Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Złóż czynny żal - dobrowolne przyznanie się do naruszenia przepisów podatkowych

Zapomniałeś o złożeniu deklaracji lub zapłaceniu podatku w terminie i obawiasz się konsekwencji karnoskarbowych? Skorzystaj z instytucji czynnego żalu - poinformuj o tym naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego. Jeśli uregulujesz wszystkie swoje zobowiązania możesz uniknąć kary. Sprawdź, kiedy i jak możesz to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy urząd skarbowy może odstąpić od kary za przestępstwo lub wykroczenie skarbowe

W niektórych sytuacjach naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego może odstąpić od ukarania sprawcy, który nie dopełnił ciążących na nim obowiązków. Aby to było możliwe, sprawca jednak musi:

 • złożyć czynny żal, czyli zawiadomić o popełnieniu czynu zabronionego, w którym dobrowolnie poinformuje naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, o tym jakich obowiązków nie dopełnił
 • dopełnić obowiązków, w tym uiścić w całości zobowiązanie, którego nie uregulował.

Pamiętaj! Czynny żal powinien złożyć ten, kto nie dopełnił obowiązku. Jeśli wina leży po stronie biura księgowego to czynny żal składa to biuro, jeśli po stronie zarządu, czynny żal powinni podpisać wszyscy, którzy byli odpowiedzialni za powstanie uchybienia.

Kiedy można skorzystać z czynnego żalu

Sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego może złożyć czynny żal, w szczególności jeśli:

 • nie złożył zeznania podatkowego w terminie
 • nierzetelnie prowadził księgi rachunkowe
 • nierzetelnie wystawiał faktury
 • nie zapłacił lub zapłacił nieodpowiedni podatek dochodowy (PIT lub CIT) lub podatek VAT
 • bezprawnie stosował obniżone stawki VAT
 • bezprawnie stosował zwolnienie VAT
 • zataił przed organem podatkowym prawdziwe rozmiary prowadzonej działalności gospodarczej
 • wyłudził zwrot należności celnej
 • wyłudził pozwolenie celne. 

Czynny żal będzie skuteczny, tylko gdy podatnik:

 • przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim naczelnik urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego samodzielnie udokumentuje przestępstwo lub wykroczenie  
 • przyzna się do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego zanim organy ścigania rozpoczną czynności zmierzające do wykrycia tego przestępstwa lub wykroczenia (na przykład przeszukania, czynności sprawdzające czy kontrole).

Uwaga! Wyjątkowo możesz złożyć czynny żal po rozpoczęciu czynności przez organ ścigania, jeśli ten organ dostarczył podstaw do wszczęcia postępowania w sprawie czynu zabronionego.

Kiedy nie można skorzystać z czynnego żalu

Sprawca przestępstwa lub wykroczenia skarbowego nie może złożyć czynnego żalu, jeśli:

 • został wezwany w związku z popełnionym czynem zabronionym, a organy podatkowe udokumentowały już popełnienie przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego
 • jest w trakcie postępowania kontrolnego
 • zorganizował grupę albo związek mający na celu popełnienie przestępstwa skarbowego
 • nakłaniał inną osobę do popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego.

Pamiętaj! Żeby twój czynny żal był skuteczny, musisz wypełnić obowiązki wobec naczelnika urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego, w szczególności złożyć zaległe deklaracje podatkowe lub zapłacić w całości należności publicznoprawne, wraz z odsetkami.

Te obowiązki muszą zostać dopełnione jak najszybciej, na przykład w dniu, w którym składasz czynny żal, i najpóźniej w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy lub urząd celno-skarbowy oraz w sposób dla nich określony.

Zaległą deklarację podatkową możesz złożyć na kilka sposobów:

 • elektronicznie - przez e-Deklaracje
 • osobiście w urzędzie skarbowym, w którym się rozliczasz
 • listownie - wysyłając na adres urzędu skarbowego w którym się rozliczasz.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Czynny żal złóż w dowolnym momencie.

Czynny żal nie odniesie skutku, jeśli zostanie złożony w czasie, gdy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, a także po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, na przykład przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia czynu zabronionego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy celno-skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Czynny żal składasz do organu, w którym się rozliczasz.

Czynny żal możesz złożyć do urzędu skarbowego, inspektora kontroli skarbowej lub urzędu celnego także za pośrednictwem swojego uwierzytelnionego konta w e-Urzędzie Skarbowym.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zameldowania lub zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż pismo, w którym poinformujesz o naruszeniu obowiązków podatkowych lub obowiązków celnych

Czynny żal złóż do naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. Jeśli pomylisz się w wyborze urzędu, do którego powinieneś złożyć informację o popełnionym czynie zabronionym, twoje pismo zostanie przesłane do właściwego organu.

Czynny żal możesz złożyć na piśmie, przedstawić ustnie do protokołu lub w formie elektronicznej, wysyłając pismo ogólne na skrzynkę e-PUAP właściwego urzędu skarbowego lub urzędu celno-skarbowego lub przez platformę e-Urząd Skarbowy. Pismo złożone przez internet musi być podpisane podpisem kwalifikowanym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym

Czynny żal podpisz i złóż osobiście. Załatwienie sprawy przez pełnomocnika, który podpisze się na piśmie kierowanym do urzędu skarbowego, może zostać uznane za zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia karnoskarbowego, a nie dobrowolne przyznanie się do winy sprawcy tego czynu.

Czynny żal nie ma urzędowego wzoru ani formularza. Należy go sporządzić samodzielnie. Pismo powinno zawierać następujące elementy:

 • twoje dane
 • adresata, którym jest naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego
 • opis popełnionego czynu i jego okoliczności
 • wskazanie osób, które miały związek z popełnionym czynem zabronionym
 • informację o tym, czy sprawca naprawił swój czyn, a jeżeli tego nie zrobiłeś - to w jaki sposób i w jakim terminie zobowiązuje się do jego naprawienia.

Dokumenty

W treści zawiadomienia poinformuj urząd skarbowy, czy popełniony czyn został już naprawiony. Jeśli nie został naprawiony, w zawiadomieniu określ, w jaki sposób i w jakim terminie uregulujesz swoje zobowiązania, na przykład kiedy zapłacisz zaległe należności podatkowe albo złożysz deklarację podatkową.

Termin

Czynny żal złóż w dowolnym momencie.

Czynny żal nie odniesie skutku, jeśli zostanie złożony w czasie, gdy organ ścigania miał już wyraźnie udokumentowaną wiadomość o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia skarbowego, a także po rozpoczęciu przez organ ścigania czynności służbowej, na przykład przeszukania, czynności sprawdzającej lub kontroli zmierzającej do ujawnienia czynu zabronionego, chyba że czynność ta nie dostarczyła podstaw do wszczęcia postępowania.

 1. Naczelnik urzędu skarbowego lub celno-skarbowego rozpatrzy twój czynny żal

O tym, czy naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego pozytywnie rozpatrzył twoje pismo o dobrowolnym przyznaniu się do winy dowiesz się poprzez czynności jakie organ ścigania podejmie. 

Decyzje, które może podjąć organ ścigania:

 • uznanie czynnego żalu za skuteczny - naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego nie będzie cię o tym informował w osobnym piśmie. W takim przypadku naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego odstąpi od nałożenia kary za niedopełnienie obowiązków podatkowych lub obowiązków celnych. W pewnych sytuacjach organ może wskazać ci nowe terminy, w których będziesz zobowiązany zrealizować obowiązki których nie dopełniłeś,
 • uznanie czynnego żalu za nieskuteczny - jeżeli zaszły okoliczności wskazane w ustawie. W takim wypadku prowadzone jest postępowanie w sprawie o wykroczenie skarbowe lub przestępstwo skarbowe, na zasadach określonych w Kodeksie karnym skarbowym.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Ustawa nie przewiduje terminów procesowych właściwych dla rozpatrzenia zawiadomienia o popełnieniu czynu zabronionego.

Jak możesz się odwołać

W przypadku uznania przez naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celno-skarbowego, że czynny żal jest nieskuteczny, prowadzone jest postępowanie na zasadach ogólnych.

Warto wiedzieć

Nie musisz składać czynnego żalu w przypadku korekty deklaracji. Na przykład, jeśli w twojej deklaracji złożonej w terminie był błąd i z tego powodu składasz korektę. Jeśli jednak w ogóle nie złożyłeś deklaracji w określonym przepisami terminie, to żeby uniknąć kary, musisz złożyć czynny żal zanim organ ścigania wezwie cię do wyjaśnień.

Przeczytaj:

Czy ta strona była przydatna?