyżej 10 lat:

 •  40 zł za każdy wypis z licencji

Przelej opłatę na konto wskazane przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego. W tytule przelewu bezwzględnie podaj swój numer NIP.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Jeśli GITD odmówi ci wydania wypisów z licencji, to możesz złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek złóż do GITD w terminie 14 dni od daty otrzymania odmowy.

Warto wiedzieć

Twoja sytuacja finansowa musi być stabilna

Jako przedsiębiorca, prowadzący działalność w zakresie międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy, musisz posiadać odpowiednie środki finansowe na zabezpieczenie swoich zobowiązań.

To oznacza, że musisz dysponować środkami finansowymi (np. w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczenia) w kwocie co najmniej:

 • 9000 euro – na pierwszy pojazd,
 • 5000 euro na każdy następny pojazd.

W 2018 r. kurs euro do przeliczenia wynosi 4,3132 zł.

Zgłaszaj zmiany

Pamiętaj, że musisz zgłaszać do GITD zmianę danych, podanych we wniosku. Masz na to 28 dni od dnia powstania zmiany.

Czy ta strona była przydatna?