Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

Jesteś przedsiębiorcą i zamierzasz wytwarzać energię w małej instalacji? Jest to działalność regulowana – zatem musisz uzyskać wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Dopiero po uzyskaniu wpisu możesz wykonywać taką działalność.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji możesz wykonywać tylko po wpisaniu twojej firmy do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. W innym przypadku narażasz się na karę. Wynosi ona 1000 zł. Wymierza ją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.


Uwaga

Rejestr wytwórców energii w małej instalacji nazywany jest również rejestrem wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.


Jakie warunki trzeba spełniać aby uzyskać wpis do rejestru

1. Musisz być przedsiębiorcą, czyli prowadzić działalność gospodarczą. Do rejestru mogą być też wpisani przedsiębiorcy z innych państw Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinu oraz Islandii, którzy chcą wytwarzać energię w małej instalacji znajdującej się na terytorium Polski lub w jej wyłącznej strefie ekonomicznej.

2. Nie możesz zalegać z podatkami, opłatami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne.

3. Nie możesz mieć prawomocnego zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji.

4. W okresie 3 lat przed złożeniem wniosku:

 • nie byłeś wykreślony z rejestru wytwórców energii w małej instalacji z powodu naruszenia przez twoją firmę warunków wykonywania działalności
 • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji bez wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy prowadziłeś działalność po tym, jak Urząd Regulacji Energetyki nie odpowiedział w ciągu 14 dni na złożony przez ciebie wniosek w wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji


Słowniczek

Mała instalacja – instalacja odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i mniejszej niż 500 kW, przyłączona  do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i nie większej niż 900 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i mniejsza niż 500 kW.

Odnawialne źródło energii – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biopłynów.

Wytwórca – przedsiębiorstwo, które wytwarza energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej jako wytwórca energii w małej instalacji.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Urzędu Regulacji Energetyki
 • URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

To, gdzie złożyć wniosek, zależy od rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii.

1. Gdy chcesz wytwarzać energię elektryczną w instalacjach odnawialnych źródeł energii, takich jak:

 • hydroenergia – „WO”
 • energia wiatru – „WI”
 • energia geotermalna – „GE”
 • energia promieniowania słonecznego – „PV”
 • biogaz inny niż biogaz rolniczy (z zastrzeżeniem pkt 2 i 3) – „BG”

– złóż wniosek do właściwego oddziału terenowego URE. Wybierz ten oddział terenowy, na którego obszarze działania masz siedzibę firmy. W Polsce funkcjonują następujące oddziały terenowe:

 • Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku (obszar działania – województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie);
 • Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach (obszar działania – województwo śląskie oraz świętokrzyskie);
 • Południowo-Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie (obszar działania – województwo małopolskie i podkarpackie);
 • Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie (obszar działania – województwo lubelskie i podlaskie);
 • Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Łodzi (obszar działania – województwo mazowieckie i łódzkie);
 • Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu (obszar działania – województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie);
 • Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie (obszar działania – województwo zachodniopomorskie i lubuskie);
 • Południowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą we Wrocławiu (obszar działania – województwo dolnośląskie i opolskie).

2. Wniosek złóż do Departamentu Efektywności Energetycznej i Kogeneracji URE (niezależnie od lokalizacji instalacji odnawialnego źródła energii), w przypadku gdy instalacja OZE będąca jednocześnie jednostką kogeneracji wytwarza energię:

 • wykorzystując biomasę albo biomasę z innymi paliwami
 • wykorzystując mieszanki biopłynów z innymi paliwami (np. mieszanka biopłynu i biomasy)
 • wykorzystując biogaz albo biogaz z innymi paliwami
 • wykorzystując biogaz rolniczy z innymi paliwami

3. Wniosek złóż do Departamentu Źródeł Odnawialnych URE (niezależnie od lokalizacji instalacji odnawialnego źródła energii), w przypadku gdy instalacja OZE wytwarza energię:

 • wykorzystując biomasę albo biomasę z innymi paliwami
 • wykorzystując mieszanki biopłynów z innymi paliwami (np. mieszanka biopłynu i biomasy)
 • wykorzystując biogaz z innymi paliwami
 •  wykorzystując biogaz rolniczy z innymi paliwami

Uwaga

Wniosek o wpis do rejestru możesz również złożyć w urzędzie miasta lub gminy. We wniosku wskaż Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, jako organ prowadzący rejestr wytwórców energii w małej instalacji.

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1)   oznaczenie wytwórcy, jego siedziby, adresu i inne dane teleadresowe;

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy;

3)   numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze;

4)   dane osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, jej adres lub numer telefonu - w przypadku, gdy taka osoba została wyznaczona przez wytwórcę;

5)   określenie rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji oraz miejsca lub miejsc i przewidywanej daty rozpoczęcia jej wykonywania;

6)   opis małej instalacji, w szczególności określenie jej rodzaju i łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie powinno zawierać:

1)   oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu oraz miejsca i datę złożenia oświadczenia;

2)   podpis wytwórcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

1. Wytwórca energii oświadcza, że:

a) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji są zgodne z prawdą;

b) znane są mu warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

c) spełnia warunki określone w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii – czyli:

 • posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie małych instalacji oraz do małej instalacji;
 • posiada zawartą umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci;
 • dysponuje odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji.

2. Ponadto oświadczenie powinno zawierać:

a)   oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu oraz miejsca i datę złożenia oświadczenia;

b)   podpis wytwórcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

 

 

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Jak uzyskać dokument?
Ustanawiam pełnomocnika w sprawach administracyjnych
Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli reprezentuje cię pełnomocnik, dołącz pełnomocnictwo wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie. Opłata wynosi 17 zł. Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej jako wytwórca energii w małej instalacji.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

W przypadku braków wniosku, urząd wezwie cię do ich usunięcia. Masz na to 7 dni – licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, to urząd pozostawi sprawę bez rozpoznania – czyli nie załatwi twojej sprawy.

Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wpis do rejestru, to urząd wyznaczy ci termin do zapłaty. Będzie to termin od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek.

Brakujące dokumenty złóż w urzędzie, w którym złożyłeś wniosek o wpis do rejestru.


Uwaga

Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Urząd Regulacji Energetyki dalej załatwia sprawę – jednak do urzędu miasta, na konto którego powinna być wpłacona opłata, wyśle informację o braku opłaty. Urząd miasta rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

 1. Urząd wpisze cię do rejestru

Jeśli spełniasz wszystkie wymagania to urząd wpisze cię do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Otrzymasz zaświadczenie o wpisie do rejestru. Swój wpis znajdziesz na stronach Urzędu Regulacji Energetyki.

Urząd Regulacji Energetyki wyda ci decyzję o odmowie wpisu do rejestru, gdy:

 • masz prawomocny sądowy zakaz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji
 • w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji zostałeś wykreślony z tego rejestru z powodu:
  • złożenia oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym
  • posługiwania się nieprawdziwymi dokumentami potwierdzającymi twój tytuł prawny do obiektów budowlanych i małych instalacji, w których wykonywana była działalność gospodarcza w zakresie małych instalacji
  • posługiwania się nieprawdziwą umową o przyłączeniu małej instalacji do sieci
  • nieusunięcia przez wytwórcę naruszeń warunków wykonywaniu działalności regulowanej  w terminie wyznaczonym przez Prezesa URE
  • wykorzystania podczas wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia, lub biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów, do których dodano substancje niebędące biomasą, biogazem, biogazem rolniczym lub biopłynami zwiększające ich wartość opałową
  • nieprowadzenia dokumentacji potwierdzającej ilość energii elektrycznej wytworzonej, sprzedanej oraz paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w małej instalacji

Dokumenty

Ile zapłacisz

616 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji. Opłatę wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Ochota – Miasta Stołecznego Warszawy.

17 zł – opłata skarbowa za ewentualne pełnomocnictwo. Opłatę wpłać na konto urzędu miasta, na terenie którego znajduje się oddział terenowy Urzędu Regulacji Energetyki, do którego złożysz wniosek. Jeśli wniosek składasz do Departamentu Źródeł Odnawialnych Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, to opłatę za pełnomocnictwo wpłać na konto Urzędu Dzielnicy Ochota – Miasta Stołecznego Warszawy.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 7 dni. Termin ten liczy się od dnia złożenia wniosku albo jego uzupełnienia.


Uwaga

Jeśli nie zostaniesz wpisany do rejestru w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o wpis, to możesz rozpocząć wytwarzanie energii w małej instalacji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy urząd wezwie cię do uzupełnienia wniosku. Wtedy termin 14 dni liczy się od dnia, w którym uzupełnisz wniosek.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji o odmowie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Masz na to 2 tygodnie – licząc od dnia, w którym otrzymasz decyzję. Odwołanie złóż za pośrednictwem komórki organizacyjnej Urzędu Regulacji Energetyki, do której złożyłeś wniosek o wpis. Odwołanie rozpatrzy Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd ochrony konkurencji i konsumentów. Twoje odwołanie powinno zawierać numer i znak sprawy zaskarżonej decyzji, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów. Ponadto powinno zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części. Za złożenie odwołania nie płacisz opłaty skarbowej, natomiast wymagana jest opłata sądowa w wysokości 1000 zł.

Jeśli Urząd Regulacji Energetyki uzna twoje odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić decyzję w całości lub w części. Prześle tobie nową decyzję, od której możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Obowiązki przedsiębiorcy w zakresie małych instalacji

Musisz posiadać dokumenty potwierdzające tytuł prawny do:

 • obiektów budowlanych, w których będziesz wykonywał działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji
 • małej instalacji

Mogą to być dokumenty potwierdzające, np. prawo własności, użytkowania wieczystego, dzierżawy czy najmu.

Musisz posiadać umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci.

Musisz dysponować odpowiednimi obiektami i instalacjami – w tym urządzeniami technicznymi – umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji. Muszą one spełniać wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych oraz przepisach o ochronie środowiska.

Podczas wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji nie możesz wykorzystywać:

 • paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia, lub
 • biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów, do których dodano substancje zwiększające ich wartość opałową – niebędące biomasą, biogazem, biogazem rolniczym lub biopłynami.

Musisz prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości:

 • energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji
 • energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej
 • zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw
 • energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowym

Co kwartał musisz składać do Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdanie kwartalne zawierające informacje o wytworzonej oraz sprzedanej przez ciebie energii elektrycznej, a także o paliwach zużytych na jej wytworzenie. Więcej informacji znajdziesz w opisie usługi Sprawozdanie kwartalne wytwórcy energii w małej instalacji. Sprawozdanie złóż w terminie 30 dni od dnia zakończenia każdego kwartału.

Musisz posiadać dokumentację potwierdzającą:

 • datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji
 • datę wytworzenia energii po modernizacji tej instalacji oraz datę zakończenia jej modernizacji

Poinformuj Urząd Regulacji Energetyki o tych datach. Masz na to 30 dni – licząc od daty wytworzenia energii, czy też zakończenia modernizacji instalacji.

Gdzie szukać informacji

Więcej informacji znajdziesz w Pakiecie informacyjnym opracowanym przez Urząd Regulacji Energetyki.

Czy ta strona była przydatna?