Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Rezygnacja z tytułu rzeczoznawcy budowlanego w izbie inżynierów budownictwa

Uzyskanie decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • listownie
 • w siedzibie Izby

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Osoba posiadająca tytuł rzeczoznawcy budowlanego, o którym mowa w art. 8b ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, może na własny wniosek zrezygnować z tego tytułu. Ponadto, rzeczoznawcy budowlani mogą zostać pozbawieni tytułu w przypadku:

 • pozbawienia praw publicznych,
 • ukarania z tytułu odpowiedzialności zawodowej lub
 • nienależytego wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego.

Wniosek o wydanie decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego należy złożyć do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa). Przepisy nie regulują co powinien zawierać wniosek, a także czy wymagane są załączniki. W praktyce powinien on zawierać dane osobowe i adresowe wnioskodawcy (rzeczoznawcy budowlanego).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

POLSKA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA W WARSZAWIE ul. Kujawska 1, 00-793 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek własny o pozbawienie tytułu rzeczoznawcy budowlanego należy złożyć wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na adres: ul. Kujawska 1, 00- 793 Warszawa.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
 1. Formalne sprawdzenie wniosku

 • Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ samorządu zawodowego wyznaczy jej termin do wniesienia tych należności. Termin ten nie może być krótszy niż 7 dni, a dłuższy niż 14 dni. Jeżeli w wyznaczonym terminie należności nie zostaną uiszczone, wniosek podlega zwrotowi lub czynność uzależniona od opłaty zostanie zaniechana (art. 261 § 1 i 2 k.p.a.).
 • Wniosek zostaje zweryfikowany pod względem formalnym. Jeżeli nie czyni on zadość wymaganiom ustalonym w przepisach prawa, organ właściwy wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania (art. 64 § 2 k.p.a.). Braki mogą dotyczyć np.: braku części danych adresowych lub osobowych we wniosku.

Termin

Przepisy nie regulują terminu, w którym Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ma obowiązek sprawdzić kompletność i poprawność wniosku.

 1. Ocena merytoryczna wniosku i wydanie decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego

 • Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, który prowadzi postępowania w sprawie pozbawienia tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Do rozstrzygania w sprawach indywidualnych Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej może powołać co najmniej 3-osobowy zespół orzekający.
 • W przypadku, gdy złożony wniosek o pozbawienie tytułu rzeczoznawcy nie posiadał braków formalnych lub też zostały one uzupełnione, Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa dokonuje weryfikacji merytorycznej wniosku. Przepisy prawa nie przewidują sytuacji, w której wnioskodawca nie mógłby uzyskać na wniosek własny decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
 •  Na każdym etapie postępowania organ, który je prowadzi ma prawo wezwać wnioskodawcę do udziału w podejmowanych czynnościach i do złożenia wyjaśnień osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie (zgodnie z art. 50-56 k.p.a.).
 • Krajowa Komisja Kwalifikacyjna lub powołany przez jej przewodniczącego zespół orzekający wydaje decyzję o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Gdy decyzja ta stanie się ostateczna dokonuje się skreślenia z listy rzeczoznawców budowlanych.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię Krajowa Komisja Kwalifikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 1. Skreślenie z listy rzeczoznawców budowlanych

Krajowa Izba Inżynierów Budownictwa prowadzi w formie elektronicznej listę rzeczoznawców budowlanych. Aby dokonać wykreślenia z listy należy wydać decyzję o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego i po uprawomocnieniu wykreślić osobę pozbawioną tytułu z listy rzeczoznawców.

Termin

Automatycznie po uprawomocnieniu decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Decyzja staje się prawomocna, jeżeli żadna ze stron nie wniesie odwołania w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Ile zapłacisz

10,00 zł

Opłata skarbowa za wydanie decyzji.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Po wydaniu przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego wnioskodawca może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Należy go złożyć w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W przypadku ponownego wydania decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego wnioskodawcy przysługuje skarga do właściwego sądu administracyjnego, którą należy złożyć w terminie 30 dni od otrzymania decyzji.

Przepisy nie wskazują, jakie mogłyby być przesłanki do odmowy pozbawienia wnioskodawcy na wniosek własny tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Zatem podane środki odwoławcze mają charakter jedynie teoretyczny.

Czy ta strona była przydatna?