Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Architekt – uznawanie kwalifikacji w systemie automatycznym

Chcesz pracować jako architekt w Polsce? Jesteś obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Szwajcarii albo Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i tam zdobyłeś kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta? Jeśli twój dyplom jest na liście uznawanych w Unii Europejskiej, możesz ubiegać się o uznanie kwalifikacji w Polsce w trybie automatycznym. Dowiedz się jak to zrobić.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie
 • elektronicznie
Załatw online

Wyślij pismo online wykorzystując bezpłatny podpis elektroniczny

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Czemu służy uznanie kwalifikacji

Zawód architekta jest w Polsce zawodem regulowanym, to oznacza, że aby go wykonywać trzeba posiadać określone kwalifikacje zawodowe i spełnić wymogi formalne wskazane w przepisach prawa.

Jeśli chcesz wykonywać zawód regulowany w Polsce, a kwalifikacje zawodowe uzyskałeś poza Polską, potrzebujesz ich oficjalnego uznania. Uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta dokonuje Krajowa Rada Izby Architektów RP.

Kto może się ubiegać o uznanie kwalifikacji

O uznanie kwalifikacji w Polsce mogą wnioskować obywatele Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, którzy nabyli w tych państwach kwalifikacje do wykonywania zawodu architekta i posiadają pełne prawo wykonywania zawodu w państwie uzyskania kwalifikacji.

Na tych samych zasadach o uznanie kwalifikacji mogą wnioskować:

 • członkowie rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii lub Norwegii, Islandii, Lichtensteinu
 • obywatele państw trzecich posiadający status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
 • cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub objęci ochroną uzupełniającą
 • cudzoziemcy przybywający na terytorium RP lub przebywający na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną, będący członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej
 • obywatele państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium RP w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
 • obywatele państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym, mający prawo do wykonywania pracy oraz posiadający dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 oraz obywatel państwa trzeciego, przyjęty na terytorium RP w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym
 • obywatele państw trzecich posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych
 • obywateli państw trzecich posiadających wizę krajową w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją „student”, wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, wizę krajową w celu odbycia stażu lub wizę krajową w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego
 • obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca
 • obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności studenta,

Kiedy uznawanie kwalifikacji odbywa się w trybie automatycznym

Zawód architekta jest jednym z tak zwanych zawodów sektorowych. Ich przedstawicielom przysługuje prawo do automatycznego uznania kwalifikacji.

Warunkiem automatycznego uznania kwalifikacji jest:

 • posiadanie przez wnioskodawcę dokumentów poświadczających kwalifikacje (dyplomów, zaświadczeń), wymienionych w załączniku V do Dyrektywy 2005/36/WE lub
 • posiadanie przez wnioskodawcę dokumentów potwierdzających kwalifikacje architekta wymienionych w załączniku VI do Dyrektywy 2005/36/WE uzyskanych na podstawie praw nabytych. Do tego rodzaju uznania konieczne jest posiadanie zaświadczenie o wykonywaniu zawodu przez co najmniej trzy lata w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia.

Jeżeli nie spełniasz warunków do automatycznego uznania kwalifikacji, uznanie może zostać przeprowadzone zgodnie z procedurą właściwą dla pozostałych zawodów regulowanych, objętych systemem ogólnym.

Przeczytaj, jak uzyskać uznanie kwalifikacji architekta w systemie ogólnym.

Szczegółowych informacji na temat procedury automatycznego uznania kwalifikacji udziela Biuro Krajowej Izby Architektów RP.

Kiedy musisz mieć pełnomocnika do doręczeń

Jeśli mieszkasz poza Polską i nie masz pełnomocnika do prowadzenia twojej sprawy, musisz wskazać w Polsce pełnomocnika do doręczeń. Jeżeli nie wskażesz pełnomocnika do doręczeń, pisma przeznaczone dla ciebie w sprawie uznania kwalifikacji pozostaną w twoich aktach tak jakby zostały ci doręczone.

Uwaga! Nie musisz wskazywać pełnomocnika do doręczeń, jeśli wybierzesz formę doręczania korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Złóż wniosek zanim zaczniesz wykonywać zawód architekta w Polsce.

Gdzie załatwisz sprawę

IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W WARSZAWIE ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w systemie automatycznym

Wniosek możesz złożyć na piśmie lub przez internet, wysyłając go na skrzynkę e-PUAP Krajowej Rady Izby Architektów.

Wniosek złóż w języku polskim.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu
Informacja dodatkowa

Np. dowód osobisty lub paszport.

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Informacja dodatkowa

Dokument powinien być wydany zgodnie. przepisami Dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Dokument możesz złożyć jako:
Kopia, Uwierzytelnione tłumaczenie
Informacja dodatkowa

Zaświadczenie powinno być wydane nie później niż 3 miesiące przed datą jego złożenia.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie możesz złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta.

Oświadczenie składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie możesz złożyć według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu postępowania w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Nie musisz dołączać do wniosku dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, jeśli jesteś bezpaństwowcem, któremu nadano status uchodźcy, udzielono ci ochrony uzupełniającej albo posiadasz zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną.

Pisemne oświadczenie, że nie zawieszono ci prawa do wykonywania zawodu architekta bądź nie zakazano wykonywania zawodu, składasz tylko w przypadku, gdy właściwy organ państwa członkowskiego, nie wydaje zaświadczenia potwierdzającego te okoliczności.

Dokumenty, które składasz wraz z wnioskiem powinny być w języku polskim albo w innym języku wraz z tłumaczeniem na język polski. Tylko w przypadku dokumentów szczególnie istotnych dla rozstrzygnięcia postępowania Krajowa Rada Izby Architektów może wymagać tłumaczenia przez tłumacza przysięgłego.

Dokumenty, złóż w kserokopiach. Krajowa Rada Izby Architektów może żądać przedłożenia poświadczonych kopii dokumentów. Oryginały dokumentów przedstawia się wyłącznie do wglądu. Nie wymagają tłumaczenia dokumenty potwierdzające twoją tożsamość i obywatelstwo.

Termin

Złóż wniosek zanim zaczniesz wykonywać zawód architekta w Polsce.

 1. Krajowa Rada Izby Architektów sprawdzi wniosek formalnie i merytorycznie

Krajowa Rady Izby Architektów dokona wstępnej analizy twojego wniosku oraz sprawdzi czy do wniosku są dołączone wszystkie wymagane dokumenty. Jeśli dokumentacja jest kompletna, zostanie przekazana do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Krajowa Rada Izby Architektów zawiadomi cię o wpływie wniosku w terminie miesiąca od dnia jego otrzymania. W zawiadomieniu będzie podana data wpływu wniosku oraz numer sprawy.

Jeśli wniosek będzie miał braki, Krajowa Rada Izby Architektów wezwie cię do ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Po uzupełnieniu braków wniosku, zespół opiniujący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej przekaże Krajowej Radzie opinię o wniosku.

Jeśli nie uzupełnisz braków wniosku w terminie, wniosek nie zostanie rozpoznany.

Ważne! Krajowa Rada może zwrócić się do organów, które wydały dokumenty dołączone do wniosku, o potwierdzenie ich autentyczności lub potwierdzenie, że złożony dokument potwierdza twoje kwalifikacje. Stanie się tak, jeśli Krajowa Rada będzie miała uzasadnione wątpliwości, co do autentyczności dokumentów lub w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących spełnienia wymogów w zakresie kształcenia, określonych przepisami Unii Europejskiej.

Dokumenty

Dokument otrzymasz jako:
Oryginał

Termin

W ciągu miesiąca.

 1. Krajowa Rada Izby Architektów wyda decyzję w sprawie uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta w systemie automatycznym

Krajowa Radę Izby Architektów, po zapoznaniu się z opinią Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, wyda i przekaże ci decyzję o uznaniu lub odmowie uznania kwalifikacji zawodowych.

Decyzja o uznaniu kwalifikacji zawodowych będzie zawierała zobowiązanie dla okręgowej izby architektów wskazanej we wniosku, do wpisania cię na listę członków izby.

Krajowa Rada Izby Architektów przekaże decyzję o uznaniu kwalifikacji do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego (GINB), w celu wpisania cię do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

W przypadku, gdy Krajowa Rada uzna, że nie spełniasz wymagań do uznania kwalifikacji w systemie automatycznym, rozpozna twój wniosek o uznanie kwalifikacji w systemie ogólnym.

Dokumenty

Ile zapłacisz

1221,50 zł – opłata za postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta

Gdzie zapłacić: opłatę za postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji zapłać na konto Krajowej Izby Architektów RP.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przedłożenia wszystkich niezbędnych dokumentów.

Jak możesz się odwołać

Jeśli decyzja będzie dla ciebie niekorzystna, możesz zwrócić się do Krajowej Rady Izby Architektów z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Masz na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Jeżeli Krajowa Rada Izby Architektów utrzyma swoją decyzję w mocy, możesz ją zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Skargę złóż za pośrednictwem Krajowej Rady Izby Architektów, w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.

Warto wiedzieć

Po uznaniu kwalifikacji zawodowych, możesz się posługiwać w Polsce oryginalnym tytułem zawodowym, obowiązującym w państwie, w którym uzyskałeś kwalifikacje lub jego skrótem w języku tego państwa.

Czy ta strona była przydatna?