Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Pozwolenie na uszlachetnianie czynne

Chcesz przywozić do Polski towary spoza Unii Europejskiej, które wykorzystasz do wytworzenia produktów gotowych i nie uiszczać za nie celnych należności przywozowych? Musisz uzyskać pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego. Dowiedz się, jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Co to jest uszlachetnianie czynne

Procedura uszlachetniania czynnego to jedna ze specjalnych procedur celnych, która pozwala na  wykorzystywanie  towarów  nieunijnych  na  obszarze  celnym  Unii Europejskiej w  ramach  jednego  lub  większej liczby procesów przetwarzania, przy czym towary te nie podlegają żadnym:

 • należnościom  celnym  przywozowym
 • innym  należnościom  określonym  w  innych  przepisach
 • środkom  polityki  handlowej,  o  ile  nie  zakazują  one  wprowadzania towarów na obszar celny Unii lub wyprowadzania towarów  z  obszaru  celnego  Unii.

Stosując ją możesz na przykład przywozić czasowo na obszar celny Unii Europejskiej towary spoza Unii i poddawać je procesom przetwarzania (na przykład montażu, obróbki, naprawy). Za takie towary nie trzeba płacić należności celnych przywozowych oraz innych należności.

Procedura uszlachetniania czynnego może być stosowana w przypadkach innych niż naprawa i zniszczenie wyłącznie wtedy, gdy towary objęte procedurą mogą być zidentyfi­kowane w produktach przetworzonych.

Procedura uszlachetniania czynnego sprawdzi się również w przypadku przywozu materiałów lub komponentów, które mają być wykorzystane do produkcji na terytorium UE. Jeśli gotowy produkt zostanie wywieziony poza UE, nie trzeba będzie płacić należności celnych przywozowych od tych materiałów.

Jeśli natomiast gotowy produkt ma zostać dopuszczony do obrotu w UE, cło i inne należności mogą być naliczone albo od importowanych towarów, albo od gotowego produktu, w zależności od decyzji importera. W Unijnym Kodeksie Celnym procedura uszlachetniania czynnego została bowiem połączona z dawną procedurą przetwarzania pod kontrolą celną.

Kto może wystąpić z wnioskiem

Aby móc skorzystać z procedury uszlachetniania czynnego, musisz wystąpić o pozwolenie.

Z wnioskiem może wystąpić osoba, która:

 • przeprowadza procesy przetwarzania lub je organizuje
 • ma siedzibę na obszarze celnym UE
 • zapewnia prawidłową realizację procedury
 • w dotychczasowej działalności związanej z przywozem lub wywozem towarów rzetelnie wywiązywała się z obowiązków określonych w przepisach prawa celnego i podatkowego

Z wnioskiem nie może wystąpić osoba, która:

 • naruszyła w poważny lub powtarzający się sposób przepisy prawa celnego lub podatkowego
 • zalega z płatnościami cła oraz podatków
 • prowadzona jest wobec niej egzekucja lub postępowanie upadłościowe
 • nie zapewnia prawidłowego wykonywania procesów uszlachetniania (np. naruszyła terminy poprzedniego pozwolenia).

Kiedy nie trzeba składać wniosku 

W niektórych przypadkach wniosek o udzielenie pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego możesz również sporządzić na podstawie zgłoszenia celnego. Jednak zgłoszenie celne nie zostanie uznane za wniosek o udzielenie pozwolenia na uszlachetnienie czynne, w przypadku gdy:

 • procedurą mają być objęte tzw. towary i produkty wrażliwe, określone w Załączniku 71-02 Rozporządzenia delegowanego do unijnego kodeksu celnego.
 • stosowane jest zgłoszenie uproszczone
 • stosowana jest odprawa scentralizowana
 • stosowany jest wpis do rejestru zgłaszającego
 • wniosek dotyczy udzielenia pozwolenia z udziałem więcej niż jednego państwa członkowskiego
 • wniosek dotyczy stosowania towarów ekwiwalentnych 
 • właściwy organ celny powiadamia zgłaszającego, że wymagane jest sprawdzenie warunków ekonomicznych
 • wniosek dotyczy udzielenia pozwolenia z mocą wsteczną.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Wniosek złóż przed planowanym przywozem towarów nieunijnych.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • urzędy celno-skarbowe

Wniosek (który nie został sporządzony na podstawie zgłoszenia celnego) złóż do naczelnika urzędu celno-skarbowego właściwego według miejsca, w którym:

 • są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne i będzie dokonywana przynajmniej część procesu przetwarzania
 • są prowadzone lub dostępne główne księgi rachunkowe wnioskodawcy na potrzeby celne, w przypadku gdy właściwy organ celny nie może zostać określony zgodnie z pierwszym punktem.

Z upoważnienia naczelnika urzędu celno-skarbowego postępowanie w sprawie rozpatrzenia wniosku może być prowadzone w delegaturze urzędu celno-skarbowego. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w zarządzeniu.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj lokalizację przedsięwzięcia.

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o pozwolenie na uszlachetniane czynne

Wniosek możesz złożyć papierowo lub elektronicznie - przez Biznes.gov.pl.

Dokumenty

Do wniosku dołącz również:

 • dokumenty poświadczające zasadność podanego przez Ciebie kodu warunków ekonomicznych lub udowadniające spełnienie warunków ekonomicznych
 • informację, czy którykolwiek z produktów przetworzonych jest odpadem w rozumieniu przepisów ustawy o odpadach.

Termin

Wniosek złóż przed planowanym przywozem towarów nieunijnych.

 1. Złóż zabezpieczenie celne

Zabezpieczenie musisz złożyć wtedy, kiedy sprowadzany towar jest objęty cłem.

Zabezpieczenie generalne, czyli pokrywające więcej niż jedną operację i wymagające uzyskania odrębnego pozwolenia na jego złożenie, złóż najpóźniej przed rozpoczęciem pierwszej operacji.

Zabezpieczenie pojedyncze złóż przed rozpoczęciem każdej operacji.

Po złożeniu zabezpieczenia otrzymasz potwierdzenie jego złożenia.

Zabezpieczenia nie musisz składać, jeżeli jesteś z tego obowiązku zwolniony.

Wysokość zabezpieczenia określi urząd. Jego kwota będzie równa kwocie cła. Jeżeli nie można ustalić dokładnej kwoty zabezpieczenia, określa się je w maksymalnej kwocie, w jakiej cło będzie wymagane w chwili objęcia towaru procedurą uszlachetniania.

Zabezpieczenie złóż:

 • w formie gotówki
 • w formie zobowiązania złożonego przez gwaranta.

Kwota zabezpieczenia celnego, powinna obejmować też podatek VAT. Jeśli jednak przedstawisz urzędowi dokument potwierdzający, że:

 • jesteś zarejestrowany jako czynny podatnik VAT
 • nie posiadasz zaległości z tytułu cła i podatków stanowiących dochód budżetu państwa, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
 • nie jest prowadzone wobec ciebie postępowanie egzekucyjne, likwidacyjne lub upadłościowe

- nie musisz składać zabezpieczenia dla VAT. Dokument ten może przyjąć formę oświadczenia. Musisz składać je co 6 miesięcy.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Potwierdzenie zawiera:

 • określenie urzędu celno-skarbowego,
 • dane osoby składającej zabezpieczenie,
 • sposób, termin i wysokość złożenia zabezpieczenia,
 • datę złożenia zabezpieczenia,
 • termin ważności zabezpieczenia,
 • pouczenie,
 • podpisy składającego i przyjmującego zabezpieczenie.

Twoje zabezpieczenie zostanie zarejestrowane w systemie (System OSOZ2) i otrzyma niepowtarzalny, 17-to znakowy numer - GRN (jeśli będzie to zabezpieczenie generalne). Urząd może monitorować i saldować twoje zabezpieczenie generalne w systemie OSOZ2. W przypadku złożenia jednego lub wielu zabezpieczeń pojedynczych, będą one rejestrowane w systemie ZEFIR 2 dla każdej operacji.

Termin

Zabezpieczenie celne złóż przed wydaniem pozwolenia.

 1. Dostaniesz pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego

Urząd wyda ci pozwolenie maksymalnie na 5 lat. W przypadku wrażliwych towarów rolnych (ich wykaz znajdziesz w rozporządzeniu 2015/2446), termin ten nie może przekroczyć 3 lat.

Jeśli urząd miałby wydać ci niekorzystną decyzję, to wcześniej cię powiadomi i da ci możliwość przedstawienia swojego stanowiska (prawo do bycia wysłuchanym). Na przedstawienie swoich racji masz zazwyczaj 30 dni. Po upływie tego terminu urząd wyda ci:

 • pozwolenie (jeśli przekonałeś go do swoich racji)
 • decyzje odmowną.

Dokumenty

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika (informacje na temat pełnomocnictwa).

Ile będziesz czekać

Jeśli pozwolenie obejmuje więcej niż jedno państwo członkowskie, otrzymasz je najpóźniej w ciągu 120 dni od dnia przyjęcia wniosku o udzielenie pozwolenia.

Jeśli pozwolenie obejmuje jedno państwo członkowskie, otrzymasz je najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia przyjęcia wniosku o udzielenie pozwolenia.

Termin może być wydłużony, na przykład jeśli zachodzi konieczność sprawdzenia warunków ekonomicznych na poziomie unijnym.

Jak możesz się odwołać

Odwołać możesz się do dyrektora izby administracji skarbowej. W odwołaniu musisz wskazać zarzuty przeciw decyzji, podać co ci się w niej nie podoba oraz wskazać dowody. Masz na to 14 dni od dnia w którym doręczono ci decyzję.

Warto wiedzieć

Obrót ekwiwalentny (zamienniki towarów)

W tym wariancie procedury do wytworzenia produktów przetworzonych możesz wykorzystać tzw. towary ekwiwalentne zamiast towarów nieunijnych sprowadzanych z zagranicy i obejmowanych procedurą uszlachetniania czynnego. Towary ekwiwalentne (będące towarami unijnymi) muszą mieć identyczne:

 • parametry techniczne
 • ośmiocyfrowe kody nomenklatury scalonej
 • jakość handlową

- jak towary nieunijne pochodzące z importu.

Uprzedni wywóz

Przy obrocie ekwiwalentnym istnieje też opcja uprzedniego wywozu. To odwrócenie kolejności operacji w procedurze:

 • najpierw wywozisz produkty, które miały powstać ze sprowadzanych towarów (w ich miejsce użyto krajowych zamienników)
 • potem sprowadzasz zamówione za granicą towary, które (np. jako spóźnione) nie mogły zostać użyte do procesów przetwarzania w ramach realizowanej procedury uszlachetniania.

Musisz mieć zgodę (pozwolenie) urzędu, żeby korzystać z towarów ekwiwalentnych (obrotu ekwiwalentnego), w tym z opcji uprzedniego wywozu.

Jak zamknąć procedurę uszlachetniania czynnego 

Procedurę musisz zamknąć w terminie podanym w pozwoleniu. Procedura uszlachetniania czynnego może zostać zamknięta na przykład poprzez wyprowadzenie poza obszar celny Unii (powrotny wywóz) towarów nią objętych lub produktów przetworzonych albo poprzez objęcie ich kolejną procedurą celną (na przykład dopuszczenie do obrotu).

Jak rozliczyć procedurę

Jeśli korzystasz z tej procedury, to musisz się z niej rozliczyć. Masz na to 30 dni od upływu terminu zamknięcia procedury. Polega to na przekazaniu do wskazanego w pozwoleniu kontrolnego urzędu celnego tzw. rozliczenia zamknięcia. Urząd może przedłużyć ten termin do 60 dni na twój wniosek.

Ewidencja

Stosowanie procedury uszlachetniania czynnego wiąże się z obowiązkiem prowadzenia ewidencji, która zatwierdzana jest przez organ celny. Ewidencja może być prowadzona w sposób tradycyjny (książkowy) albo z zastosowaniem programów informatycznych. Szczegóły dotyczące ewidencji, na przykład jej wygląd ustal z urzędem celno-skarbowym.

Ewidencja powinna zawierać wszelkie informacje i dane, które umożliwiają organom celnym sprawowanie nadzoru nad prawidłowością przebiegu procedury uszlachetniania czynnego, w szczególności w odniesieniu do:

 • identyfikacji towarów objętych tą procedurą
 • ich statusu celnego
 • przemieszczeń towarów (np. do podwykonawcy)
 • produktów przetworzonych

Obowiązek informowania

Masz obowiązek informować naczelnika urzędu celno-skarbowego, który wydał pozwolenie, o wszelkich okolicznościach zaistniałych po wydaniu pozwolenia, a mogących wpływać na jego dalsze obowiązywanie lub na jego treść.

Czy ta strona była przydatna?