Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Podatek od środków transportowych

Jeśli posiadasz środki transportowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony musisz płacić podatek od środków transportowych. Zobacz jak zgłosić środki transportowe do opodatkowania i jak wyliczyć kwotę podatku.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Sprawę załatwisz przez e-PUAP.

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co jest opodatkowane

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton (z wyjątkiem tych, które wykorzystywane są wyłącznie w ramach działalności rolniczej prowadzonej przez podatnika podatku rolnego)
 • autobusy.

Kto musi płacić podatek

 • osoby fizyczne i osoby prawne – właściciele środków transportowych
 • jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej – jeśli mają zarejestrowany środek transportowy
 • posiadacze środków transportowych zarejestrowanych w Polsce, powierzonych przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

 • środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Polski
 • środek transportowy został nabyty (w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego)
 • środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie czasu, na jaki została wydana decyzja o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

W przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż.


Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym:

 • wyrejestrowano środek transportowy
 • wydano decyzję organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
 • upłynął czas, na jaki powierzono pojazd.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy miast lub gmin
 • urzędy dzielnicowe m.st. Warszawy
 • urzędy miast na prawach powiatu

Jako obywatel

Złóż deklarację do urzędu gminy na terenie której mieszkasz.

Jako przedsiębiorca

Jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, to złóż deklarację do urzędu gminy, na terenie której mieszkasz.

Jeśli prowadzisz firmę jako osoba prawna (np. spółka z o.o.), to złóż deklarację do urzędu gminy, na terenie której znajduje się siedziba twojej firmy.

Przedsiębiorstwo wielozakładowe lub podmiot, w którego skład wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne, składa deklarację do urzędu gminy, na terenie której znajduje się zakład lub jednostka posiadająca środki transportowe podlegające opodatkowaniu.

W przypadku współwłasności środka transportowego, złóż deklarację do urzędu właściwego dla osoby lub jednostki organizacyjnej, która została wpisana jako pierwsza w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż deklarację podatku od środków transportowych

Deklarację złóż na druku DT-1, wraz z załącznikiem DT-1/A lub formularzu elektronicznym dostępnym na ePUAP. Jeśli złożysz deklarację drogą elektroniczną, to otrzymasz z urzędu potwierdzenie jej odbioru na swoją skrzynkę podawczą.

Pamiętaj! Jeden załącznik DT-1/A zawiera dane dotyczące trzech środków transportowych. W przypadku większej liczby pojazdów – złóż odpowiednio więcej załączników.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór deklaracji DT-1 określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wzór załącznika DT-1/A określa załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych.

Załącznik zawiera dane szczegółowe dla maksymalnie 3 środków transportu.

Termin

Deklarację na podatek od środków transportowych składasz do 15 lutego każdego roku podatkowego.

Jeżeli kupiłeś pojazd po tym terminie – deklarację musisz złożyć w terminie 14 dni od dnia zakupu.

Termin 14-dniowy na złożenie deklaracji (lub korekty deklaracji w przypadku zmiany poniższych danych) obowiązuje cię również, gdy:

 • nabędziesz pojazd zarejestrowany w Polsce – jako osoba prawna lub fizyczna
 • zmienił się twój adres zamieszkania lub siedziba
 • nabędziesz pojazd ponownie dopuszczony do ruchu po czasowym jego wycofaniu z ruchu
 • dostaniesz decyzję o czasowym wycofaniu twojego pojazdu z ruchu
 • zmieniło się przeznaczenie pojazdu na pojazd zwolniony z podatku (np. gdy w dowodzie rejestracyjnym twój pojazd został oznaczony jako pojazd specjalny)
 • sprzedasz pojazd
 • wyrejestrujesz pojazd.

Pamiętaj! Termin wyliczasz zaczynając od dnia następnego po dniu, w którym miało miejsce dane zdarzenie. Przykładowo, jeśli sprzedasz samochód 1 grudnia, to do 15 grudnia musisz złożyć deklarację.

 1. Zapłać podatek

Podatek wpłacasz bez wezwania, na rachunek właściwego urzędu gminy.

Termin

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch ratach, proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek podatkowy.

Zapłać podatek w terminie:

 • do 15 lutego każdego roku podatkowego – I rata
 • do 15 września każdego roku podatkowego – II rata.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, to podatek za ten rok zapłać w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:

 • 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego – I rata
 • do 15 września danego roku – II rata.

Jeżeli obowiązek podatkowy powstał od 1 września danego roku, podatek za ten rok zapłać jednorazowo, w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Ile zapłacisz

Stawki podatku ustala rada gminy na dany rok. Te stawki mogą różnić się w zależności od rocznika pojazdu, liczby miejsc do siedzenia oraz tego, jak dany pojazd wpływa na środowisko naturalne. Aby prawidłowo wypełnić deklarację, sprawdź aktualne stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w twojej gminie. 

W 2024 roku stawki ustalone przez rady gmin nie mogą być:

W zależności od rodzaju pojazdu stawki podatku od środków transportowych w 2023 roki nie mogą przekroczyć:

1) od autobusu, dla liczby miejsc do siedzenia, poza miejscem kierowcy:

 • mniejszej niż 22 miejsca – 2773,16 zł
 • równej lub wyższej niż 22 miejsca – 3506,01 zł

2) od samochodu ciężarowego, o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1173,19 zł
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1957,12 zł
 • powyżej 9 ton – 2348,52 zł

3) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – 4481,57 zł – z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w poniższej tabeli:

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

13

0

146,51

13

14

146,51

404,88

14

15

404,88

570,39

15

16

570,39

1290,78

Trzy osie

12

17

146,51

254,84

17

19

254,84

522,74

19

21

522,74

678,75

21

23

678,75

1045,46

23

25

1045,46

1625,35

25

 

1045,46

1625,35

Cztery osie i więcej

12

25

678,75

688,28

25

27

688,28

1074,04

27

29

1074,04

1705,12

29

31

1705,12

2529,10

31

 

1705,12

2529,10

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton - 2739,90 zł. 

5) od ciągnika siodłowego lub balastowego, przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

 • do 36 ton włącznie - 3436,95 zł,
 • powyżej 36 ton - 4481,57 zł

– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w poniższej tabeli;

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Dwie osie

12

18

0

39,32

18

25

273,92

495,37

25

31

577,53

947,85

31

 

1456,27

1998,03

Trzy osie

12

40

1284,82

1776,57

40

 

1776,57

2627,92

6) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 2348,52 zł.

7) od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

 • do 36 ton włącznie - 2739,90 zł,
 • powyżej 36 ton - 3463,95 zł

– z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w poniższej tabeli

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Minimalna stawka podatku (w złotych)

nie mniej niż

Mniej niż

oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne

inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Jedna oś

12

18

0

26,25

18

25

183,40

329,86

25

 

329,86

578,72

Dwie osie

12

28

216,76

319,16

28

33

632,30

876,40

33

38

876,40

1331,25

38

 

1184,79

1752,77

Trzy osie i więcej

12

38

697,80

971,63

38

 

971,63

1320,54

Ile będziesz czekać

Urząd przyjmie twoją deklarację. Nie otrzymasz żadnej odpowiedzi. Urząd może jednak skontrolować twoją deklarację i w przypadku wątpliwości poprosić o wyjaśnienia.

Warto wiedzieć

Zwrot podatku od środków transportu drogowego

Jeśli wykorzystujesz środki transportu, z wyjątkiem autobusów, do wykonywania przewozów w transporcie kombinowanym na terenie Polski, przysługuje ci zwrot zapłaconego podatku od tych środków.

Transport kombinowany to przewóz rzeczy, podczas którego samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne lub kontener 20-stopowy albo większy korzysta z drogi w początkowym lub końcowym odcinku przewozu, a na innym odcinku – z usługi kolei, żeglugi śródlądowej lub transportu morskiego, przy czym odcinek morski przekracza 100 km w linii prostej.

Kwotę zwrotu podatku od środków transportowych ustala się, przyjmując za podstawę liczbę jazd z ładunkiem lub bez ładunku wykonanych przez środek transportu w przewozie koleją w danym roku podatkowym w następujący sposób:

 • od 100 jazd i więcej – 100% kwoty rocznego podatku
 • od 70 do 99 jazd włącznie – 75% kwoty rocznego podatku
 • od 50 do 69 jazd włącznie – 50% kwoty rocznego podatku
 • od 20 do 49 jazd włącznie – 25% kwoty rocznego podatku

Zapłacony podatek od środków transportowych zwróci ci właściwy organ podatkowy, czyli wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Aby tak się stało, musisz złożyć wniosek o zwrot do 31 marca roku następującego po roku podatkowym. Przygotuj wniosek na podstawie danych zawartych w dokumentach przewozowych stosowanych przy wykonywaniu przewozów w transporcie kombinowanym (w których widnieje wpis o wykonaniu przewozu koleją). Podatek od środków transportowych zwraca się w gotówce albo na rachunek bankowy wskazany we wniosku w ciągu 3 miesięcy od dnia jego złożenia.

Gdy sprzedasz samochód

Jeśli sprzedasz samochód, to jako jego dotychczasowy właściciel płacisz podatek tylko za okres do końca miesiąca, w którym nastąpiła sprzedaż samochodu. Natomiast nowy właściciel płaci podatek od początku następnego miesiąca po jego nabyciu.

Gdy sprowadzisz samochód z zagranicy

Jeśli kupisz samochód poza granicami Polski, to płacisz podatek od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zarejestrujesz samochód w Polsce.

Czy mogę nie płacić podatku

Jeśli nie zapłacisz podatku w terminie, to urząd ściągnie z ciebie należności wraz z odsetkami.

Niektóre samochody są ustawowo zwolnione z podatku. Przykładowo, jeśli masz pojazd zabytkowy lub pojazd specjalny (karetkę, samochód pomocy drogowej) to nie płacisz podatku. Dodatkowo, niektóre gminy mogą zwolnić mieszkańców z płacenia tego podatku. Dowiedz się, czy w gminie w której mieszkasz, możesz skorzystać ze zwolnienia.

Od kiedy nie muszę płacić podatku

Podatek płacisz tylko do końca miesiąca, w którym:

 • pojazd został wyrejestrowany lub urząd wydał decyzję o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu,
 • upłynął termin korzystania przez ciebie z powierzonego ci pojazdu.

Czy ta strona była przydatna?