Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Chcesz zalegalizować samowolę budowlaną i musisz dostarczyć nadzorowi budowlanemu dokumenty legalizacyjne? Sprawdź jak uzyskać zaświadczenie o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie
  • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jeśli jako inwestor, właściciel albo zarządca obiektu budowlanego złożyłeś wniosek o legalizację samowoli budowlanej, musisz dostarczyć do organu nadzoru budowlanego dokumenty legalizacyjne.

Takim dokumentem jest zaświadczenie – wydawane przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta – o zgodności budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i innymi aktami prawa miejscowego. W przypadku braku planu miejscowego lub uchwał w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub towarzyszącej, zgodność budowy jest potwierdzana z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Organ nadzoru budowlanego poinformuje cię o obowiązku dostarczenia zaświadczenia.

Uwaga! Jeśli nie dostarczysz wymaganych dokumentów legalizacyjnych w terminie, organ nadzoru wyda nakaz rozbiórki.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia jak najszybciej po otrzymaniu postanowienia, które zobowiązuje cię do dostarczenia dokumentów legalizacyjnych.

Po odbiorze postanowienia, będziesz mieć nie więcej niż 60 dni na dostarczenie zaświadczenia do organu nadzoru budowlanego.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • urzędy miast lub gmin
  • urzędy miast na prawach powiatu

Złóż wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego dla miejsca położenia nieruchomości, na której znajduje się legalizowany obiekt budowlany.

Jeśli nieruchomość jest położona na obszarze właściwości kilku organów, sprawę załatwi organ, na którego obszarze znajduje się większa część nieruchomości.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj miejsce inwestycji.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia

Wniosek możesz złożyć na piśmie albo w formie elektronicznej na skrzynkę ePUAP właściwego urzędu miasta lub gminy. Wniosek złożony przez internet musi być podpisany podpisem kwalifikowanym albo profilem zaufanym.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia

Termin

Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia jak najszybciej po otrzymaniu postanowienia, które zobowiązuje cię do dostarczenia dokumentów legalizacyjnych.

Po odbiorze postanowienia, będziesz mieć nie więcej niż 60 dni na dostarczenie zaświadczenia do organu nadzoru budowlanego.

  1. Urząd sprawdzi wniosek pod względem formalnym i prawnym

Jeżeli wniosek ma braki formalne, na przykład nie zapłaciłeś opłaty, urząd wezwie cię do ich uzupełnienia. Będziesz mieć na to co najmniej 7 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, twój wniosek nie będzie dalej rozpatrywany.

  1. Organ nadzoru budowlanego oceni wniosek merytorycznie i wyda zaświadczenie

Organ nadzoru budowlanego oceni zgodność budowy z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i jeśli stwierdzi taką potrzebę – przeprowadzi postępowanie wyjaśniające.

Jeżeli organ potwierdzi, że budowa jest zgodna z miejscowym planem, otrzymasz zaświadczenie. W przypadku, gdy budowa nie jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, organ nadzoru budowlanego wyda postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia. Powodem odmowy wydania zaświadczenia może być między innymi brak obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po otrzymaniu zaświadczenia, złóż je do organu nadzoru budowlanego, który zobowiązał cię do jego uzyskania.

Dokumenty

Ile zapłacisz

  • 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz wniosek. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład jeśli wniosek składasz do Urzędu Miasta Poznania, to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

  • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie)  

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Gdzie zapłacić: opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z postanowieniem o odmowie wydania zaświadczenia, możesz złożyć na nie zażalenie. Zażalenie złóż do właściwego samorządowego kolegium odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie. Masz na to 7 dni – licząc od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Przeczytaj, jak złożyć zażalenie.

Czy ta strona była przydatna?