Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Uzyskaj zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach dochodowych, VAT lub akcyzie

Chcesz uzyskać zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT) lub w akcyzie albo stwierdzające stan zaległości? Taki dokument może ci być potrzebny, jeśli - na przykład - starasz się o kredyt. Sprawdź poniżej, jak możesz je uzyskać.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Złóż wniosek elektronicznie

Zrealizuj usługę online

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Jakich podatków dotyczy zaświadczenie z urzędu skarbowego

Urzędy skarbowe wydają zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające zaległość podatkową w:

 • podatkach dochodowych: PIT lub CIT
 • podatku od towarów i usług: VAT
 • akcyzie.

Zaświadczenie potwierdza twoją sytuację podatkową w dniu jego wydania. Dokument traci ważność, kiedy twoja sytuacja się zmieni.

Tego dokumentu wymagają - na przykład - banki, jeśli chcesz uzyskać kredyt, czy sklepy przy zakupach na raty. Potrzebujesz go także, gdy planujesz wziąć udział w przetargach.

Zaświadczenie na wniosek

Z wnioskiem o wydanie zaświadczenia możesz wystąpić :

 • gdy przepisy prawa wymagają urzędowego potwierdzenia braku zaległości lub stanu zaległości podatkowych 
 • żeby potwierdzić brak zaległości lub stan zaległości podatkowych z uwagi na swój interes prawny.

Organ podatkowy wyda ci zaświadczenie, tylko jeśli złożysz kompletny wniosek. Musisz w nim wskazać, jakie informacje urząd ma potwierdzić w zaświadczeniu. W szczególności chodzi o to, czy urząd ma potwierdzić brak zaległości w podatkach, czy ma podać informację o stanie zaległości.

Ważne! Zaświadczenie nie obejmuje informacji o prowadzonych postępowaniach w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe. 

Urząd może wydać postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia, na przykład kiedy złożysz wniosek o niezaleganiu w podatkach, a w trakcie weryfikacji ujawnione zostaną zaległości.

Zgoda na zaświadczenie

Możesz też złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu, gdy chcesz poznać sytuację podatkową innego przedsiębiorcy. Aby otrzymać takie zaświadczenie, potrzebujesz zgody tego przedsiębiorcy. Zgoda powinna być pisemna albo w formie dokumentu elektronicznego.

Urząd wydaje zaświadczenie o wysokości zaległości podatkowych na żądanie:

 • instytucji, które udzielają kredytów i działają na podstawie ustaw (na przykład banki)
 • kontrahentów firmy, a także dzierżawców i użytkowników nieruchomości
 • wspólnika spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
 • małżonka (także rozwiedzionego), gdy nie ma wspólności majątkowej* oraz członków rodziny (między innymi dzieci, w tym tych adoptowanych, wnuków, rodziców, dziadków, rodzeństwa). Dotyczy to także osób, których łączy z podatnikiem bliska więź uczuciowa, fizyczna lub gospodarcza (czyli tak zwane faktyczne pożycie)

* Nie potrzebujesz zgody, jeśli masz wspólność majątkową w małżeństwie. W takim przypadku złóż oświadczenie ORD-M, które potwierdza twoją sytuację.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy skarbowe
 • urzędy skarbowe dla największych podmiotów

Wniosek złóż:

 • do urzędu skarbowego, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania lub siedziby
 •  w jednym z wyspecjalizowanych urzędów skarbowych o zasięgu wojewódzkim, jeśli masz w Polsce oddział, firmę z kapitałem zagranicznym lub osiągasz wielomilionowe przychody ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług (co najmniej 5 mln euro netto rocznie w przeliczeniu na złotówki)
 • w I Mazowieckim Urzędzie Skarbowym w Warszawie - jeśli osiągasz przychód netto powyżej 50 mln euro.
 • w dowolnym centrum obsługi podatnika, czyli w jednym z 51 wybranych urzędów skarbowych.
Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.
Jeśli nie jesteś przedsiębiorcą, podaj miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Wniosek do urzędu skarbowego o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach można złożyć w formie papierowej - zanosząc lub wysyłając do urzędu albo online.

Osoby fiyczne mogą składać wnioski o wydanie zaświadczenia online, przez:

Osoby prawne mogą składać wnioski o wydanie zaświadczenia wyłącznie przez portal Biznes.gov.pl.

Ważne! Jeśli składasz wniosek o wydanie zaświadczenia online przez portal Biznes.gov.pl, musisz zapłacić 21 zł za opłaty skarbowej za każdy egzemplarz zaświadczenia. e-Urząd Skarbowy nie pobiera opłaty skarbowej od złożonego wniosku.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny, Uwierzytelniona kopia
Informacja dodatkowa

Jeśli prowadzisz działalność na podstawie wpisu do CEIDG, KRS lub innego rejestru, podaj pełną nazwę firmy, adres siedziby lub miejsce prowadzenia działalności, a także numer NIP.

We wniosku określ wyraźnie zakres żądania, czyli jakie zaświadczenie chcesz dostać. Możesz też podać podstawę prawną.

Ponadto we wniosku możesz także zapytać, czy urząd prowadzi wobec ciebie postępowanie:

 • dotyczące ujawnienia twoich zaległości podatkowych i ich wysokości
 • egzekucyjne w administracji

Ponadto możesz zapytać o okresy (wraz z tytułami), z których pochodzą zaległości oraz podatki z odroczonym terminem płatności lub płatnością rozłożoną na raty.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

 • Urząd skarbowy wydaje zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości, w oparciu o dokumentację, którą posiada lub uzyska z innych urzędów. Dlatego nie może żądać od ciebie dodatkowych dokumentów potwierdzających informacje, które już zna lub sam ustali. Urząd może żądać od ciebie dodatkowych dokumentów tylko wtedy, jeśli wskaże podstawę prawną, która daje mu takie prawo.
 • Do składanego wniosku musisz dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej. Może to być potwierdzenie przelewu albo skan lub zdjęcie dowodu wniesienia opłaty. Jeśli zależy ci na szybkim załatwieniu sprawy przez Biznes.gov.pl, to:
  • zapłać opłatę skarbową zanim zaczniesz wypełniać wniosek online
  • zapisz potwierdzenie przelewu na dysku komputera
  • wypełnij wniosek online
  • załącz do wniosku potwierdzenie przelewu i wyślij komplet dokumentów.

Możesz też wypełnić wniosek online i wysłać go do właściwego urzędu bez dowodu zapłacenia opłaty skarbowej. W tym przypadku musisz pamiętać, aby taki dowód dostarczyć w ciągu kolejnych 3 dni roboczych: zanieść go do urzędu, do którego składasz wniosek lub wysłać jako załącznik do pisma ogólnego przez ePUAP (w piśmie podaj numer swojego wniosku o wydanie zaświadczenia).

 1. Urząd sprawdzi formalnie i merytorycznie twój wniosek

Urząd sprawdzi czy twój wniosek zawiera wymagane informacje. Jeśli wniosek ma braku lub błędy, urząd wezwie cię do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. Jeśli tego nie zrobisz w wyznaczonym czasie, twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

Zanim dostaniesz zaświadczenie, urząd powinien sprawdzić, czy w twojej sprawie nie toczy się postępowanie dotyczące zaległości podatkowych. Chodzi o ustalenie lub określenie ich wysokości. Nie wpłynie to jednak na termin wydania ci zaświadczenia. Jeśli materiał dowodowy zebrany przez urząd pozwala na wydanie decyzji, to powinna zostać ona wydana  w ustalonym terminie do wydania zaświadczenia, aby mogła znaleźć się w tym zaświadczeniu.

Urząd dochowa terminu, nawet jeśli nie da się zakończyć postępowania. Wtedy w twoim zaświadczeniu znajdzie się informacja, że w twojej sprawie trwa postępowanie.

 1. Dostaniesz zaświadczenie

Dostaniesz zaświadczenie potwierdzające twoją sytuację podatkową. Urząd może przysłać ci dokument w formie elektronicznej lub przesyłką pocztową – o ile zaznaczysz to we wniosku. Zaświadczenie możesz też odebrać w urzędzie.

Sprawdź jak odszukać i pobrać zaświadczenie przesłane na twoje konto na Biznes.gov.pl.

Pamiętaj! Jeśli zapadła decyzja o odroczeniu lub rozłożeniu zaległości na raty twojej zaległości, urząd uzna, że do wyznaczonego terminu jej spłaty nie masz zaległości.

Jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie o innym podatniku, to dla urzędu termin 7 dni na wydanie ci dokumentu zaczyna się od dnia złożenia zgody przez tego podatnika.

Urząd może odmówić ci wydania zaświadczenia, jeśli twoje żądanie we wniosku nie jest zgodne z informacjami, które ma urząd. Dostaniesz wtedy postanowienie, na które możesz złożyć zażalenie.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał, Dokument elektroniczny
Informacja dodatkowa

W zaświadczeniu znajdują się m.in.:

 • dane identyfikacyjne wnioskodawcy
 • adres jego siedziby lub zamieszkania
 • informacje o braku lub wystąpieniu zaległości podatkowych (wraz z ich tytułem, okresem i  kwotą)
 • informacje o odsetkach za zwłokę lub ich braku wraz z kwotą
 • o odroczeniu lub rozłożeniu na raty zobowiązania podatkowego

Na żądanie wnioskodawcy w zaświadczeniu podaje się także informacje:

1) czy w stosunku do wnioskodawcy prowadzone jest:

a) postępowanie mające na celu ujawnienie jego zaległości podatkowych i określenie ich wysokości

b) postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązań wnioskodawcy

2) dotyczące:

a) okresów, z których pochodzą zaległości, i ich tytułów

b) podatków, których termin płatności został odroczony lub których płatność została rozłożona na raty

Ile zapłacisz

 • 21 zł – opłata skarbowa za wydanie jednego egzemplarza zaświadczenia - dotyczy wniosków składanych na Biznes.gov.pl

Opłatę skarbową możesz zapłacić:

 • gotówką w kasach właściwego urzędu miasta lub gminy na terenie których znajduje się urząd skarbowy, który wyda zaświadczenie
 • za pośrednictwem inkasentów zgodnie z wykazem podanym przez urząd
 • przelewem na konto właściwego urzędu miasta lub gminy na terenie, na terenie których znajduje się urząd skarbowy, który wyda zaświadczenie.

Numer konta sprawdzisz na stronie urzędu miasta lub gminy. Na przykład jeśli wniosek składasz do Urzędu Skarbowego w Poznaniu, opłatę zapłać na konto Urzędu Miasta Poznania.

Nie zapłacisz opłaty skarbowej, jeśli potrzebujesz zaświadczenia w sprawach: alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia, ubezpieczenia społecznego.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo szczególne PPS-1 (opcjonalne)

Jeśli do urzędu składasz pełnomocnictwo, to musisz je opłacić. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom, dziadkom, wnukom lub rodzeństwu.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłać na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym składasz pełnomocnictwo. Numer konta sprawdzisz na stronie internetowej urzędu miasta lub gminy. Na przykład, jeśli pełnomocnictwo składasz do Urzędu Miasta Poznania to opłatę zapłać również na konto Urzędu Miasta Poznania.

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

 • 0 zł – opłata za pełnomocnictwo ogólne PPO-1

Możesz ustanowić pełnomocnika ogólnego do wszystkich spraw podatkowych. Załatw to online na Portalu Podatkowym. Złożenie pełnomocnictwa ogólnego PPO-1 jest bezpłatne.Pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna z pełną zdolnością do czynności prawnych. Nie musi to być adwokat, radca prawny, czy też doradca podatkowy.

Przeczytaj, jak zgłosić pełnomocnictwo ogólne PPO-1.

Uwaga! Nie musisz dołączać kopii pełnomocnictwa ogólnego – urząd skarbowy sam sprawdzi jego zakres w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO).

Jeśli ustanowisz pełnomocnika ogólnego, nie musisz dodatkowo ustanawiać pełnomocnika szczególnego (PPS-1). Jednak jeśli masz już więcej niż jednego pełnomocnika o tym samym zakresie działania, czyli pełnomocnika ogólnego i szczególnego w tej samej sprawie, to wskaż jednego z nich, jako pełnomocnika do doręczeń.

Ile będziesz czekać

Zaświadczenie dostaniesz w ciągu 7 dni.

Jeśli urząd skarbowy nie wyda zaświadczenia w ustawowym terminie, możesz złożyć ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia, czyli do dyrektora właściwej izby skarbowej.

Jak możesz się odwołać

Jeśli nie zgadzasz się z rozstrzygnięciem urzędu, możesz złożyć zażalenie. Masz na to 7 dni od dnia doręczenia ci postanowienia.

Warto wiedzieć

Jeśli potrzebujesz zaświadczenia dotyczącego podatków i opłat, które regulujesz w urzędzie innym niż urząd skarbowy, to w przypadku:

 • podatku od nieruchomości lub od środków transportowych – wniosek złóż do urzędu miasta lub gminy, właściwego dla adresu nieruchomości, której dotyczy zaświadczenie

 • opłaty za korzystanie ze środowiska – wniosek złóż do urzędu marszałkowskiego, właściwego dla twojego miejsca zamieszkania lub siedziby.

Czy ta strona była przydatna?