Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

Jesteś przedsiębiorcą i zamierzasz wytwarzać energię w małej instalacji? Jest to działalność regulowana – musisz uzyskać wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Kiedy firma może wytwarzać energię z OZE w małej instalacji 

Działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji możesz wykonywać po wpisaniu firmy do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

W przypadku prowadzenia takiej działalności bez wpisu do rejestru narażasz się na karę. Wynosi ona 1000 zł. Wymierza ją Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (Prezes URE).

Rejestr wytwórców energii w małej instalacji nazywany jest również rejestrem wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.

Jakie warunki trzeba spełniać

Żeby uzyskać wpis do rejestru:

 • musisz być przedsiębiorcą, czyli prowadzić działalność gospodarczą
 • nie możesz zalegać z podatkami, opłatami oraz składkami na ubezpieczenie społeczne
 • nie możesz mieć prawomocnego zakazu wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji
 • w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku:
  • nie zostałeś wykreślony z rejestru wytwórców energii w małej instalacji z powodu naruszenia przez twoją firmę warunków wykonywania działalności
  • nie wykonywałeś działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji bez wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy prowadziłeś działalność po tym, jak Urząd Regulacji Energetyki nie odpowiedział w ciągu 21 dni na złożony przez ciebie wniosek o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji

Pamiętaj! Do rejestru mogą być też wpisani przedsiębiorcy z innych państw Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Liechtensteinu oraz Islandii, którzy chcą wytwarzać energię w małej instalacji znajdującej się na terytorium Polski lub w jej wyłącznej strefie ekonomicznej


Mała instalacja – instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW i nie większej niż 1 MW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu większej niż 150 kW i mniejszej niż 3 MW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest większa niż 50 kW i nie większa niż 1 MW.

Odnawialne źródło energii – odnawialne, niekopalne źródła energii obejmujące energię wiatru, energię promieniowania słonecznego, energię aerotermalną, energię geotermalną, energię hydrotermalną, hydroenergię, energię fal, prądów i pływów morskich, energię otoczenia, energię otrzymywaną z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego, biometanu,  biopłynów oraz z wodoru odnawialnego.

Wytwórca – przedsiębiorstwo, które wytwarza energię elektryczną lub ciepło z odnawialnych źródeł energii.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej jako wytwórca energii w małej instalacji.

Gdzie załatwisz sprawę

Usługę można zrealizować w:

 • oddziały terenowe Urzędu Regulacji Energetyki
 • URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

To, gdzie złożyć wniosek, zależy od rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii i sziedziby wytwórcy energii.

Gdy chcesz wytwarzać energię elektryczną w instalacjach odnawialnych źródeł energii, takich jak:

 • hydroenergia – „WO”
 • energia wiatru – „WI”
 • energia geotermalna – „GE”
 • energia promieniowania słonecznego – „PV”
 • biogaz inny niż biogaz rolniczy – „BG”

– złóż wniosek do właściwego oddziału terenowego URE. Wybierz ten oddział terenowy, na którego obszarze działania masz siedzibę firmy.

W Polsce funkcjonują następujące oddziały terenowe:

 • Północny Oddział Terenowy z siedzibą w Gdańsku (obszar działania – województwo pomorskie i warmińsko-mazurskie);
 • Południowy Oddział Terenowy z siedzibą w Katowicach (obszar działania – województwo śląskie oraz świętokrzyskie);
 • Południowo-Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Krakowie (obszar działania – województwo małopolskie i podkarpackie);
 • Wschodni Oddział Terenowy z siedzibą w Lublinie (obszar działania – województwo lubelskie i podlaskie);
 • Środkowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Łodzi (obszar działania – województwo mazowieckie i łódzkie);
 • Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Poznaniu (obszar działania – województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie);
 • Północno-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą w Szczecinie (obszar działania – województwo zachodniopomorskie i lubuskie);
 • Południowo-Zachodni Oddział Terenowy z siedzibą we Wrocławiu (obszar działania – województwo dolnośląskie i opolskie).

Gdy instalacja OZE wytwarza (również w kogeneracji) energię elektryczną:

 • wykorzystując biomasę albo biomasę z innymi paliwami
 • wykorzystując mieszanki biopłynów z innymi paliwami (np. mieszanka biopłynu i biomasy)
 • wykorzystując biogaz z innymi paliwami
 •  wykorzystując biogaz rolniczy z innymi paliwami

– złóż wniosek do Departamentu Źródeł Odnawialnych URE (niezależnie od lokalizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz siedziby).

Aby dowiedzieć się gdzie zrealizować usługę, podaj siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Co zrobić krok po kroku

 1. Przygotuj i złóż wniosek

Wniosek o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji musisz złożyć do Prezesa URE.

Dokumenty

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Wniosek zawiera:

1)   oznaczenie wytwórcy, jego siedziby, adresu i inne dane teleadresowe;

2)   numer identyfikacji podatkowej (NIP) wytwórcy;

3)   numer wpisu wytwórcy we właściwym rejestrze;

4)   dane osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, jej adres lub numer telefonu - w przypadku, gdy taka osoba została wyznaczona przez wytwórcę;

5)   określenie rodzaju i zakresu wykonywanej działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji oraz miejsca lub miejsc i przewidywanej daty rozpoczęcia jej wykonywania;

6)   opis małej instalacji, w szczególności określenie jej rodzaju i łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej lub mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

Oświadczenie powinno zawierać:

1)   oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu oraz miejsca i datę złożenia oświadczenia;

2)   podpis wytwórcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał
Informacja dodatkowa

1. Wytwórca energii oświadcza, że:

a) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji są zgodne z prawdą;

b) znane są mu warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji określone w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii;

c) spełnia warunki określone w art. 9 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii – czyli:

 • posiada tytuł prawny do obiektów budowlanych, w których będzie wykonywana działalność gospodarcza w zakresie małych instalacji oraz do małej instalacji;
 • posiada zawartą umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci;
 • dysponuje odpowiednimi obiektami i instalacjami, w tym urządzeniami technicznymi, spełniającymi wymagania określone w szczególności w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych i w przepisach o ochronie środowiska, umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji.

2. Ponadto oświadczenie powinno zawierać:

a)   oznaczenie wytwórcy, jego siedziby i adresu oraz miejsca i datę złożenia oświadczenia;

b)   podpis wytwórcy albo osoby uprawnionej do reprezentacji wytwórcy, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.

Dokument możesz złożyć jako:
Przedstaw do wglądu, Oryginał, Uwierzytelniona kopia
Pobierz:
Dokument możesz złożyć jako:
Oryginał, Uwierzytelniona kopia

Termin

Przed rozpoczęciem wykonywania działalności gospodarczej jako wytwórca energii w małej instalacji.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek ma braki, zostaniesz wezwany do ich usunięcia w ciągu 21 dni od złożenia wniosku. Na usunięcie braków masz 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli nie usuniesz braków w terminie, to wniosek pozostanie bez rozpoznania. Jeżeli nie zapłacisz opłaty skarbowej za wpis do rejestru, to zostanie wyznaczony ci termin do zapłaty. Będzie to termin od 7 do 14 dni. Jeśli nie zapłacisz w wyznaczonym terminie, urząd zwróci ci wniosek.

Ważne! Brak opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo nie powoduje zwrotu wniosku. Urząd Regulacji Energetyki dalej załatwia sprawę – jednak do urzędu miasta, na konto którego powinna być wpłacona opłata, wyśle informację o braku opłaty. Urząd miasta rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

 1. Wpis do rejestru

Jeśli spełniasz wszystkie wymagania to Prezes URE wpisze cię do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji w terminie 21 dni od dnia wniesienia wniosku. Otrzymasz zaświadczenie o wpisie do rejestru. Swój wpis znajdziesz na stronach Urzędu Regulacji Energetyki. 

Jeżeli Prezes URE nie dokona wpisu w terminie 21 dni, to po 28 dniach od dnia złożenia wniosku możesz rozpocząć działalność małej instalacji. Nie dotyczy to sytuacji kiedy, w tym terminie, Prezes URE wezwie do uzupełnienia wniosku.

Prezes URE wyda ci decyzję o odmowie wpisu do rejestru, gdy:

 • masz prawomocny sądowy zakaz wykonywania działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji
 • w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji zostałeś wykreślony z tego rejestru z powodu:
  • złożenia oświadczeń niezgodnych ze stanem faktycznym
  • posługiwania się nieprawdziwymi dokumentami potwierdzającymi twój tytuł prawny do obiektów budowlanych i małych instalacji, w których wykonywana była działalność gospodarcza w zakresie małych instalacji
  • posługiwania się nieprawdziwą umową o przyłączeniu małej instalacji do sieci
  • nieusunięcia przez wytwórcę naruszeń warunków wykonywaniu działalności regulowanej  w terminie wyznaczonym przez Prezesa URE
  • wykorzystania podczas wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia, lub biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów, do których dodano substancje niebędące biomasą, biogazem, biogazem rolniczym lub biopłynami zwiększające ich wartość opałową
  • nieprowadzenia dokumentacji potwierdzającej ilość energii elektrycznej wytworzonej, sprzedanej oraz paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej w małej instalacji.

Dokumenty

Ile zapłacisz

 • 616 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru wytwórców wykonujących działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji.

Opłatę wpłać na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, z dopiskiem „opłata skarbowa - wpis do rejestru wytwórców energii w małej instalacji.

 • 17 zł – opłata skarbowa za pełnomocnictwo (opcjonalnie).

Opłatę wpłać na konto urzędu miasta, na terenie którego znajduje się oddział terenowy Urzędu Regulacji Energetyki, do którego złożysz wniosek. Jeśli wniosek składasz do Departamentu Źródeł Odnawialnych Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, to opłatę za pełnomocnictwo wpłać na konto na konto Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielane mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Nie trzeba dołączać pełnomocnictwa, jeśli wniosek w imieniu przedsiębiorcy składa osoba wpisana jako pełnomocnik do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Ile będziesz czekać

Sprawę załatwisz w 21 dni. Termin liczy się od dnia złożenia wniosku albo jego uzupełnienia.

Jeśli nie zostaniesz wpisany do rejestru w ciągu 21 dni od dnia złożenia wniosku o wpis, ani wezwany w tym terminie do uzupełnienia wniosku, to możesz rozpocząć wytwarzanie energii w małej instalacji po upływie 28 dni od dnia złożenia wniosku o wpis. Jeżeli urząd wezwie cię do uzupełnienia wniosku, to termin 21 dni na wydanie zaświadczenia liczy się od dnia, w którym uzupełnisz wniosek.

Jak możesz się odwołać

Możesz odwołać się od decyzji o odmowie wpisu do rejestru wytwórców energii w małej instalacji. Masz na to 2 tygodnie licząc od dnia, w którym otrzymasz decyzję. Odwołanie złóż za pośrednictwem komórki organizacyjnej Urzędu Regulacji Energetyki, do której złożyłeś wniosek o wpis.

Odwołanie rozpatrzy Sąd Okręgowy w Warszawie – sąd ochrony konkurencji i konsumentów. Twoje odwołanie powinno zawierać numer i znak sprawy zaskarżonej decyzji, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów. Ponadto powinno zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części. Za złożenie odwołania nie płacisz opłaty skarbowej, natomiast wymagana jest opłata sądowa w wysokości 1000 zł.

Jeśli Urząd Regulacji Energetyki uzna twoje odwołanie za słuszne, może – nie przekazując akt sądowi – uchylić albo zmienić decyzję w całości lub w części. Prześle ci nową decyzję, od której możesz się odwołać.

Warto wiedzieć

Obowiązki dokumentacyjne

Musisz:

 • posiadać dokumenty potwierdzające tytuł prawny (prawo własności, użytkowania wieczystego, dzierżawy czy najmu) do:
  • obiektów budowlanych, w których będziesz wykonywał działalność gospodarczą w zakresie małych instalacji
  • małej instalacji
 • posiadać umowę o przyłączenie małej instalacji do sieci
 • dysponować odpowiednimi obiektami i instalacjami – w tym urządzeniami technicznymi – umożliwiającymi prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie małych instalacji i spełniającymi wymagania określone w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w przepisach sanitarnych oraz przepisach o ochronie środowiska
 • prowadzić dokumentację dotyczącą łącznej ilości:
  • energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji
  • energii elektrycznej sprzedanej sprzedawcy zobowiązanemu, która została wytworzona z odnawialnych źródeł energii w małej instalacji i wprowadzona do sieci dystrybucyjnej
  • zużytych paliw do wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji oraz rodzaju tych paliw
  • energii elektrycznej sprzedanej odbiorcom końcowy. 

Musisz posiadać dokumentację potwierdzającą:

 • datę wytworzenia po raz pierwszy energii elektrycznej w małej instalacji
 • datę wytworzenia energii po modernizacji tej instalacji oraz datę zakończenia jej modernizacji.

Poinformuj Urząd Regulacji Energetyki o tych datach. Masz na to 30 dni licząc od daty wytworzenia energii, czy też zakończenia modernizacji instalacji.

Obowiązki sprawozdawcze

Do Urzędu Regulacji Energetyki musisz przekazywać półroczne sprawozdania zawierające informacje o wytworzonej oraz sprzedanej przez ciebie energii elektrycznej, a także o paliwach zużytych na jej wytworzenie. Sprawozdanie złóż w terminie do końca miesiąca następującego po upływie półrocza, czyli do:

 • 31 lipca – za I półrocze
 • 31 stycznia – za II półrocze.

Przeczytaj, jak złożyć sprawozdanie wytwórcy energii w małej instalacji

Jakich paliw nie możesz wykorzystywać w małej instalacji 

Podczas wytwarzania energii elektrycznej w małej instalacji nie możesz wykorzystywać:

 • paliw kopalnych lub paliw powstałych z ich przetworzenia, lub
 • biomasy, biogazu, biogazu rolniczego i biopłynów, do których dodano substancje zwiększające ich wartość opałową – niebędące biomasą, biogazem, biogazem rolniczym lub biopłynami.

Gdzie szukać informacji

Więcej informacji znajdziesz w Pakiecie informacyjnym opracowanym przez Urząd Regulacji Energetyki.

Czy ta strona była przydatna?