Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Upoważnienie do działania jako jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym

Chcesz wydawać certyfikaty produktom ekologicznym w rolnictwie? Chcesz sprawdzać, czy takie produkty odpowiadają normom ekologicznym? Musisz najpierw uzyskać upoważnienie do działania jako jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym. O tym jak to zrobić dowiesz się z opisu tej usługi.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Stosownie do art. 27 ust. 5 rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91, właściwy organ może przekazać konkretnej jednostce certyfikującej zadania związane z kontrolą tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w art. 5 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 882/2004, a w szczególności jeżeli jednostka certyfikująca spełnia wymogi określone w najnowszych wersjach, notyfikowanych w drodze publikacji w serii C Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, europejskiej normy EN 45011 lub Przewodnika ISO 65 ("Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy certyfikacji wyrobów") oraz podlega uznaniu przez właściwe organy.

Akredytacja jednostek certyfikujących w tym obszarze jest obligatoryjna z mocy Rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007.

Norma PN-EN 45011:2000 (lub przewodnik ISO/IEC Guide 65) jest przywołana przez Rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 i stanowi podstawę oceny jednostek certyfikujących. Warunkiem prowadzenia certyfikacji przez jednostki certyfikujące jest uzyskanie upoważnienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydawanego na podstawie uzyskanej akredytacji.

Polskie Centrum Akredytacji udziela akredytacji wyłącznie osobom prawnym.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

W dowolnym momencie

Gdzie załatwisz sprawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złożenie wniosku o wydanie upoważnienia do działania jako jednostka certyfikująca

Podmiot ubiegający się o wydanie upoważnienia do działania jako jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym składa wniosek do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. We wniosku podmiot wskazuje zakres wnioskowanego upoważnienia oraz załącza dokumenty zawierające dane podlegające weryfikacji przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dokumenty

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
W treści wniosku należy wskazać zakres wnioskowanego upoważnienia.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Personel, liczebność, przygotowanie fachowe, kryteria kwalifikowania oraz forma zatrudniania pracowników. Procedura zatrudniania pracowników odpowiedzialnych za proces kontroli lub certyfikacji. Procedura dotycząca oceny kompetencji podwykonawców oraz nadzoru podwykonawstwa. Procedury dotyczące szkolenia i monitorowania pracy personelu.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa
Należy określić: 1. Tryb postępowania w zakresie: a) przyjęcia oraz rejestracji zgłoszenia podjęcia działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego, b) wydania upoważnień inspektorom do przeprowadzania kontroli i ich ewidencji, c) decyzji o przyznaniu lub odmowie przyznania certyfikatu, d) nadzoru nad wydanym certyfikatem. 2. Procedurę dotyczącą postępowania w przypadku wykrycia nieprawidłowości lub naruszeń przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego. 3. Zasady i procedury wykonywania działań w zakresie pobierania próbek i wykonywania analiz laboratoryjnych oraz wykaz laboratoriów referencyjnych, które będą wykonywały badania pobieranych próbek kontrolnych. 4. Procedurę lub procedury mające na celu zapewnienie zasad zachowania poufności, bezstronności i rzetelności. 5. Procedurę dotyczącą rozpatrywania reklamacji, odwołań od wyników kontroli i kwestii spornych, w tym procedury dotyczące działania Komitetów Technicznych. 6. Procedurę dotyczącą utrzymywania, przedłużania, zawieszania i cofania certyfikacji oraz rozszerzania i/lub ograniczania zakresu certyfikacji. Należy złożyć poświadczone za zgodność kopie procedur i dokumentów systemowych, na podstawie których jednostka zamierza prowadzić proces certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

W szczególności statut, umowa, akt założycielski.

Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
 1. Rozpatrzenie wniosku o wydanie upoważnienia do działania jako jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przed wydaniem decyzji może wystąpić do Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o wydanie opinii lub przeprowadzenie działań sprawdzających w zakresie niezbędnym do potwierdzenia spełnienia przez podmiot ubiegający się o upoważnienie do działania jako jednostka certyfikująca wymagań określonych w art. 27 ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 834/2007. Ponadto, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi może wystąpić do podmiotu ubiegającego się o upoważnienie do działania jako jednostka certyfikująca o uzupełnienie lub wyjaśnienie w wyznaczonym terminie informacji zawartych we wniosku. Do działań sprawdzających stosuje się przepisy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych dotyczące postępowania kontrolnego.

 1. Wydanie upoważnienia do działania jako jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi upoważnia, w drodze decyzji administracyjnej, podmiot ubiegający się o to upoważnienie do działania jako jednostka certyfikująca w rolnictwie ekologicznym. Minister wydaje upoważnienie na czas nieokreślony. W decyzji jest określany zakres upoważnienia i nadawany numer identyfikacyjny.

Zakres upoważnienia do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym obejmuje:

 • ekologiczną uprawę roślin i utrzymanie zwierząt
 • zbiór ze stanu naturalnego
 • pszczelarstwo
 • produkty z akwakultury i wodorosty morskie
 • przetwórstwo produktów ekologicznych oraz produkcję pasz i drożdży
 • wprowadzanie na rynek produktów ekologicznych, w tym importowanych z państw trzecich

Minister, w drodze decyzji, odmawia podmiotowi ubiegającemu się o upoważnienie do działania jako jednostka certyfikująca udzielenia tego upoważnienia, jeżeli podmiot ten nie spełnia wymagań określonych w art. 27 ust. 5 i 6 rozporządzenia nr 834/2007.

Zmiana upoważnienia do działania jako jednostka certyfikująca jest dokonywana w trybie tych samych przepisów (art. 5 ust. 1-7 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym).

Dokumenty

Termin

Twoja sprawa zostanie załatwiona w ciągu miesiąca. W szczególnych przypadkach, termin ten może się wydłużyć do dwóch miesięcy, o czym poinformuje cię urzędnik.

 1. Przekazanie kopii dokumentów Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych

Po wydaniu decyzji upoważniającej podmiot do działania jako jednostka certyfikująca, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazuje Głównemu Inspektorowi kopie dokumentów, które były podstawą wydania tej decyzji.

Ile zapłacisz

10 zł

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Ile będziesz czekać

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (dostaniesz o tym informację).

Jak możesz się odwołać

Decyzja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi upoważniająca jednostkę certyfikującą do przeprowadzania kontroli oraz wydawania i cofania certyfikatów zgodności w rolnictwie ekologicznym jest decyzją ostateczną. Stosownie do art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, od decyzji wydanej w pierwszej instancji przez ministra lub samorządowe kolegium odwoławcze nie służy odwołanie, jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do tego organu z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy; do wniosku tego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji. Wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie może nastąpić po wyczerpaniu wyżej wymienionego środka.

Czy ta strona była przydatna?