Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Sprostowanie wpisu w Centralnym Rejestrze Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane lub Centralnym Rejestrze Ukaranych z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej w Budownictwie

Sprostowanie wpisu do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane, Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Budowlanych lub Centralnego Rejestru Ukaranych z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej w Budownictwie.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Osoba, której dotyczy wpis do prowadzonego przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane lub Centralnego Rejestru Ukaranych z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej w Budownictwie (dalej zwanych Centralnym Rejestrem), może ubiegać się o sprostowanie dokonanego wpisu, gdy jest on niezgodny z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych lub decyzją o ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. Wniosek o sprostowanie wpisu należy złożyć:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego znajdującej się w Warszawie przy ulicy Kruczej 38/42,
 • pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej - podawcza@gunb.gov.pl (wymagany jest podpis kwalifikowany) lub za pośrednictwem ePUAP
 • pocztą elektroniczną na adres: dsw@gunb.gov.pl lub kancelaria@gunb.gov.pl - należy przesłać skan podpisanego wniosku,
 • faksem na numer (22) 629-30-89 lub (22) 661-81-42,
 • pocztą na adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa.

Przepisy nie regulują, co powinien zawierać wniosek o sprostowanie wpisu w przypadku niezgodności wpisu do Centralnego Rejestru z decyzją o nadaniu uprawnień budowlanych lub decyzją o ukaraniu w trybie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie. W praktyce wniosek powinien zawierać dane osobowe i adresowe wnioskodawcy (jednocześnie są to dane osoby, której dotyczy wpis), ewentualnie pozycję w rejestrze, a także informacje, które mają być sprostowane. Sprostowanie dokonanego wpisu do rejestru zwolnione jest z opłaty skarbowej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

GŁÓWNY URZĄD NADZORU BUDOWLANEGO ul. Krucza 38/42, 00-512 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotowanie i złożenie wniosku

Wniosek o sprostowanie wpisu do Centralnych Rejestrów należy złożyć:

 • osobiście w Kancelarii Ogólnej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
 • pocztą elektroniczną na adres elektronicznej skrzynki podawczej - podawcza@gunb.gov.pl (wymagany jest podpis kwalifikowany) lub za pośrednictwem ePUAP,
 • pocztą elektroniczną na adres: dsw@gunb.gov.pl lub kancelaria@gunb.gov.pl - należy przesłać skan podpisanego wniosku,
 • faksem na numer (22) 629-30-89 lub (22) 661-81-42,
 • pocztą na adres: Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa.

Dokumenty

 1. Weryfikacja formalna wniosku

Wniosek zostaje zweryfikowany pod względem formalnym. Wniosek nie będzie rozpoznany, jeśli na podstawie jego treści nie będzie można zidentyfikować wnioskodawcy. Natomiast, jeśli na podstawie treści podania można zidentyfikować wnioskodawcę, a niejasny jest tylko zakres sprostowania, przy czym na podstawie posiadanych przez organ dokumentów można ustalić gdzie w rejestrze powinno się dokonać sprostowania, organ dokona sprostowania.

 1. Ocena merytoryczna wniosku - Sprostowanie wpisu w Centralnym Rejestrze

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, na podstawie posiadanych dokumentów, weryfikuje treść wpisu dokonanego w Centralnym Rejestrze i sprawdza czy zachodzą przesłanki do sprostowania wpisu. Jeśli tak, dokonuje sprostowania. Wnioskodawca jest to tym fakcie informowany pisemnie.

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego może odmówić sprostowania wpisu w przypadku, gdy nie stwierdzi się błędnego wpisu do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane lub Centralnego Rejestru Ukaranych z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej w Budownictwie. Wnioskodawca zostaje poinformowany pisemnie o odmowie sprostowania wpisu.

Dokumenty

Termin

Przepisy nie regulują, w jakim terminie ma być sprostowany wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane lub Centralnego Rejestru Ukaranych z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej w Budownictwie. Organ stosuje przepisy k.p.a. które stanowią, że sprawy powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające - miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane - 2 miesiące od dnia wszczęcia postępowania.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Przepisy nie regulują, w jakim terminie ma być sprostowany wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane lub Centralnego Rejestru Ukaranych z Tytułu Odpowiedzialności Zawodowej w Budownictwie. Organ stosuje przepisy k.p.a., które stanowią, że sprawy powinny być załatwiane bez zbędnej zwłoki, gdy wymagane postępowanie wyjaśniające - miesiąc, a sprawy szczególnie skomplikowane - 2 miesiące.

Czy ta strona była przydatna?