Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Architekt – uznawanie kwalifikacji w systemie automatycznym

Chcesz pracować jako architekt w Polsce? Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i tam zdobyłeś kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta, to musisz uzyskać w Polsce uznanie twoich kwalifikacji. Jeśli twój dyplom jest na liście uznawanych w Unii Europejskiej, to możesz ubiegać się o uznanie kwalifikacji w trybie automatycznym. Poniżej dowiesz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kto może ubiegać się o uznanie kwalifikacji

O uznanie kwalifikacji mogą ubiegać się obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, którzy nabyli w tych państwach kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta i którzy spełniają wymogi określone w ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

Kiedy uznawanie kwalifikacji odbywa się w trybie automatycznym

Postępowanie prowadzone będzie w systemie automatycznym, jeżeli dyplom lub inne dokumenty wnioskodawcy, które uzyskały notyfikację Komisji Europejskiej zawarte są w:

 • Obwieszczeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie wykazu dyplomów i innych dokumentów, wydawanych przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską, państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, potwierdzających posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta oraz terminów, w których odbywało się kształcenie

oraz

 • Załącznikach do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych - załączniku nr V pkt 5.7.1. lub załączniku nr VI pkt 6 oraz dokumenty, o których mowa w art. 49 tej dyrektywy (dotyczące praw nabytych).

Jeżeli twój dyplom nie spełnia wyżej wymienionego wymogu, postępowanie o uznanie kwalifikacji będzie przeprowadzone w systemie ogólnym.

Pełnomocnik do doręczeń

Jeśli mieszkasz za granicą i nie masz zamieszkałego w kraju pełnomocnika do prowadzenia twojej sprawy, to musisz wskazać w Polsce pełnomocnika do doręczeń, chyba że doręczenia będą odbywały się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jeśli nie podasz pełnomocnika do doręczeń, pisma przeznaczone dla ciebie w sprawie uznania kwalifikacji pozostaną w twoich aktach tak jakby zostały ci doręczone.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w systemie automatycznym

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie wnioskodawcy pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Do wniosku załącz następujące dokumenty:

 • dokument potwierdzający obywatelstwo wnioskodawcy (np. dowód osobisty lub paszport);
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu architekta, a w przypadku, gdy jest to wymagane także zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym wnioskodawcy;
 • zaświadczenie właściwego organu państwa członkowskiego, że wnioskodawcy nie zawieszono prawa do wykonywania zawodu architekta bądź nie zakazano mu wykonywania zawodu, złożone nie później niż na 3 miesiące od daty jego wydania. W przypadku, gdy właściwy organ państwa członkowskiego, nie wydaje takiego zaświadczenia, dopuszcza się zastąpienie go pisemnym oświadczeniem wnioskodawcy złożonym Krajowej Radzie pod rygorem odpowiedzialności karnej  - według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do regulaminu (RUKA);
 • oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Krajową Radę Izby Architektów jego danych osobowych w celach związanych z postępowaniem w sprawie uznania kwalifikacji - według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu (RUKA).

Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji składa się w języku polskim.

W toku postępowania wnioskodawca przedkłada kopie dokumentów, w języku polskim albo w innym języku wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Krajowa Rada Izby Architektów może żądać przedłożenia poświadczonych kopii dokumentów. Oryginały dokumentów przedstawia się wyłącznie do wglądu. Nie wymagają tłumaczenia dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo wnioskodawcy.

 1. Analiza formalna wniosku wraz z załącznikami

Krajowa Rady Izby Architektów dokonuje wstępnej analizy wniosku sprawdzając, czy wnioskodawca złożył wszystkie niezbędne dokumenty konieczne dla poprawnego przeprowadzenia procedury ubiegania się o uznanie kwalifikacji w systemie automatycznym. Jeśli dokumentacja jest kompletna zostaje przekazana do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (KKK).

Krajowa Rada Izby Architektów zawiadamia wnioskodawcę o wpływie wniosku w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania. W zawiadomieniu podana jest data wpływu wniosku oraz numer sprawy.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

W ciągu miesiąca.

 1. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych

W przypadku stwierdzenia braków we wniosku, Krajowa Rada Izby Architektów wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych we wniosku w wyznaczonym terminie.

Po upływie terminu do usunięcia braków wniosku, Krajowa Rada Izby Architektów zawiadamia wnioskodawcę o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania.

Termin

Termin na uzupełnienie braków we wniosku podany jest w zawiadomieniu.

 1. Opiniowanie wniosku w sprawie uznania kwalifikacji pod kątem spełnienia wymogów ustawowych

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna (KKK) przekazuje wniosek do zespołu opiniującego wyznaczonego spośród członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, który weryfikuje go pod kątem:

 • spełnienia przez wnioskodawcę wymagań określonych ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, pozwalających na wydanie decyzji o uznaniu jego kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w systemie automatycznym

albo

 • spełnienia przez wnioskodawcę wymagań do uznania jego kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w systemie ogólnym

W przypadku stwierdzenia braków wniosku lub załączonych do niego dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany o do usunięcia wskazanych braków. Jeśli wnioskodawca nie uzupełni braków w wyznaczonym terminie zostanie on poinformowany, że jego wniosek pozostaje bez rozpoznania.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do autentyczności dokumentów potwierdzających posiadanie przez wnioskodawcę kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących spełnienia wymogów w zakresie kształcenia, określonych przepisami Unii Europejskiej, Krajowa Rada zwraca się do tych organów o potwierdzenie autentyczności dokumentów lub potwierdzenie, że dokument ten potwierdza spełnienie przez wnioskodawcę wymogów w zakresie kształcenia.

Po uzupełnieniu przez wnioskodawcę braków wniosku, zespół opiniujący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej przekazuje Krajowej Radzie opinię o wniosku.

 1. Decyzja w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w systemie automatycznym

Krajową Radę Izby Architektów po zapoznaniu się z opinią Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej (KKK)  wydaje decyzję o uznaniu lub odmowie uznania kwalifikacji zawodowych architekta w systemie automatycznym.

Krajowa Rada Izby Architektów przekazuje wnioskodawcy decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w systemie automatycznym.

Jednocześnie z uznaniem kwalifikacji zawodowych architekta, Krajowa Rada zobowiązuje wskazaną przez wnioskodawcę okręgową izbę architektów do dokonania wpisu na listę członków, gdy wnioskodawca posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu architekta.

W przypadku, gdy Krajowa Rada uzna, że wnioskodawca nie spełnia wymagań określonych ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa, Krajowa Rada Izby Architektów RP rozpoznaje wniosek o uznanie kwalifikacji w systemie ogólnym stosując odpowiednio przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a w kwestiach nieuregulowanych tą ustawą - Kodeksem postępowania administracyjnego.

Dokumenty

 1. Przesłanie decyzji uprawnionym organom o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w systemie automatycznym

Kiedy decyzja staje się ostateczna, Krajowa Rada Izby Architektów przekazuje decyzję o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w systemie automatycznym do:

 • Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB) w celu wpisania do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane
 • okręgowej izby architektów (OIA) wskazanej przez wnioskodawcę w celu wpisania na listę członków izby

 1. Wpis do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane

Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie otrzymanych dokumentów (decyzja Krajowej Rady Izby Architektów o uznaniu kwalifikacji):

 • dokonuje wpisu do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (CRUB)
 • przesyła do wnioskodawcy decyzję o dokonanym wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane (CRUB)

Dokumenty

Termin

Po otrzymaniu ostatecznej decyzji o uznaniu kwalifikacji.

 1. Uchwała o wpisie na listę członków okręgowej izby architektów w wyniku zobowiązania nałożonego przez Krajową Radę Izby Architektów

W związku z decyzją o uznaniu kwalifikacji i zobowiązaniem nałożonym przez Krajową Radę Izby Architektów, okręgowa rada izby architektów podejmuje uchwałę o dokonaniu wpisu na listę członków danej okręgowej izby architektów.

Wręczenie dokumentów związanych z uznaniem kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta i przyjęciem do okręgowej izby architektów następuje na specjalnym otwartym spotkaniu członków okręgowej izby architektów z udziałem zaproszonych gości.

Dokumenty

Ile zapłacisz

735 zł

Opłatę za postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta zapłać na konto wskazane przez Krajową Izbę Architektów.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przedłożenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Jak możesz się odwołać

Od decyzji Krajowej Rady Izby Architektów przysługuje wnioskodawcy wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez Krajową Radę, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W przypadku decyzji Krajowej Rady Izby Architektów wydanej w wyniku ponownego rozpoznania sprawy przysługuje wnioskodawcy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji. Skargę wnosi się za pośrednictwem Krajowej Rady Izby Architektów.

Warto wiedzieć

Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta lub inżyniera budownictwa ma prawo posługiwania się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oryginalnym tytułem określającym wykształcenie uzyskanym w państwie członkowskim lub jego skrótem w języku tego państwa.

Dokumentacja postępowania w sprawie uznania kwalifikacji przechowywana jest w biurze Krajowej Rady Izby Architektów RP.

Czy ta strona była przydatna?