Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym punkt zbierania pojazdów

Złożenie do organu właściwego zawiadomienia o zakończeniu działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym punkt zbierania pojazdów.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu jest obowiązany w terminie 14 dni złożyć marszałkowi województwa lub regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska właściwemu miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu zawiadomienie o zakończeniu działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym punkt zbierania pojazdów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

14 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy marszałkowskie
  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska

Wniosek należy złożyć do marszałka województwa lub do regionalnego dyrektora ochrony środowiska właściwych miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie zawiadomienia o zakończeniu działalności w zakresie demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji lub o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy z przedsiębiorcą prowadzącym stację demontażu

Zawiadomienie składane jest marszałkowi województwa lub regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska (RDOŚ) właściwemu miejscowo do wydania pozwolenia zintegrowanego lub innej decyzji w zakresie gospodarki odpadami wymaganej w związku z prowadzeniem stacji demontażu (w zależności od tego jakie decyzje bądź pozwolenia zostały wydane w związku z podjęciem działalności).

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Zawiadomienie powinno zawierać:

  • nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
  • datę zakończenia działalności lub rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy - nazwę, siedzibę i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania odpadów.

Termin

14 dni od dnia zaprzestania wykonywania działalności.

  1. Weryfikacja zawiadomienia

Zawiadomienie jest rejestrowane i weryfikowane.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Brak procedury odwoławczej.

Warto wiedzieć

Minister właściwy do spraw środowiska określi wzór zawiadomienia w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Czy ta strona była przydatna?