Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału nasadzeniowego w rolnictwie ekologicznym

Uzyskanie pozwolenia na zastosowanie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

  • podczas wizyty w urzędzie
  • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

W rolnictwie ekologicznym należy stosować przede wszystkim materiał siewny, nasiona lub wegetatywny materiał nasadzeniowy wyprodukowany metodami ekologicznymi (art. 12 ust. 1 pkt i rozporządzenia Rady WE nr 834/2007). Stosowany w rolnictwie ekologicznym materiał siewny musi spełniać wymagania dotyczące wytwarzania, jakości oraz obrotu określone w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy. Informacja o dostępnym materiale siewnym nasionach lub wegetatywnym materiale nasadzeniowym wyprodukowanym metodami ekologicznymi zamieszczone są na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa pod adresem: http://piorin.gov.pl w zakładce „ROLNICTWO EKOLOGICZNE”, w dokumencie pt.: „Wykaz materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa”.

W przypadku braku w wyżej wymienionym Wykazie materiału, którym zainteresowany jest producent ekologiczny może on wystąpić z wnioskiem do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa o pozwolenie na zastosowanie materiału niewyprodukowanego metodami ekologicznymi (konwencjonalnego).

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym terminem siewu/sadzenia.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

  • wojewódzkie inspektoraty ochrony roślin i nasiennictwa
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

  1. Złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na zastosowanie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym

W przypadku braku w Wykazie, publikowanym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa materiału, którym zainteresowany jest podmiot prowadzący produkcję ekologiczną, może on wystąpić z wnioskiem o pozwolenie na zastosowanie materiału konwencjonalnego. Wniosek należy złożyć do wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa właściwego terytorialnie ze względu na adres siedziby prowadzonej działalności w zakresie produkcji ekologicznej albo adres zamieszkania, niezależnie od tego w którym województwie położona jest uprawa ekologiczna. Wniosek powinien być złożony w terminie możliwie najbliższym planowanego terminu siewu lub sadzenia z uwagi na systematyczną aktualizację Wykazu i możliwość pojawienia się wnioskowanego materiału ekologicznego. Przy składaniu wniosku należy brać pod uwagę dostępność w Wykazie materiału odmian alternatywnych tzn. charakteryzujących się zbliżonymi właściwościami; dotyczy to również mieszanek na cele paszowe (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie mieszanek materiału siewnego). Lista odmian zalecanych do uprawy dla danego regionu, które mogą mieć status odmiany alternatywnej dostępna jest na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej.

Ze względu na cykliczną aktualizację wykazu (co najmniej raz w miesiącu), wojewódzki inspektor w przypadku złożenia wniosku z dużym wyprzedzeniem terminu siewu/sadzenia wydaje odmowę udzielenia pozwolenia w drodze decyzji.

Każdy wniosek o wydanie pozwolenia musi zawierać uzasadnienie potrzeby zastosowania materiału konwencjonalnego.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera następujące dane:

- imię i nazwisko lub nazwę działalności,

- adres siedziby prowadzonej działalności,

- nazwę gatunku rośliny będącej przedmiotem wniosku,

- nazwę odmiany w przypadku, gdy przedmiotem wniosku jest materiał siewny,

- w przypadku, gdy przedmiotem wniosku jest materiał szkółkarski, który jest materiałem siewnym wniosek może zawierać nazwę podkładki,

- typ użytkowania i przeznaczenie, w przypadku mieszanki nasiennej,

- ilość materiału (kg/szt.),

- planowany termin siewu/sadzenia (miesiąc/rok),

- uzasadnienie wniosku,

- miejscowość sporządzenia wniosku oraz datę,

- czytelny podpis wnioskodawcy.

Termin

Nie wcześniej niż 30 dni przed planowanym terminem siewu/sadzenia.

  1. Rozpatrzenie wniosku o wydanie pozwolenia na zastosowanie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym

1. Wniosek o pozwolenie na zastosowanie konwencjonalnego materiału siewnego, nasion lub wegetatywnego materiału rozmnożeniowego w rolnictwie ekologicznym, rozpatrywany jest w oparciu o Wykaz zaktualizowany w miesiącu poprzedzającym planowany miesiąc siewu/sadzenia, a w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach o wykaz aktualny dwa miesiące przed planowanym miesiącem siewu/sadzenia.

W sytuacji gdy wniosek zawiera braki merytoryczne (np. brakuje uzasadnienia, nie wskazano odmiany materiału siewnego, a jedynie jego gatunek), wnioskodawca jest informowany telefonicznie o konieczności uzupełnienia tych braków. Na okoliczność rozmowy telefonicznej, sporządzana jest notatka służbowa. W przypadku, gdy nie ma możliwości skontaktowania się z wnioskodawcą telefonicznie, wojewódzki inspektor wydaje wezwanie do uzupełnienia dokumentów (zgodnie z art. 64 KPA). Jeśli wnioskodawca nie uzupełni braków formalnych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

 

2. Wnioskodawca ma możliwość wycofania wniosku po otrzymaniu informacji, iż wniosek złożono zbyt wcześnie. Wówczas wojewódzki inspektor odsyła wniosek pozostawiając go bez rozpoznania.

Termin

Ten sam dzień, co dzień wpływu wniosku.

  1. Wydanie decyzji o pozwoleniu na zastosowanie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym

Przed wydaniem decyzji wojewódzki inspektor sprawdza na stronie http://piorin.gov.pl wykaz odmian i potwierdza telefonicznie u dostawcy dostępność materiału siewnego lub nasadzeniowego. Jeśli ustali, iż wnioskowana odmiana gatunku i jej odmiana alternatywna nie jest dostępna, to wówczas wydaje pozwolenie na zastosowanie materiału konwencjonalnego w rolnictwie ekologicznym. Pozwolenie jest wydawane jedynie w następujących przypadkach:

  • a) gdy żadna odmiana gatunku, który odbiorca chce uzyskać, nie znajduje się w Wykazie prowadzonym przez PIORiN
  • b) gdy żaden dostawca, czyli podmiot gospodarczy sprzedający nasiona lub sadzeniaki ziemniaka innym podmiotom, nie jest w stanie dostarczyć nasion lub sadzeniaków ziemniaka przed zasiewami lub sadzeniem, pomimo złożenia zamówienia przez odbiorcę w stosownym czasie
  • c) gdy żadna zarejestrowana odmiana alternatywna tego samego gatunku nie jest odpowiednia, a udzielenie zezwolenia ma duże znaczenie dla jego produkcji
  • d) gdy uzasadnione jest stosowanie nasion lub sadzeniaków ziemniaka do badań, prób polowych wykonywanych na niewielką skalę lub w celu zachowania odmian, po udzieleniu zgody przez właściwy organ państwa członkowskiego

Pozwolenie wydaje się w drodze decyzji administracyjnej. Decyzja jest czasowa i obowiązuje jedynie w odniesieniu do konkretnego siewu czy sadzenia. Czas wydania pozwolenia w praktyce wynosi 4 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeśli wnioskodawca złoży wniosek zbyt wcześnie lub zbyt późno w stosunku do terminu siewu/sadzenia wojewódzki inspektor wydaje decyzję odmowną.

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania. Odwołanie składa się do Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, który wydał decyzję. Jeśli wnioskodawca ujawni nowe fakty, np. zawarł kontrakt gospodarczy na dostawę konkretnego produktu roślinnego lub wnikliwie uzasadni i poda dodatkowe argumenty, to wówczas są przesłanki, aby Główny Inspektor uwzględnił odwołanie i wydał decyzję pozytywną.

Czy ta strona była przydatna?