Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy

Wpis do rejestru administratorów systemów certyfikacji

Masz uznany systemem certyfikacji biomasy oraz biokomponentów i chcesz udzielać jednostkom certyfikującym zgód na korzystanie z niego? Musisz najpierw uzyskać wpis do rejestru administratorów systemów certyfikacji. Szczegóły znajdziesz poniżej.

Jak załatwić sprawę

Sprawę można załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie
 • listownie

Co powinieneś wiedzieć i kto może skorzystać z usługi

Systemy certyfikacji muszą zostać zatwierdzone przez Komisję Europejską (zobacz listę uznanych przez KE systemów certyfikacji).

Kto jest administratorem systemu certyfikacji

Administrator systemu certyfikacji to przedsiębiorca, który ma tytuł prawny do dysponowania uznanym systemem certyfikacji i wykonuje działalność gospodarczą w zakresie udzielania zgody na korzystanie z tego systemu.

Kto może zostać wpisany do rejestru administratorów systemów certyfikacji

Aby uzyskać wpis do rejestru administratorów systemów certyfikacji musisz:

 • posiadać tytuł prawny do dysponowania uznanym systemem certyfikacji;
 • posiadać tłumaczenie na język polski dokumentów uznanego systemu certyfikacji – jeśli został sporządzony w języku obcym;
 • prowadzić dokumentację dotyczącą zgód udzielonych jednostkom certyfikującym na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji.

Kiedy nie zostaniesz wpisany do rejestru administratorów systemu certyfikacji

Nie otrzymasz wpisu do rejestru administratorów systemów certyfikacji, jeśli:

 • wydano wobec ciebie prawomocne orzeczenie zakazujące wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru administratorów systemów certyfikacji;
 • w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku wydano wobec ciebie decyzję o zakazie wykonywania działalności regulowanej;
 • ukarano cię za przestępstwo:
  • skarbowe;
  • przeciwko mieniu;
  • wiarygodności dokumentów;
  • obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi;
  • obrotowi gospodarczemu.

Rejestr administratorów systemów certyfikacji prowadzi Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Zobacz aktualny rejestr administratorów.

Kiedy powinieneś załatwić sprawę

Przed rozpoczęciem działalności.

Gdzie załatwisz sprawę

KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ul. Karolkowa 30, 01-207 Warszawa

Co zrobić krok po kroku

 1. Złóż wniosek o wpis do rejestru administratorów systemów certyfikacji

Dokumenty

Kopię uznanego systemu certyfikacji dołącz wraz z tłumaczeniem na język polski – jeśli został sporządzony w języku obcym.

W przypadku administratora systemu certyfikacji będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, oświadczenie o niekaralności administratora systemu certyfikacji wypełniają odpowiednio wszyscy członkowie zarządu albo osoby uprawnione do jego reprezentowania. Po wypełnieniu przedmiotowego oświadczenia przez każdego członka zarządu albo osobę uprawnioną do reprezentowania administratora systemu certyfikacji należy dołączyć je do wniosku o wpis do rejestru administratorów systemów certyfikacji.

Ustanowienie pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby reprezentował cię pełnomocnik, to pamiętaj o tym, aby dołączyć pełnomocnictwo oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za to pełnomocnictwo (17 zł). Nie zapłacisz za pełnomocnictwo udzielone mężowi, żonie, dzieciom, rodzicom lub rodzeństwu. Praktyczne informacje na temat pełnomocnictwa.

Termin

Przed rozpoczęciem działalności.

 1. Urząd sprawdzi twój wniosek

Jeżeli twój wniosek zawiera braki formalne (np. pomyliłeś się we wniosku, albo nie dołączyłeś potrzebnych dokumentów), to urząd wezwie cię do poprawienia błędów w podanym terminie. Na poprawki będziesz mieć 7 dni. Jeśli nie poprawisz błędów w wyznaczonym terminie, to twoja sprawa nie będzie dalej załatwiana.

 1. Urząd wpisze cię do rejestru administratorów systemów certyfikacji

Dyrektor Generalny KOWR wpisze cię do rejestru administratorów systemów certyfikacji w ciągu 7 dni od dnia wpływu do KOWR poprawnego wniosku o wpis wraz z wymaganymi dokumentami. Otrzymasz z urzędu zaświadczenie o wpisie do rejestru administratorów systemów certyfikacji.

Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych we wniosku lub nie wyda decyzji o odmowie wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu do KOWR wniosku o wpis do rejestru administratorów systemów certyfikacji, to możesz rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku do KOWR.

Dokumenty

 1. Urząd przekaże do CEIDG informację o wpisie do rejestru działalności regulowanej

Dyrektor Generalny KOWR przekazuje drogą elektroniczną do CEIDG informację (z datą uprawomocnienia oraz znakiem sprawy) o wpisie do rejestru administratorów systemów certyfikacji.

Termin

Niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy.

Ile zapłacisz

616 zł

+ 17 zł - w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

Opłatę należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Centrum Obsługi Podatnika lub wpłacić gotówką do kasy Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Dzielnica Wola z dopiskiem “Opłata skarbowa - wpisz do rejestru administratorów systemów certyfikacji”.

Ile będziesz czekać

Wpis otrzymasz w ciągu 7 dni.

Jeżeli Dyrektor Generalny KOWR nie wezwie cię do uzupełnienia braków formalnych we wniosku lub nie wyda decyzji o odmowie wpisu w terminie 7 dni od dnia wpływu do KOWR wniosku o wpis do rejestru administratorów systemów certyfikacji, to możesz rozpocząć działalność po upływie 14 dni od dnia wpływu wniosku do KOWR.

Jak możesz się odwołać

Jeśli otrzymasz decyzję odmowną, możesz złożyć odwołanie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za pośrednictwem Dyrektora Generalnego KOWR. Masz na to 14 dni od dnia, w którym otrzymałeś decyzję o odmowie.

Warto wiedzieć

Aktualizacja danych

Musisz poinformować Dyrektora Generalnego KOWR o każdej zmianie danych zawartych w rejestrze administratorów systemów certyfikacji. Masz na to 14 dni od dnia zmiany tych danych, pod rygorem wykreślenia z rejestru. Zgłoś je na tym samym formularzu z zaznaczeniem, że jest to aktualizacja.

Musisz też przekazać do KOWR kopię uznanego systemu certyfikacji wraz z jego tłumaczeniem na język polski, w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Komisję Europejską wprowadzonych zmian, pod rygorem wykreślenia z rejestru administratorów systemów certyfikacji.

Sprawozdawczość po uzyskaniu wpisu do rejestru

Jako administrator systemu certyfikacji musisz składać do KOWR:

 • informacje o cofnięciu zgody na korzystanie z uznanego systemu certyfikacji jednostce certyfikującej, w terminie 14 dni od dnia cofnięcia jednostce certyfikującej zgody,

 • sprawozdania roczne, w terminie do 45 dni po zakończeniu roku kalendarzowego.

Czy ta strona była przydatna?