Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nadzór budowlany prowadzi postępowanie legalizacyjne w sprawie obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez pozwolenia na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych? Nakazał ci dostarczyć zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Zobacz, jak je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W przypadku prowadzenia przez organ nadzoru budowlanego postępowania legalizacyjnego dotyczącego obiektu budowlanego (lub jego części) wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganego: pozwolenia na budowę, zgłoszenia budowy lub robót budowlanych, lub pomimo wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji właściwy organ nadzoru budowlanego postanowieniem nakłada na inwestora obowiązek przedłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów wskazanych w art. 48 ust. 3, albo art. 49b ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Jednym z wymaganych dokumentów jest zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (jeżeli takiego planu nie ma, to należy przedłożyć ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu). Przy postępowaniu dotyczącym obiektu budowlanego wybudowanego lub będącego w budowie bez wyżej wymienionego zgłoszenia dokumenty należy przedłożyć w terminie 30 dni od nałożenia takiego obowiązku. Natomiast przy postępowaniu legalizacyjnym dotyczącym obiektu budowlanego wybudowanego, bądź będącego w budowie bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowy, dokumenty należy złożyć w terminie podanym w postanowieniu nakładającym obowiązek ich przedłożenia. Przy wydawaniu zaświadczenia stronami są tylko wnioskodawca i organ właściwy.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek powinien być złożony jak najszybciej, z uwagi na konieczność dotrzymania terminu podanego w postanowieniu nakładającym obowiązek przedłożenia zaświadczenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy miast lub gmin
  • urzędy miast na prawach powiatu

Wniosek o wydanie zaświadczenia złóż do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, na której znajduje się legalizowany obiekt budowlany.

W przypadku, gdy nieruchomość położona jest na obszarze właściwości dwóch lub więcej organów, to orzekanie należy do organu, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia

Termin

Wniosek powinien być złożony jak najszybciej, z uwagi na konieczność dotrzymania terminu podanego w postanowieniu nakładającym obowiązek przedłożenia zaświadczenia.

  1. Weryfikacja formalno-prawna wniosku

Wniosek zostaje zarejestrowany i poddany weryfikacji formalno-prawnej.

Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten wynosi od 7 do 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).

  1. Ocena merytoryczna wniosku i wydanie zaświadczenia

1. Organ właściwy dokonuje oceny zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli jest zgodna, to wydawane jest zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2. Właściwy organ może, przed wydaniem zaświadczenia, przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

3. W przypadku, gdy budowa nie jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, organ właściwy wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (na postanowienie można złożyć zażalenie). Powodem odmowy wydania zaświadczenia może być, m.in. brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4. Wnioskodawca otrzymuje zaświadczenie o zgodności budowy z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, który zobowiązany jest je złożyć, w określonym w postanowieniu terminie, do właściwego organu nadzoru budowlanego.

Dokumenty

Ile zapłacisz

17 zł

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

W przypadku wydania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wnioskodawca może złożyć na nie zażalenie. Zażalenie można wnieść w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia. Należy je złożyć do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Czy ta strona była przydatna?